O firme ZTS Sabinov, a.s.

- história a súčasnosť firmy

ZTS Sabinov, a.s.

má v súčasnosti 250 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 18 mil. EUR. Rozvoj firmy je zabezpečovaný vlastným vývojom výrobkov podľa potrieb zákazníkov.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v oblasti inžinierskeho poradenstva.


Pic Pic Pic Pic Pic

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek. ZTS Sabinov, a.s. vyrába nasledovné typy prevodoviek:

Prevodovky sú vyrábané ako štandardné - v rôznych typoch a veľkostiach a neštandardné –vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov.

Silné stránky ZTS Sabinov, a.s.:

  • systémové prístupy k riadeniu kvality
  • kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti
  • produktívne technológie
  • výhodné ceny
  • flexibilita
Pic

Približne 90% našej produkcie vyvážame do zahraničia, pričom najväčšie exportné teritória sú: Čína, Nemecko, USA, Rusko, Poľsko, Česko, Turecko, Veľká Británia, Írsko, Ukrajina, Egypt, Taliansko, Španielsko, Holandsko, krajiny južnej Ázie, atď. Svoje výrobky predávame do zahraničia prostredníctvom obchodných zastúpení, ako aj priamo konečným užívateľom. Prevodovky sú exportované aj nepriamo, tzn. dodávateľmi investícií (technológií) cukrovarov, oceliarní, cementární, keramických závodov, elektrární, atď., a tak isto aj ako časti finálnych zariadení používaných v horemenovaných investíciách a technológiach.

export ZTS Sabinov, a.s.

Všetky procesy v spoločnosti sú systémovo riadené v zhode s normami EN ISO 9001:2000.
Tento systém zaručuje neustále zdokonaľovanie nielen výrobkov a riadených procesov, ale zabezpečuje sledovanie a uspokojovanie potrieb našich zákazníkov.
ZTS Sabinov, a.s. je aktívna aj v oblasti riešenia systémového prístupu k environmentálnemu manažérstvu
podľa požiadaviek normy EN ISO 14001 čo je najefektívnejší spôsob, ako zlepšovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie. Prínosom je znižovanie energetickej náročnosti, efektívne využitie a voľba surovín a znižovanie nákladov na recykláciu odpadov.
V oblasti uspokojovania všeobecných potrieb zákazníka sa spoločnosť usiluje o stále vyššiu kvalitu služieb a výrobkov a kvalitný servis.

kvalita ZTS Sabinov, a.s.

Misia:

Vytvárať a ponúkať riešenia pohonov pre svet v pohybe.

Ciele:

Budúcnosť spoločnosti je spojená s naplnením niekoľkých základných cieľov. Jedným z najdôležitejších je uspokojenie požiadaviek súčasných a potenciálnych zákazníkov, a to najmä z pohľadu objemu dodávaných výrobkov, sortimentnej skladby a neustáleho rastu technickej úrovne a úžitkových parametrov výrobkov.
Na zabezpečenie tohto cieľa má spoločnosť nastavené procesy, počínajúc kontinuálnou inováciou súčasných výrobkov, vývojom nových výrobkov, cez optimalizáciu investícií na zabezpečenie efektívnej výroby, končiac ekologickou likvidáciou odpadu z výrobného procesu.
V úlohe zamestnávateľa chce spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. naďalej vystupovať zodpovedne, ako firma s dobrou povesťou a dynamickým rozvojom, ktorá svojim súčasným a potenciálnym zamestnancom vytvára stabilné a perspektívne pracovné zázemie.

Hodnoty:

Dôvera a spoľahlivosť - sú základom budovania otvorených vzťahov s obchodnými partnermi.
Tradícia a kvalita - sú nosnými piliermi spoločnosti.
Stabilita - spoločnosť udržuje dlhodobú ekonomickú stabilitu prepojenú s rastom hodnoty spoločnosti.
Loajálnosť – je výsledkom stotožnenia zamestnancov s politikou kvality a podpory vernosti zamestnancov.
Inovatívnosť - spoločnosť neustále vyvíja nové výrobky, zavádza inovatívne technológie, s cieľom naplniť a prekonávať očakávania obchodných partnerov.

