Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

+421 51 4561 205

Ekonomické ukazovatele

1. Ročná finančná správa za rok 2007
2. Súvaha k 31.12.2007 - Úvodná stránka
3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2007 - Úvodná stránka
4. Prehľad peňažných tokov k 31.12.2007
5. Prehľad o pohybe neobežného majetku k 31.12.2007
6. Predbežné vyhlásenie za obdobie 07-10/2008
7. Polročná správa za I. polrok 2008
    príloha č.1 Súvaha k 30.06.2008 v skrátenom rozsahu
    príloha č.2 Výkaz ziskov a strát k 30.06.2008 v skrátenom rozsahu
    príloha č.3 Cash-flow k 30.06.2008
8. Poznámky k účtovnej závierke za I.polrok 2008
9. Ročná finančná správa za rok 2008
10. Správa auditora k ročnej závierke za rok 2008
11. Výročná správa za rok 2008
12. Cash-flow k 31.12.2008
13. Súvaha k 31.12.2008
14. Správa nezávislého auditora za rok 2008
15. Zverejnenie v HN 27.4.2009
16. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účt.obdobia 2009
17. Polročná finančná správa za I.polrok 2009
18. Príloha k účtovnej závierke za I. polrok 2009
19. Výkaz ziskov a strát k 30.6.2009 - skrátený
20. Výkaz zisku a strát k 30.6.2009 v plnom rozsahu
21. Súvaha k 30.6.2009 - skrátená
22. Súvaha k 30.6.2009 v plnom rozsahu
23. Prehľad peňažných tokov k 30.6.2009
24. Zverejnenie v HN 14.8.2009
25. Ročná finančná správa za rok 2009
26. Cash-flow za rok 2009
27. Zverejnenie v HN
28. Prehľad o pohybe neobežného majetku k 31.12.2009
29. Správa nezávislého audítora za rok 2009
30. Súvaha k 31.12.2009
31. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
32. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2010
33. Zverejnenie oznámenia v HN
34. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010
35. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010 v plnom rozsahu
36. Súvaha k 30.06.2010 v plnom rozsahu
37. Súvaha k 30.06.2010 v skrátenom rozsahu
38. Polročná finančná správa za I.polrok 2010
39. Príloha k účtovnej závierke za I.polrok 2010
40. Prehľad peňažných tokov k 30.06.2010
41. Zverejnenie oznámenia v HN
42. Súvaha k 30.06.2010 v plnom rozsahu
43. Súvaha k 30.06.2010 v skrátenom rozsahu
44. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010 v plnom rozsahu
45. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010 v skrátenom rozsahu
46. Zverejnenie oznámenia v HN
47. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2010.
48. Ročná finančná správa za rok 2010
      príloha č.1 Súvaha k 31.12.2010
      príloha č.2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
      príloha č.3 Cash-flow k 31.12.2010
      príloha č.4 Správa nezavislého auditora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010
      príloha č.6 Doklad o zverejnení
49. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2011
50. Zverejnenie oznámenia v HN
51. Polročná finančná správa za 1. polrok 2011
      príloha č.1 Súvaha k 30.6.2011 v skrátenom rozsahu
      príloha č.2 Výkaz ziskov a strát k 30.6.2011 v skrátenom rozsahu
      príloha č.3 Cash- flow k 30.6.2011
      príloha č.4 Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 30.6.2011
      príloha č.5 Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2011
      príloha č.6 Doklad o zverejnení
52. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2011
      príloha č.1 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu
      príloha č.2 Zverejnenie textu v Hospodárskych novinách
53. Ročná finančná správa za rok 2011
      príloha č.1 Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
      príloha č.2 Cash-flow k 31.12.2011
      príloha č.3 Správa nezávislého audítora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2011
      príloha č.5 Doklad o zverejnení
54. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2012
      príloha č.1 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu
      príloha č.2 Zverejnenie textu v Hospodárskych novinách
55. Polročná finančná správa za 1. polrok 2012
56. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2012
57. Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky k 30.06.2012
58. Ročná finančná správa za rok 2012 včítane príloh
59. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2013.
60. Polročná finančná správa za I.polrok 2013.
61. Doplňujúce informácie.
62. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II.polrok 2013.
63. Ročná finančná správa za rok 2013.
      prílohy č.1 až č.5 Prílohy č.1 až č.5
64. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2014.
65. Polročná finančná správa za I.polrok 2014
66. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2014
67. Ročná finančná správa za rok 2014
68. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2015.
69. Polročná finančná správa za I.polrok 2015
70. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2015.
71. Ročná finančná správa za rok 2015
72. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2016.
73. Polročná finančná správa za I.polrok 2016
74. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2016.
75. Ročná finančná správa za rok 2016
76. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2017.
77. Polročná finančná správa za I.polrok 2017
78. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2017.
79. Ročná finančná správa za rok 2017.
80. Výočná správa za rok 2017 s prílohami.

81. Polročná finančná správa za I.polrok 2018