Stratégia:

Obchodná stratégia firmy je realizovaná v globálnych oblastiach obchodu, sústreďovaním zdrojov akciovej spoločnosti na dosiahnutie dlhodobého rastu a ziskovosti pri akceptovateľných cenách, pri rešpektovaní sociálnej a ekologickej zodpovednosti. V oblasti vnútornej štruktúry firmy je základom tímová práca, zameraná na neustále zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti, zlepšovanie svojich schopností, štruktúr a procesov, podpora vzniku realizácie a inovácií na všetkých úrovniach. produktívne technológie produktívne technológie produktívne technológie produktívne technológie produktívne technológie
Viac informácií v PDF súbore: 50 rokov strojárskej výroby /3,14 MB/

Základy strojárstva v akciovej spoločnosti ZTS SABINOV boli položené v roku 1957. Do roku 1957 pôsobil v Sabinove Okresný priemyselný kombinát, ktorý združoval rôznu remeselnú výrobu drobných prevádzok, ktoré vznikli z bývalých súkromných dielni. V záujme vylepšenia úrovne jednotlivých činností dochádzalo k vytváraniu krajských podnikov miestneho hospodárstva. Tak došlo k včleneniu zámočníckej a autoopravárenskej činnosti do Kovospracujúceho podniku KNV Prešov a k vytvoreniu prevádzky v Sabinove.

obrácač sena VERTEX základný kameň nového závodu výstavba nového závodu výstavba nového závodu stará montáž prevodoviek obrábacie centrum

Začiatky boli ťažké. Výrobný program tvorila výroba rôznych druhov brán, oplotení a generálne opravy nákladných automobilov. Postupne sa výrobný program začal meniť prechodom na sériovú výrobu. Tu je potrebné spomenúť najmä obracač sena VERTEX, rôzne druhy miešačiek na betón, čerpadlá FEKA a prvý exportný výrobok motorový vozík MV 250. S postupným nárastom tejto výroby strácala prevádzka charakter miestneho priemyslu a svojou výrobnou náplňou, organizáciou práce sa začala približovať strojárskemu závodu.
A tak v záujme riešenia mužskej zamestnanosti v severnej časti okresu Prešov dňom 1.1.1966 dochádza k pričleneniu do národného podniku Agrostroj Prostějov. Tu sa začína nová história tejto fabriky. Začalo sa s výrobou poľnohospodárskej techniky ako kultivátory, rôzne druhy zemných fréz a podobne. Bolo to však krátke obdobie a k 1.1.1969 dochádza k ďalšej delimitácii, keď závod prešiel do pôsobnosti n.p. VSS Košice. Výroba poľnohospodárskej techniky končí a prichádzajú nové výrobky. Išlo najmä o zavedenie výroby cisternových prívesov, podvozkov CN 22 a sčasti menších typov prevodových skríň. V priebehu roku 1974 nosným výrobným programom sa stáva výroba prevodových skríň a v menšej miere výroba ohýbačiek na plech. Obdobná skladba výrobného sortimentu s menšími obmenami pretrváva dodnes.
Rok 1977 bol pre osadenstvo závodu významný tým, že v tomto roku došlo k položeniu základného kameňa dostavby nového závodu.
V roku 1983 táto dostavba bola ukončená, čím došlo k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov.

Ďalšie obdobie histórie fabriky je obdobie delimitácii:

1.5.1990 sa závod vyčlenil z podniku ZTS Košice a bol vytvorený kombinátny podnik ZTS Sabinov, kombinát ZTS Martin.
1.7.1990 došlo k rozčleneniu kombinátu ZTS Martin a k vytvoreniu štátneho podniku ZTS Sabinov.
1.5.1992 bola zakladateľom FNM SR Bratislava založená organizácia ZTS Sabinov, akciová spoločnosť, ktorá prevzala výrobný program po štátnom podniku.
1.5.2000 ekonomický prenájom zlievárne Hronec - prevádzka ZTS Sabinov, a.s.
1.10.2001 vzniká spoločnosť ZLH, a.s. , 083 30 Sabinov, prevádzka Hronec, fungujúca ako samostatná spoločnosť.
↑ hore ← naspäť

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok