Ročná finančná spáva za rok 2021

Sabinov, november 2022

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za: rok 2021

Pôvodný dátum zverejnenia: 30.4.2022 8:00

Účtovné obdobie: od 1.1.2021 do 31.12.2021

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 00 590 797

LEI: 097900BHBF0000063794

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Dátum vzniku: 1.5.1992

Základné imanie: 5 337 426,- EUR

Účtovná závierka

Ročná účtovná závierka podľa SAS

Ročná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 podľa Slovenských štandardov (SAS) a bola overená audítorom.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2021

Úvodné Slovo Predsedu predstavenstva

Vážení akcionári,

V priebehu roka 2021 sa spoločnosti nepodarilo napĺnať naplánované objemy výroby z podnikateľského zámeru z dôvodu neskoršej dodávky nosných materiálových komponentov, výpadkom - poruchou obrábacích centier a v neposlednom rade aj chýbajúcim odborným personálom a tiež v dôsledku pretrvávajúcej celosvetovej pandémie COVID-19.

V minulom roku sme svojim zákazníkom ponúkali hlavne tieto výrobky a služby:

- katalógové prevodovky,

- nekatalógové prevodovky,

- časti prevodov,

- práce strojárskej výroby - obrábanie,

- ostatná výroba.

V rámci ozdravného procesu a pre plnenie stanovených podnikateľských zámerov bude vedenie spoločnosti v ďalšom období zabezpečovať:

Tieto aktivity by mali priniesť ekonomické efekty, ktoré zabezpečia kladné hospodárenie spoločnosti.

Za korektné vzťahy ďakujem všetkým partnerom, dodávateľom a zamestnancom.

Ing. Alexej Beljajev

predseda predstavenstva

v. r.

I. Všeobecná časť – Charakteristika spoločnosti

Základné údaje o akciovej spoločnosti

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797

DIČ: 2020524759

IČ DPH: SK2020524759

Dátum vzniku: 1.5.1992

Vznik

ZTS Sabinov, a.s. vznikla 1.5.1992. Zakladateľom bol Fond národného majetku SR. Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka číslo: 76/P.

Predmet podnikania

Orgány akciovej spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré v roku 2021 pracovalo v tomto zložení:

Dozorná rada

Kontrolný orgán - dozorná rada - pracovala v roku 2021 v tomto zložení:

Vrcholový manažment

Manažment pracoval v roku 2021 v tomto zložení:

II. VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Predaj súvisiaci s výrobnou činnosťou

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti v roku 2021 bola výroba, predaj a opravy prevodoviek. Okrem tejto základnej činnosti spoločnosť zabezpečovala výrobu náradia, opravy a servis vyrábaných výrobkov, tepelné spracovanie kovov a rôzne práce strojárskej výroby.

Podnikateľský zámer na rok 2021 ukladal spoločnosti zabezpečiť výrobu v hodnote 10 940,7 tis. EUR.

v tis. EUR

Rok 2021

Podn. Zámer

Skutočnosť

Výroba prevodoviek, ozubených kolies a ovládacích prvkov

7 618,5

8 593,3

Práce strojárskej výroby - obrábanie

3 150,2

124,7

Ostatná výroba

172,0

147,8

Predaj celkom

10 940,7

8.865,8

Plán predaja spoločnosť nesplnila.

Predaj výrobkov 2021

V roku 2021 spoločnosť predala výrobky v objeme 8 593,2 tis. EUR.

v tis. EUR

Štát

Rok 2021

Predaj

% podiel

Predaj celkom

8 593,2

100,00%

                         - domáci trh

2 644,8

30,78%

- krajiny EU

5 174,2

60,21%

- tretie krajiny

774,2

9,01%

III. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

v  EUR

Ukazovateľ

2021

Tržby

8 969 708

Pridaná hodnota

3 241 357

Priemerný počet zamestnancov

154

Aktíva

11 436 486

Stále aktíva

6 160 548

Základné imanie

5 337 426

Zisk(strata) pred zdanením

-884 480

Zamestnanci

K 31.12.2021 bol fyzický stav zamestnancov 161.

Bilancia o majetku a hospodárskom výsledku

Súvaha k 31. 12. 2021 v  EUR

31.12.2021

31.12.2020

1. AKTÍVA

11 436 486

10 105 142

Stále aktíva

6 160 548

6 236 232

- hmotný a nehmotný majetok

6 093 978

6 169 662

- finančné investície

66 570

66 570

Obežné aktíva

5 229 124

3 830 279

- zásoby

3 621 594

2 468 307

- pohľadávky

1 225 996

761 435

- finančný majetok

381 534

600 271

Časové rozlíšenie

46 814

38 631

2. PASÍVA

11 436 486

10 105 142

Vlastný kapitál

4 234 491

5 125 703

- základné imanie

5 337 426

5 337 426

- zákonné rezervné fondy

529 294

529 294

- oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

-481 063

- hospodársky výsledok min. r.

-259 954

-72 701

- hospodársky výsledok po zdanení

-891 212

-187 253

Cudzí kapitál

7 200 911

4 978 504

- úvery

1 180 169

872 145

- záväzky

5 900 354

3 908 618

- rezervy

120 388

197 741

Časové rozlíšenie

1 084

935

IV. Udalosti osobitného charakteru, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia roka 2021

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nenastali žiadne udalosti osobitného charakteru, ktoré by výrazne ovplyvnili stav majetku a záväzkov a výsledok hospodárenia vykázaný v účtovnej závierke 2021.

V. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Pre rok 2022 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 13,5 mil. EUR, z toho 47% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 85% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2022.

Vedenie spoločnosti zvážilo možné riziká súvisiace s dopadmi COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie a tiež aktuálnu politickú situáciu vo svete a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti. Spoločnosť však bude aj naďalej venovať vyššie uvedeným rizikám mimoriadnu pozornosť, podľa potreby aj nad rámec legislatívnych požiadaviek, aby bola pravdepodobnosť naplnenia vyššie uvedeného rizika v najvyššej možnej miere minimalizované.

Predpokladaný vývoj spoločnosti je ďalej rozobraný v samostatnej časti – Podnikateľský zámer na rok 2022.

VI. doplňujúce informácie

Informácia o vývoji spoločnosti, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená (analýza stavu a prognózy vývoja, informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť)

Spoločnosť k 31.12.2021 vykázala majetok v celkovej výške 11.436.486€. 53,87% z toho tvoril neobežný majetok (DNM 5,14%; DHM 93,77%; DFM 1,09%); obežný majetok 45,72%(zásoby 69,26%; pohľadávky 23,46%; finančné účty a KFM 7,28%); zvyšok predstavovalo časové rozlíšenie.

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2021 predstavuje 46,67% z celkového objemu pasív.

Spoločnosť predpokladala v roku 2021 kladný hospodársky výsledok 153tis.€. Nakoľko sa jej nepodarilo vplyvom rôznych faktorov naplniť plán výroby a predaja svojich výrobkov, nedokázala tento cieľ splniť, čo malo za následok dosiahnutie záporného hospodárskeho výsledku.

Plánovaný objem výroby pre rok 2022 je vo výške 13,5 mil. EUR z toho 47% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s., Poprad. Ďalších 85% ročného plánu má spoločnosť zakontrahovaných, čo je dôkazom toho, že spoločnosť priebežne plní plán predaja pre rok 2022.

Životnému prostrediu venovala spoločnosť v roku 2021 náležitú pozornosť v súlade so zavedeným environmentálnym systémom riadenia. Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch ako aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť aj naďalej patrí medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov v regióne a aj v roku 2022 sa bude snažiť udržiavať si pokiaľ možno stabilnú zamestnaneckú základňu.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2021 vynaložila v oblasti vývoja finančné prostriedky v celkovej výške 107 655 EUR.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2021 vynaložila na nákup vlastných akcií 213 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov dosiahla za rok 2021 hospodársky výsledok pred zdanením- strata vo výške -884.480 EUR. Doúčtovaním odloženej dane v zmysle platnej legislatívy dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – strata, vo výške -891.212 EUR.

Predstavenstvo a.s. navrhuje túto stratu vysporiadať nasledovne:

• výsledok hospodárenia po zdanení – strata, vo výške -891.212 EUR zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

1. Obchody, ku ktorým došlo v roku 2021, a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2021 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na celkovom predaji (výrobky, služby, tovar) 8 865,5 tis. EUR sa export podieľal objemom 5 953,4 tis. EUR, čo predstavuje 67,15%. Najväčší podiel predaja určeného na export sa realizoval do krajín EÚ v hodnote 4 733,6 tis. EUR. Predaj na domácom trhu predstavoval 2 912,4 tis. EUR.

Údaje o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

ZTS Sabinov, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Informácie o  cieľoch a  metódach riadenia rizík v  spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť pre zabezpečenie plánovaných obchodov so zahraničnými zákazníkmi nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť cenovým rizikám predchádza dohodovaním pevných cien vstupov a výstupov, ktoré zabezpečujú minimalizovanie rizík pri kolísaní cien tovarov na medzinárodnom trhu. Úverové riziká sú eliminované dostatočnými zabezpečovacími mechanizmami na ich splatenie, ako aj pravidelným tokom hotovosti na účty spoločnosti, čo je zabezpečené zmluvami, ktoré zabezpečujú riadne plnenie záväzkov zo strany našich dlžníkov.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Kódexom riadenia spoločnosti je dokument POLITIKA SPOLOČNOSTI, vypracovaný v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ktorý je verejne dostupný v mieste sídla spoločnosti.

Systém riadenia spoločnosti je založený na akceptovaní požiadaviek riadenia kvality, pričom sa zameriava na spokojnosť zákazníka, zohľadňuje environmentálne prístupy, ochranu zdravia zamestnancov a neustále zlepšovanie ich pracovných podmienok.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Jednotlivé metódy riadenia vychádzajú z  princípov systému manažérstva kvality a environmentálne orientovaného systému riadenia. Základným dokumentom je PRÍRUČKA KVALITY, ktorá určuje kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho riadenia spoločnosti. Tieto sú podrobnejšie rozvedené v organizačných smerniciach, upravujúcich a popisujúcich všetky procesy a činnosti prebiehajúce v  spoločnosti. ORGANIZAČNÝ PORIADOK spoločnosti upravuje základné princípy riadenia, zodpovednosti a  právomoci. Uvedené dokumenty a smernice sú prístupné v mieste sídla spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu riadenia spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa striktne riadi POLITIKOU SPOLOČNOSTI a PRÍRUČKOU KVALITY. Prípadné odchýlky v  riadení sa vyskytujú výnimočne a  tieto sú operatívne okamžite odstraňované. Odchýlky sú spôsobené ľudským faktorom.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke v súlade s §20 od. 6 písm. d) zákona o účtovníctve

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke je založený na dodržiavaní Stanov spoločnosti, Organizačného poriadku, vnútroorganizačných smerníc, metodických pokynov a ďalších interných predpisov vypracovaných v súlade so zákonom o účtovníctve. Medzi tieto patria predovšetkým smernica Vnútorný kontrolný systém, Registratúrny poriadok, Riadenie ekonomickej a finančnej dokumentácie, smernice týkajúce sa vedenia vnútropodnikového účtovníctva, smernice týkajúce sa dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, inventarizácie majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov.

Článkami vnútorného kontrolného systému sú najmä: dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti, riaditelia, vedúci zamestnanci spoločnosti a zamestnanci útvaru „Riadenie a kontrola kvality“.

Spoločnosť vykonáva pravidelné interné audity, vrátane ekonomických previerok, v súlade s politikou spoločnosti zameranou na oblasť manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, dodržiavanie predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia. Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Účtovné výkazy sú na mesačnej báze vyhodnocované a predkladané predstavenstvu vo forme Správy o hodnotení hospodárskych výsledkov. Na základe tejto správy predstavenstvo prijíma potrebné opatrenia. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva z jeho zasadnutí, ktorá je samostatným bodom rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosť v spoločnosti. Dozorná rada predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je vykonávaná aj externým audítorom, ktorého schvaľuje valné zhromaždenie.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí:

a) rozhodovanie o zmene stanov, b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,

e) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, rozhodnutie o zmene právnej formy,

h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady.

Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí svoje oprávnenie zastupovať akcionára preukážu stanoveným spôsobom.

Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál alebo úradne overená kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie do 30. júna v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom valnom zhromaždení prerokovať.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje

aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,

c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno

predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení.

Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada z dôvodu zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa v roku 2021 konalo dňa 24.6.2021 s týmto programom:

Jednotlivé body programu boli prerokované, prijaté a schválené.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa v roku 2022 konalo dňa 24.6.2022 s týmto programom:

Práva akcionárov

 1. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou. U akcií na meno sú akcionármi spoločnosti osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov. U akcií na doručiteľa sú akcionármi osoby, ktoré sú držiteľmi akcií a sú vedení ako majitelia zaknihovaných cenných papierov v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov.
 2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a  stanovy spoločnosti. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
 3. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia.
 4. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podávať návrhy k bodom prerokúvaného programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
 5. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený úradne overeným písomným plnomocenstvom akcionára. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamžiku začatia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným.
 6. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 23,- EUR (slovom tridsať EUR) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení len vtedy, pokiaľ je akcionárom v deň, ktorý je uvedený v pozvánke alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
 7. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Dividendy môžu byť vyplatené len z  čistého zisku upraveného o položky v zmysle platných právnych predpisov. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend akcionárom nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
 8. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
 9. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
 10. Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
 11. Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti emisný kurz akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka od upísania akcií.
 12. Pokiaľ akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20% ročne z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
 13. Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií neumožňuje vykonávať hlasovacie právo.
 14. Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.
 15. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zvyšok upísaného majetku ako ručiteľ.
 16. Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom valnom zhromaždení konanom po splatení menovitej hodnoty akcií.
  1. informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a  rozhoduje o  všetkých záležitostiach spoločnosti, najmä:

Predstavenstvo spoločnosti je 5-členné a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov.

K 31.12.2021 boli obsadené miesta predsedu, podpredsedu a dvoch členov.

Predstavenstvo nemá výbory.

Predstavenstvo spoločnosti zasadá 1 x mesačne a prejednáva najmä:

Zloženie predstavenstva k 31.12.2021:

Ing. Alexej Beljajev – predseda predstavenstva

Ing. Michal Petríček – podpredseda predstavenstva

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva

Ing. Marek Kasina, PhD. – člen predstavenstva.

Spoločnosť má zriadený výbor pre audit, v súlade s ust. § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti. V roku 2021 výbor pre audit sledoval zostavovanie a audit individuálnej účtovnej závierky a valnému zhromaždeniu spoločnosti odporúčal audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky. V rámci svojej činnosti ďalej sleduje dodržiavanie právnych predpisov pri zostavovaní účtovnej závierky, a tiež sleduje a preveruje nezávislosť audítora.

Informácie o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

%podiel na ZI

SK1120005071

kmeňové

Na doručiteľa

zaknihované

232 062

23,- EUR

100

Akcie sú verejnoobchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Opis práv a  povinností spojených s akciami emitenta ZTS Sabinov, a.s.:

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti majú: dvaja akcionári, jeden vo výške 29,84% a druhý vo výške 29,97%.

Nepriamu účasť na základnom imaní nad 10% vrátane nemá žiadny akcionár.

Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny majiteľ cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.

Údaje o  dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov. V súčasnosti je obsadené miesto predsedu, podpredsedu a dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov; valné zhromaždenie tiež volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Rozhodovanie o zmene stanov je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov (upravené v stanovách spoločnosti).

Údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci predstavenstva spoločnosti sú uvedené vyššie v tejto správe v časti Práva akcionárov. Predstavenstvo môže len navrhnúť vydanie nových akcií, ktorých vydanie musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

O spätnom odkúpení vlastných akcií môže rozhodnúť aj predstavenstvo spoločnosti.

Údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a  ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

VII. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov dosiahla za rok 2021 hospodársky výsledok pred zdanením- strata vo výške -884 480 EUR. Doúčtovaním odloženej dane v zmysle platnej legislatívy dosiahla hospodársky výsledok po zdanení vo výške  -891 212 EUR.

Predstavenstvo a.s. navrhuje túto stratu vysporiadať nasledovne:

VIII. Správa o odmeňovaní členov orgánov akciovej spoločnosti ZTS Sabinov, a. s.

Odmeňovanie členov predstavenstva a  dozornej rady spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) v roku 2021 vychádzalo z pravidiel odmeňovania, vypracovaných spoločnosťou v  januári 2020 a  schválených valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.05.2020. Schválené pravidlá odmeňovania sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti: www.ztssabinov.sk.

V  zmysle schválených pravidiel odmeňovania, spoločnosť vypláca členom predstavenstva a  dozornej rady odmenu za výkon funkcie, ktorej výška je odvodená od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Vypočítaná odmena je zaokrúhlená na celé eurá. Spoločnosť je však oprávnená rozhodnúť o vyplácaní odmien členom predstavenstva a dozornej rady pod schválenú hornú hranicu, ak je to v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.

 1. Odmeňovanie členov predstavenstva spoločnosti

Odmena poskytovaná členom predstavenstva spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z  jednej pevnej zložky odmeny.

V  roku 2021 boli členom predstavenstva vyplácané odmeny za výkon funkcie v rovnakej výške ako v  roku 2020, a  to napriek medziročnému nárastu priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť tak rozhodla vzhľadom na ekonomickú situáciu spoločnosti, poznamenanú najmä pandémiou ochorenia COVID-19, pričom toto rozhodnutie je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania a  je v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.

Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Horná hranica odmeny predsedu predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 100% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov predstavenstva v  roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 903,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 903,- EUR, t.j. 10 836,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných predsedom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Predsedovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní predsedu predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Michal Petríček, podpredseda predstavenstva

Horná hranica odmeny podpredsedu predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 80% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov predstavenstva v  roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena podpredsedu predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 722,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 722,- EUR, t.j. 8 664,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných podpredsedom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Podpredsedovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní podpredsedu predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Marek Kasina, PhD., člen predstavenstva

Horná hranica odmeny člena predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 70% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov predstavenstva v  roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena člena predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 632,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 632,- EUR, t.j. 7 584,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní člena predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Miroslav Betík, člen predstavenstva

Horná hranica odmeny člena predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 70% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov predstavenstva v  roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena člena predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 632,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 632,- EUR, t.j. 7 584,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní člena predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

 1. Odmeňovanie členov dozornej rady spoločnosti

Odmena poskytovaná členom dozornej rady spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny.

V  roku 2021 boli členom dozornej rady vyplácané odmeny za výkon funkcie v rovnakej výške ako v  roku 2020, a  to napriek medziročnému nárastu priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť tak rozhodla vzhľadom na ekonomickú situáciu spoločnosti, poznamenanú najmä pandémiou ochorenia COVID-19, pričom toto rozhodnutie je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania a  je v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.

JUDr. Michal Lazar, predseda dozornej rady

Horná hranica odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 75% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 677,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 677,- EUR, t.j. 8 124,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných predsedom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Predsedovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní predsedu dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Alexej Beljajev, člen dozornej rady

Horná hranica odmeny člena dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu dozornej rady v  roku 2021 predstavovala sumu 677,- EUR / mesiac. Odmena člena dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 339,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 339,- EUR, t.j. 4 068,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v  súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní člena dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Mária Puškašová, člen dozornej rady

Horná hranica odmeny člena dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 903,- EUR mesačne v roku 2019. V roku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 051,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2021 zostalo na úrovni roka 2020, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu dozornej rady v  roku 2021 predstavovala sumu 677,- EUR / mesiac. Odmena člena dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2021 sumu 339,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 339,- EUR, t.j. 4 068,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v  súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2021 postupovala pri odmeňovaní člena dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Správa dozornej rady pre riadne Valné zhromaždenie akcionárov ZTS Sabinov, a.s. konané v roku 2022

Dozorná rada pracovala v roku 2021 v tomto zložení:

Činnosť dozornej rady sa riadila podľa Stanov akciovej spoločnosti a podľa Štatútu dozornej rady a. s. Predstavenstvo informovalo dozornú radu o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie a o opatreniach na zlepšenie hospodárenia. Dozorná rada v priebehu roka 2021 preverovala a hodnotila výsledky hospodárenia spoločnosti, zároveň k nim zaujímala stanoviská a odporúčania.

Dozorná rada prerokovala a posudzovala výsledky hospodárenia v priebehu roka 2021 z predkladanej dokumentácie. Pri kontrole hospodárenia spoločnosti sa dozorná rada zamerala predovšetkým na hodnotenie finančnej a celkovej ekonomickej situácie spoločnosti.

V priebehu roka 2021 dozorná rada nezaznamenala žiadne porušenie stanov spoločnosti.

Dozorná rada prerokovala záverečnú dokumentáciu o hospodárení ZTS Sabinov, a. s.:

ZTS Sabinov, a.s. so sídlom v Sabinove.

Nákup vlastných akcií spoločnosť realizovala v súlade so zákonom a to na základe ponuky na odpredaj akcií zo strany minoritných akcionárov spoločnosti.

Spoločnosť dosiahla nasledujúce ekonomické a hospodárske výsledky:

Spoločnosť vyprodukovala výrobky v objeme 8 593,3 tis. EUR.

Produktivita práce na jedného zamestnanca predstavovala za rok 2021 hodnotu

55 800 EUR.

Dozorná rada prerokovala ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia – strata. Vzala do úvahy správu audítora k overeniu účtovej závierky a na základe toho konštatovala:

Na základe uvedeného dozorná rada valnému zhromaždeniu odporúča:

Sabinov, február 2022

JUDr. Michal Lazar

predseda dozornej rady

v. r.

Údaje podľa § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V prílohách č. 1 a 2 tejto správy.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Nakoľko naša spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou, nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

§ 35 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V období od 1.1.2021 do 31.12.2021 bolo účtovníctvo v  spoločnosti vedené v súlade s právnymi predpismi a postupmi pre účtovníctvo a vykazovanie, platnými pre rok 2021 v Slovenskej republike. Finančné informácie o stave majetku a záväzkov a výsledku hospodárenia za uvedené obdobie sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s  týmito predpismi.

Spoločnosť používala v roku 2021 pre vedenie účtovníctva počítačový softvér (SAP ERP), ktorý zodpovedá požiadavkám na vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2021 tvoria prílohu č. 4 tejto správy.

§ 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2021 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na celkovom predaji (výrobky, služby, tovar) 8 865,5 tis. EUR sa export podieľal objemom 5 953,4 tis. EUR, čo predstavuje 67,15%. Najväčší podiel predaja určeného na export sa realizoval do krajín EÚ v hodnote 4 733,6 tis. EUR. Predaj na domácom trhu predstavoval 2 912,4 tis. EUR.

Informácie o dopade pandémie koronavírusu COVID-19 na spoločnosť

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery, ktoré pretrvávajú dodnes.

Vplyv pandémie pocítila aj spoločnosť ZTS Sabinov, a.s.. napriek tomu, že od jej vypuknutia v roku 2020 až po súčasnosť venovala tejto situácii mimoriadnu pozornosť a realizovala opatrenia na minimalizáciu rizika šírenia nákazy aj nad rámec legislatívnych požiadaviek. Negatívny dopad na zabezpečenie plynulého výrobného procesu malo najmä šírenie ochorenia v radoch výrobných zamestnancov. Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila plnenie plánu výroby a predaja výrobkov našim odberateľom, čoho následkom bolo zhoršenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Vedenie spoločnosti zvážilo možné riziká súvisiace s dopadmi COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti (goingconcern). Spoločnosť však bude aj naďalej venovať rizikám spojeným s pandémiou COVID-19 mimoriadnu pozornosť, podľa potreby aj nad rámec legislatívnych požiadaviek, aby bola pravdepodobnosť naplnenia vyššie uvedeného rizika v čo najvyššej možnej miere minimalizované.

Obchody so spriaznenými osobami v roku 2021:

Emitent ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 vyhlasuje, že Ročná finančná správa za rok 2021 bola overená audítorom.

Ročná finančná správa za rok 2021 je v plnom znení zverejnená na internetovej stránke spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. – www.ztssabinov.sk – a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná v denníku Hospodárske noviny.

V Sabinove, 21.11.2022

Ing. Alexej Beljajev Ing. Michal Petríček

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 Účtovná závierka k 31.12.2021

Príloha č. 2 CASH FLOW k 31.12.2021

Príloha č. 3 Správa nezávislého audítora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021

Príloha č. 4 Poznámky k 31.12.2021

Príloha č. 5 Doklad o zverejnení

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

V súlade s § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka k 31.12.2021 emitenta ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti, podľa požiadaviek uvedených v § 34zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činností a postavenia spoločnosti za rok 2021.

Sabinov, 21.11.2022

Ing. Alexej Beljajev Ing. Michal Petríček

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podnojnom účovníctve

zostavená k 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo

2020524759

IČO

590797

SK NACE

28.15.0

Účtovná závierka:

x

riadna

Účtovná jednotka:

x

veľká

Za obdobie:

od 01 2021

do 12 2021

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

od 01 2020

do 12 2020

Priložené súčasti účtovnej závierky:

x

Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)

x

Výkaz zistkov a strát(Úč POD 2-01) (v celých eurách)

x

Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:

ZTS Sabinov a. s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo:

Hollého ulica 27

PSČ:

Obec

083 30

Sabinov

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Okresný súd Prešov oddiel Sa vložka 76 P

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

0514561224

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

28. február 2022

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

.

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

STRANA AKTÍV

Bezprostredne

Ozna-

Číslo

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

čenie

riadku

účtovné obdobie

a

b

c

1

2

3

Brutto-časť 1

Korekcia-časť 2

Netto

Netto

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

01

25 961 863

14 525 377

11 436 486

10 105 142

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

02

20 558 914

14 398 366

6 160 548

6 236 232

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

03

922 402

605 538

316 864

141 298

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

04

415 761

375 679

40 082

69 298

2.

Softvér (013)-/073, 091A/

05

398 986

229 859

169 127

0

3.

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

06

0

0

0

0

4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

07

0

0

0

0

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)
- /079, 07X, 091A/

08

0

0

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

09

107 655

0

107 655

72 000

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

10

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

11

19 569 942

13 792 828

5 777 114

6 028 364

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

12

176 992

0

176 992

176 992

2.

Stavby (021) - /081, 092A/

13

5 992 985

3 941 700

2 051 285

2 094 559

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

14

10 345 583

7 960 777

2 384 806

2 742 904

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
- /085, 092A/

15

0

0

0

0

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

16

0

0

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

17

2 373 965

1 890 351

483 614

788 841

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

18

680 417

0

680 417

224 000

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

19

0

0

1 068

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/- 097) +/- 098

20

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

21

66 570

0

66 570

66 570

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22

0

0

0

0

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

23

0

0

0

0

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

66 570

0

66 570

66 570

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

25

0

0

0

0

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

26

0

0

0

0

6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

27

0

0

0

0

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/

28

0

0

0

0

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

29

0

0

0

0

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

30

0

0

0

0

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

31

0

0

0

0

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/

32

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

33

5 356 135

127 011

5 229 124

3 830 279

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

3 668 249

46 655

3 621 594

2 468 307

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

35

868 000

10 314

857 686

689 400

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

36

1 900 300

0

1 900 300

1 101 987

3.

Výrobky (123) - /194/

37

843 155

36 341

806 814

664 186

4.

Zvieratá (124) - /195/

38

0

0

0

0

5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

39

0

0

0

0

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

40

56 794

0

56 794

12 734

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

41

0

0

0

0

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

42

0

0

0

0

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

43

0

0

0

0

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

44

0

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45

0

0

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

46

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

47

0

0

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

49

0

0

0

0

6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

0

0

0

0

7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

0

0

0

0

8

Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

0

0

0

0

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

53

1 306 352

80 356

1 225 996

761 435

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

997 374

38 356

959 018

653 633

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

55

481 118

0

481 118

129 834

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

56

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57

516 256

38 356

477 900

523 799

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

58

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

59

168 187

0

168 187

7 775

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

61

0

0

0

0

6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

0

0

0

0

7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

93 066

0

93 066

100 024

8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

0

0

0

0

9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

47 725

42 000

5 725

3

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

66

213

0

213

266

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

67

0

0

0

0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

68

0

0

0

0

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

69

213

0

213

266

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A) - /291A/

70

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

71

381 321

0

381 321

600 271

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

72

1 668

0

1 668

853

2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

73

379 653

0

379 653

599 418

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

74

46 814

0

46 814

38 631

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

75

594

0

594

395

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

76

46 206

0

46 206

38 235

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

77

0

0

0

0

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

78

14

0

14

1

.

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-

STRANA PASÍV

Číslo

Bežné
účtovné obdobie

čenie

riadku

a

b

c

4

5

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

79

11 436 486

10 105 142

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93
+ r. 97 + r. 100

80

4 234 491

5 125 703

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

5 337 426

5 337 426

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5 337 426

5 337 426

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

0

0

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

84

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

85

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

529 294

529 294

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

88

529 294

529 294

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

89

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

91

0

0

2.

Ostatné fondy (427, 42X)

92

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

93

-481 063

-481 063

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

94

0

0

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

95

-481 063

-481 063

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

97

-259 954

-72 701

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

0

0

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

-259 954

-72 701

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

100

-891 212

-187 253

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
+ r. 140

101

7 200 911

4 978 504

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

920 914

1 139 820

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106)

103

0

0

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

0

0

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

53 408

44 988

10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

328 606

562 664

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

538 900

532 168

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

82 325

87 884

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

82 325

87 884

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

158 007

0

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

4 979 440

2 768 798

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)

123

3 454 327

1 926 152

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

1 925 892

891 970

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

1 528 435

1 034 182

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

1 011 844

0

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

144 312

150 287

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

109 824

104 368

8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

24 299

22 306

9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

234 834

565 685

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

38 063

109 857

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

31 563

103 857

2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

6 500

6 000

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

1 022 162

872 145

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,
/-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

1 084

935

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

1 084

900

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

0

0

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0

35

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Text

Skutočnosť

Ozna-čenie

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

10 153 420

10 221 627

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
(r. 03 až r. 09)

02

10 387 223

10 474 250

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

11 347

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

8 593 246

9 413 612

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

376 462

396 680

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)
(účtová skupina 61)

06

940 940

189 095

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

242 772

210 893

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

110 156

233 767

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

123 647

18 856

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

11 217 254

10 655 345

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

7 757

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

5 455 533

5 019 504

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

4 504

-269

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

1 452 026

1 107 388

E.

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

15

3 200 259

3 157 367

E.1.

Mzdové náklady (521, 522)

16

2 200 917

2 200 303

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

50 928

53 871

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

827 581

814 072

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

120 833

89 121

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

32 650

36 653

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

967 077

1 014 264

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

967 077

1 014 264

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

29 203

294 325

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

172

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

76 002

18 184

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

-830 031

-181 095

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

3 241 357

4 087 247

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

2 419

25 164

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

652

1 313

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

31

0

20 420

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

20 420

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet(r. 36 až r. 38)

35

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

XI.

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

1 656

2 368

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

1 656

2 333

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

0

35

XII.

Kurzové zisky (663)

42

111

1 063

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

56 868

44 875

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

266

1 164

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

M.

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

44 243

32 686

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

11 844

0

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

32 399

32 686

O.

Kurzové straty (563)

52

64

2 766

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

12 295

8 259

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)
(r. 29 - r. 45)

55

-54 449

-19 711

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

-884 480

-200 806

R.

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

6 732

-13 553

R.1.

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

7

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

6 732

-13 560

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

-891 212

-187 253

Príloha 2

Prehľad peňažných tokov s použitím

nepriamej metódy za ZTS Sabinov a.s.

(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2021

v €

Ozn.

Názov položky

č.

Účtovné obdobie

r.

bežné

minulé

A

Peňažné toky z hospodárskych činností

x

x

x

Z/S

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

-884 480

-200 806

A.1.

Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.

1 035 185

886 090

A.1.1.

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

967 077

1 014 264

A.1.2.

Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov

0

0

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

0

0

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv

-5 559

50 197

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek

39 961

-260 229

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

-8 545

-20 611

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

0

-20 420

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

44 243

32 686

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov

-1 656

-2 368

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

50

-3

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

0

50

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

-386

92 524

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach

0

0

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-228 445

-535 849

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-302 801

75 351

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

1 268 541

-743 063

A.2.3.

Zmena stavu zásob

-1 194 132

131 767

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov

-53

96

A*

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

-77 740

149 435

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

0

35

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)

0

0

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A**

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)

-77 740

149 470

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností)

0

-7

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A***

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)

-77 740

149 463

B.

Peňažné toky z investičných činností (IČ)

x

x

x

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

-269 863

-44 218

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-227 392

-348 079

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

0

0

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

0

0

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

0

196 360

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

0

0

B.7.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

-1 989 783

-1 665 720

B.8.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)

1 829 424

1 698 068

B.9.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

0

0

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0

0

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

1 778

2 197

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

0

20 420

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)

0

0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)

0

0

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)

0

0

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

0

0

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

101 005

0

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)

-554 831

-140 972

C.

Peňažné toky z finančných činností (FČ)

x

x

x

C.1.

Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)

-213

-1 260

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)

0

0

C.1.2.

Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky

0

0

C.1.3.

Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)

0

0

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)

0

0

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)

-213

-1 260

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania

0

0

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

0

0

C.1.8.

Výdavky z rôznych ďaľších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

0

0

C.2.

Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)

435 492

-314 710

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

0

0

C.2.2.

Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov

0

0

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

0

0

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

0

0

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek

1 000 000

0

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek

0

0

C.2.7.

Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

-564 508

-314 710

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.2.9.

Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností

-31 736

-32 452

C.4.

Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.

0

0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.7.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností

0

0

C.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

1 200

C.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

0

C***

Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)

403 543

-347 222

D.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )

-229 028

-338 731

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

-271 874

66 904

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky

-500 902

-271 827

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-50

-47

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka

-500 952

-271 874

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021, zostavenej k 31.12.2021 spoločnosti

a

správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

ZTS Sabinov, a.s. Sabinov


IČO 00 590 797

Výtlačok 1/6

Zodpovedný audítor :

AZ AUDITING, s.r.o.

Bajkalská 5

831 04 Bratislava

Licencia SKAU 401

Ing. Jana Polašová

Licencia UDVA číslo 1003

Bratislava, november 2022

Správa nezávislého audítora

akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. Sabinov

 1. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

 1. Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu:

  Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

  1. Pohľadávky – existencia a ocenenie
  2. Zásoby – existencia a ocenenie
  3. Nepretržitosť trvania účtovnej jednotky
  1. Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i):

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

K bodu i) 1 .

K bodu i) 2 .

K bodu i) 3 .

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré majú najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uverejnenia by mohli prevážiť nad verejným prospechom z jej uvedenia.

 1. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

II.2 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

II.2.1 Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti na základe nášho schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 24. júna 2021. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

II.2.2. Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.

II.2.3 Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Bratislava, 15. novembra 2022

Ing. Jana Polašová AZ AUDITING, s.r.o.

Licencia UDVA číslo 1003 Bajkalská 5

831 04 Bratislava

Licencia UDVA 401

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel S.r.o., vložka č. 115955/B

Informácie o účtovnej jednotke

Založenie spoločnosti

Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 1. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sa., vložka č. 76/P).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

2021

2020

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

162

162

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

161

166

počet vedúcich zamestnancov

8

8

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 24. júna 2021.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2020 a výročnou správou bola uložená do registra účtovných závierok 4. júna 2021, a 29. júna 2021.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 24. júna 2021 schválilo na vykonanie overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 spoločnosť AZ AUDITING, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50624504.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva (od 01.01.2020)

Ing. Michal Petríček – podpredseda predstavenstva (od 01.01.2020)

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva (od 30.6.2017)

Ing. Marek Kasina, PhD – člen predstavenstva (od 01.01.2020)

Dozorná rada JUDr. Michal Lazar – predseda (od 13.06.2014)

Ing. Alexej Beljajev – člen (od 01.01.2020)

Mária Puškášová – člen (od 10.5.2019)

informácie o AKCIONÁROCH účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov Spoločnosti do 31.decembra 2021 bola takáto:

Akcionári

Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích právach

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI

absolútne

v %

v %

v %

a

b

c

d

e

Optifin Invest s.r.o.

1 592 934

29,84

29,84

-

ostatní akcionári

3 744 492

70,16

70,16

Spolu

5 337 426

100,00

100,00

-

Dňa 6. augusta 2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o sumu 1.624.434,- EUR formou zníženia pôvodnej menovitej hodnoty akcie 30,- EUR/akcia na novú menovitú hodnotu akcie 23,- EUR/akcia.

Do 5. augusta 2020 bola štruktúra akcionárov Spoločnosti takáto:

Akcionári do dňa zníženia základného imania

Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích právach

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI

Akcionári

Dátum zmeny

absolútne

v %

v %

v %

a

b

c

d

e

f

Optifin Invest s.r.o.

6. augusta 2020

2 077 740

29,84

29,84

-

ostatní akcionári

6. augusta 2020

4 884 120

70,16

70,16

-

Spolu

x

6 961 860

100,00

100,00

-

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Optifin Invest s.r.o. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti Optifin Invest s.r.o. Rusovská cesta 1, Bratislava.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (goingconcern).

Spoločnosť vykázala v roku 2021 účtovnú stratu vo výške 891.212,- EUR, čim sa znížila výška vlastného imania spoločnosti z hodnoty vykazovanej k 31.12.2020 vo výške 5.125.703,- EUR na hodnotu vlastného imania spoločnosti k 31.12.2021 vo výške 4.234.491,- EUR. Vedenie spoločnosti za účelom dodržania nepretržitosti v trvaní účtovnej jednotky prijalo rozhodnutia s cieľom naplnenia plánov obchodnej činnosti spoločnosti pre nasledujúce účtovné obdobie :  

Všetky tieto opatrenia majú vplyv na inkaso resp. výdavky finančných prostriedkov, ako aj na schopnosť spoločnosti pokračovať nepretržite vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2021 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Zostavenie riadnej účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

  Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

  Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

  Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

  Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje ak je možné preukázať :

  1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať
  2. zámer jeho dokončenia, používania a predaja
  3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja
  4. schopnosť vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
  5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenej jeho vývoja, použitie a predaj,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

  Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoj, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúci z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

  Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania
  v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Aktivované náklady na vývoj

  4 až 8

  lineárna

  12,5 až 25

  Softvér

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Stavby

  12 až 80

  lineárna

  1,25 až 8,33

  Stroje, prístroje a zariadenia

  4 až 20

  lineárna

  5 až 25

  Dopravné prostriedky

  4 až 6

  lineárna

  16,6 až 25

  Špeciálne prípravky

  2 až 10

  lineárna

  10 až 50

  Modely

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Posúdenie zníženia hodnoty majetku

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 2. Dlhodobý finančný majetok

  Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.

  Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách : obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 3. Zásoby

  Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

  Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

  Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady v kalkulovaných cenách (priamy materiál, tepelné spracovanie, interné výkony a výrobnú kooperáciu. Rozdiel medzi skutočnou výškou nákladov a kalkulovanými nákladmi je zúčtovaný pri najbližšom precenení, ktoré spravidla prebieha raz mesačne. Správna réžia a odbytové náklady sú súčasťou vlastných nákladov pri ocenení kalkulácie výrobkov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

  Čistá realizačná hodnota zásob je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

  Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

 4. Zákazková výroba

  Spoločnosť svoje produkty vyrába ako štandardizovanú výrobu. Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

 5. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

  Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

 6. Pohľadávky

  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

  Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vo vlastnom imaní vytvára rezervný fond.

 8. Finančné účty

  Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.

 9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

  Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku proti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 11. Rezervy

  Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový a majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

  Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

 12. Zamestnanecké požitky

  Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

  Dlhodobé zamestnanecké požitky

  Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2016 do 2021 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

 13. Záväzky

  Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 14. Odložené dane

  Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

  1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
  2. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
  3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

  O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný.

 15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

  Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 16. Emisné kvóty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o emisných kvótach.

 17. Dotácie zo štátneho rozpočtu

  O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

  Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

  Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
  z tohto dlhodobého majetku.

 18. Prenájom (lízing)

  Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

  Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

  Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

  Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

 19. Deriváty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o derivátových transakciách.

 20. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

  Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 21. Cudzia mena

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

  Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

 22. Výnosy

  Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

  Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

  Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

  Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

 23. Oprava chýb minulých období

  Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2021 do
31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Spoločnosť má v nájme (finančný leasing) majetok v obstarávacej cene 2.694.878,- EUR (zostatková cena k 31. decembru 2021: 1.637.471,- EUR (zostatková cena k 31. decembru 2020: 2.143.465,- EUR, ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Majetok

Obstarávacia cena (EUR)

Účtovná zostatková cena (EUR)

2020

Účtovná zostatková cena (EUR)

2021

Obrábacie centrum WHQ 105 CNC

x

227.920,-

x

Osobný automobil Škoda octavia Style

23.222,-

20.319,-

14.513,-

14 technologických zariadení

1.911.013,-

1.289.934,-

1.098.833,-

Osobný automobil Škoda Suberb

33 343,-

19.913,-

14.356,-

CNC brúska ZE 800 NILES

612 100,-

484.579,-

423.369,-

CNC sústruh Doosan Puma GT3100

115.200,-

100 800,-

86.400,-

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou do výšky 5.503.578,- EUR (v roku 2020: 5.503.600,- EUR), živelnou pohromou až do výšky 18.642.782,- EUR (v roku 2020 to bolo do výšky 19.191.600,- EUR). Poistenie strojov a elektroniky proti technickým rizikám je do výšky 7.145.507,- EUR (v roku 2020 to bolo do výšky 7.148.000,- EUR).

Spoločnosť má založený všetok hnuteľný majetok v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy o záložnom práve na hnuteľné veci č. 1330/200ZZ.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

2 868 420

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky netvorila opravné položky k dlhodobému majetku.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

2021

2020

Náklady na výskum

0

0

Náklady na vývoj, neaktivované

0

0

Náklady na vývoj, aktivované

107 655

25 218

Spolu

107 655

25 218

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2021 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

A

b

c

D

E

F

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

7 895 178

2 314 156

66 570

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2020)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

a

b

c

D

e

F

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

5 647 688

1 927 023

66 570

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo v prospech tretích osôb.

Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

Stav opravnej položky k 1.1.2021

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 31.12.2021

a

b

c

D

e

F

Materiál

5 810

4 504

0

0

10 314

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

0

0

0

0

0

Výrobky

0

36 341

0

0

36 341

Zvieratá

0

0

0

0

0

Tovar

0

0

0

0

0

Nehnuteľnosť na predaj

0

0

0

0

0

Poskytnuté preddavky na zásoby

0

0

0

0

0

Zásoby spolu

5 810

40 845

0

0

46 655

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým na základe prehodnotenia použiteľnosti a možnosti predaja jednotlivých materiálov.

Spoločnosť má zriadené záložné právo v prospech na zásoby v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy o záložnom práve na hnuteľné veci č. 1330/200ZZ.

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

3 564 800

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť v roku 2021 ani v roku 2020 nerealizovala zákazkovú výrobu.

Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Spoločnosť v roku 2021 ani v roku 2020 nerealizovala zákazkovú výstavbu na predaj.

Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

Pohľadávky

Stav opravnej položky k 1.1.2021

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 31.12.2021

a

b

c

D

e

F

Pohľadávky z obchodného styku

39 241

0

0

885

38 356

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

0

0

Iné pohľadávky

42 000

0

0

0

42 000

Pohľadávky spolu

81 241

0

0

885

80 356

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2021

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

D

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

647 513

349 861

997 374

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

168 187

0

168 187

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

93 066

0

93 066

Iné pohľadávky

5 725

42 000

47 725

Krátkodobé pohľadávky spolu

914 491

391 861

1 306 352

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2020

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

500 696

192 178

692 874

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

7 775

0

7 775

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

0

0

0

Iné pohľadávky

3

42 000

42 003

Krátkodobé pohľadávky spolu

508 474

234 178

742 652

Spoločnosť vykazuje záložné právo na pohľadávky v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy o záložnom práve na pohľadávky a iné práva č. 1331/20/ZZ.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie (2021)

a

Hodnota predmetu záložného práva

Hodnota pohľadávky

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

1 280 024

882 273

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Pokladnica, ceniny

1 668

853

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

379 653

599 418

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

381 321

600 271

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje krátkodobý finančný majetok (vlastné akcie).

Vlastné akcie

Spoločnosť v roku 2021 realizovala nákup a predaj vlastných akcií.

KS

Menovitá hodnota spolu

Hodnota (€)

% podiel na ZI

PS k 1.1.2021

40

920

266,00

0,02%

nákup (2021)

38

874

213,00

0,02%

predaj (2021)

40

920

320,00

0,02%

KZ k 31.12.2021

38

874

213,00

0,02%

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

594

0

395

Antivírus

0

395

Preplatné

585

0

Licencia

9

0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

46 206

38 235

Preplatné

1 112

480

Licenčné poplatky

15 490

16 718

Úrok z finančného leasingu

297

843

Poistenie

11 840

11 947

Telekomunikačné služby

2 093

2 738

Výstavy

6 414

0

Parkovné

5 000

5 000

Ostatné náklady budúcich období

3 960

509

Príjmy budúcich období dlhodobé:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé (úrok cash pooling) :

14

1

Spolu

46 814

38 631

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

Stav

Stav

k 1. 1. 2021

Tvorba

Použitie

Zrušenie

k 31. 12. 2021

a

b

c

d

e

F

Dlhodobé rezervy, z toho:

87 884

10 000

15 554

5

82 325

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy

53 270

10 000

11 654

0

51 616

Pracovné jubileá

34 614

0

3 900

5

30 709

Ostatné rezervy dlhodobé spolu

87 884

10 000

15 554

5

82 325

Krátkodobé rezervy, z toho:

109 857

38 063

109 857

0

38 063

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

103 857

31 563

103 857

0

31 563

Iné

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

103 857

31 563

103 857

0

31 563

Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účt.závierky a zostavenie daňového priznania

6 000

6 500

6 000

0

6 500

Reklamácia

0

0

0

0

0

Iné

0

0

0

0

0

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

6 000

#

6 500

#

6 000

#

0

#

6 500

Rezerva na záručné opravy bola vytvorená vo výške 52 tis. EUR na predpokladané náklady na opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 31.decembrom 2021.

Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2016 do 2021 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2020)

Stav

Stav

k 1. 1. 2020

Tvorba

Použitie

Zrušenie

k 31. 12. 2020

a

b

c

d

e

F

Dlhodobé rezervy, z toho:

37 687

56 147

5 950

0

87 884

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy

1 270

52 000

0

0

53 270

Pracovné jubileá

36 417

4 147

5 950

0

34 614

Ostatné rezervy dlhodobé spolu

37 687

56 147

5 950

0

87 884

Krátkodobé rezervy, z toho:

296 322

109 857

257 740

38 582

109 857

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

119 093

103 857

119 093

0

103 857

Iné

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

119 093

103 857

119 093

0

103 857

Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účt.závierky a zostavenie daňového priznania

6 000

6 000

6 000

0

6 000

Reklamacia

170 000

0

131 418

38 582

0

Iné

1 229

0

1 229

0

0

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

177 229

#

6 000

#

138 647

#

38 582

#

6 000

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Dlhodobé záväzky spolu

382 014

607 652

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

382 014

607 652

Krátkodobé záväzky spolu

4 979 440

2 768 798

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

2 892 850

1 880 923

Záväzky po lehote splatnosti

2 086 590

887 875

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok(účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj záväzky z finančného prenájmu 2 strojov, súboru 14 strojov a 2 osobných automobilov. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Splatnosť

Splatnosť

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

b

c

d

e

f

G

Istina

234 059

328 606

0

564 508

562 664

0

Finančný náklad

9 314

9 329

0

19 509

18 644

0

Spolu

243 373

337 935

0

584 017

581 308

0

Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

2 566 190

2 534 132

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

2 566 190

2 534 132

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

0

0

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

0

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

0

0

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

0

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

0

0

Uplatnená daňová pohľadávka

0

0

Zaúčtovaná ako náklad

0

0

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Odložený daňový záväzok

538 900

532 168

Zmena odloženého daňového záväzku

6 732

-13 560

Zaúčtovaná ako náklad

6 732

-13 560

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Iné

0

0

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Začiatočný stav sociálneho fondu

44 988

37 735

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

20 710

19 990

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

0

0

Ostatná tvorba sociálneho fondu

0

0

Tvorba sociálneho fondu spolu

20 710

19 990

Čerpanie sociálneho fondu

12 290

12 737

Konečný zostatok sociálneho fondu

53 408

44 988

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa vytvára zo zisku v súlade s kolektívnou zmluvou. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021

Suma istiny v eurách k 31.12.2021

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020

a

b

c

d

e

f

g

Krátkodobé bankové úvery

Kontokorentný úver VÚB

EUR

EURIBOR + 1,2% p.a.

30.9.2022

882 273

882 273

872 080

Kreditné pl.karty

0

0

65

Prekleňovací úver18/ZF/2021

EUR

1M EURIBOR + 1,5% p.a.

31.12.2022

139 889

139 889

0

1 022 162

1 022 162

872 145

Dlhodobé bankové úvery

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2026

158 007

158 007

0

158 007

158 007

0

Spolu

1 180 169

1 180 169

872 145

Kontokorentný úver vo výške  882 273 EUR je zabezpečený pohľadávkami a hnuteľnými vecami (povolený limit prečerpania je 1.000.000,- EUR).

Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Výdavky budúcich období dlhodobé:

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

1 084

0

900

úroky

4

22

ostatné

1 080

878

Výnosy budúcich období dlhodobé

0

0

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

0

35

nájomné

0

35

Spolu

1 084

935

informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť

Prevodovky, ozubené kolesá a ovládacie prvky

Služby

tovar

Spolu

odbytu

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

a

b

c

d

e

f

g

Slovenská republika

2 644 831

4 043 687

352 444

384 958

0

2 515

2 997 275

4 431 160

Tretie krajiny

774 230

706 646

500

1 560

0

4 835

774 730

713 041

EU

5 174 185

4 663 280

23 518

10 161

0

3 997

5 197 703

4 677 438

Spolu

8 593 246

9 413 612

376 462

396 680

0

11 347

8 969 708

9 821 639

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 940 940,- EUR (v roku 2020 zvýšenie 189.095,- EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 977 281,- EUR (v roku 2020 zníženie 41.262,- EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2021

2020

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Konečný zostatok

Konečný zostatok

Začiatočný stav

2021

2020

a

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

1 900 300

1 101 988

1 423 601

798 312

-321 613

Výrobky

843 155

664 186

383 835

178 969

280 351

Zvieratá

0

0

0

0

0

Spolu

2 743 455

1 766 174

1 807 436

977 281

-41 262

Manká a škody

x

x

x

0

0

Opravná položka k NV

x

x

x

-36 341

230 357

Manká a škody k HV

x

x

x

0

0

Iné

x

x

x

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

940 940

189 095

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2021

2020

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

242 772

210 893

aktivácia materiálových zásob (špeciálne prípravky a modely)

43 037

59 191

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

107 656

25 218

aktivácia dlhodobého hmotného majektu (špeciálne prípravky a modely)

59 035

95 690

aktivácia služieb

33 044

30 794

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

123 647

18 856

výnosy z postúpených pohľadávok

0

707

náhrady (nepodarky)

2

4 221

náhrady od poisťovní

108 420

7 694

vrátený súdny poplatok

100

0

inventarizačné prebytky

2

0

iné

15 123

6 234

Finančné výnosy, z toho:

2 419

25 164

Kurzové zisky, z toho:

111

1 063

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

50

3

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

2 308

24 101

predaj vlastných akcií

652

1 313

dividendy

0

20 420

výnosové úroky

1 656

2 368

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2021

2020

Tržby za vlastné výrobky

8 593 246

9 413 612

Tržby z predaja služieb

376 462

396 680

Tržby za tovar

0

11 347

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

1 183 712

399 988

Čistý obrat celkom

10 153 420

10 221 627

Informácie o nákladoch

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky

2021

2020

Náklady na poskytnuté služby, z toho:

1 452 026

1 107 388

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

14 551

12 000

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

14 551

12 000

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

1 437 475

1 095 388

Prepravné služby

42 685

47 299

Doprava a cestovné

5 045

5 737

Nájomné

98 988

96 840

Opravy

165 426

176 957

Rezerva na záručné opravy

10 000

52 000

Náklady na inzerciu, reklamu

2 279

2 692

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

111 345

9 751

Externé opracovanie výrobkov

506 804

302 590

Reprezentačné

3 440

5 268

Telefonne poplatky, internet, poštovné

21 204

19 654

Odvoz odpadov

19 352

15 643

Vodné , stočné

5 736

5 117

Školenie

8 239

5 943

Softvérové služby a licencie

123 147

44 418

Služby fakturované živnostníkmi

117 870

80 518

Sprostredkovanie

0

0

Profesné služby

60 017

35 832

Strážna služba

74 147

69 329

Exekučné poplatky

404

140

Dočasné pridelenie zamestnancov

0

16 648

Skladné za modely

9 423

9 042

Ostatné

51 924

93 970

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

76 002

18 184

Manká a škody

11 380

0

Dary

1 000

826

Odpis pohľadávok

101

0

Postúpenie pohľadávok

0

707

Poistenie

41 822

42 010

Zmluvné a ostatné pokuty

5 227

4 045

Rezerva na reklamácie

0

-38 582

Členské príspevky

3 320

3 300

Súdne a exekútorské trovy

10 569

5 333

Iné

2 583

546

Finančné náklady, z toho:

56 868

44 875

Kurzové straty, z toho:

64

2 766

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

50

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

56 804

42 109

Nákladové úroky

44 243

32 686

Bankové poplatky

12 295

7 992

Náklady na predané vlastné akcie

266

1 164

Poplatky cash pooling

0

267

Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2021

2020

Základ dane

Daň

Daň v %

Základ dane

Daň

Daň v %

a

b

c

d

e

f

G

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

-884 479

100,00 %

-200 806

100,00 %

teoretická daň

-185 741

21,00 %

-42 169

21,00 %

Daňovo neuznané náklady

#

146 525

30 770

-3,48 %

267 152

56 102

-27,94 %

Výnosy nepodliehajúce dani

-67 762

-14 230

1,61 %

-327 910

-68 861

34,29 %

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

805 716

169 200

-19,13 %

261 564

54 928

-27,35 %

Umorenie daňovej straty

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Zmena sadzby dane

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Iné

0

0

0,00 %

35

7

0,00 %

Spolu

0

0

0,00 %

35

7

0,00 %

Splatná daň z príjmov

0

0,00 %

7

0,00 %

Odložená daň z príjmov

#

6 732

-0,76 %

-13 560

6,75 %

Celková daň z príjmov

6 732

-0,76 %

-13 553

6,75 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

2021

2020

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

0

0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

0

0

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

418 120

274 548

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

0

0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

1 991 046

1 307 373

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

0

0

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme majetok od tretích osôb:

Celková suma nájmu za rok 2021 predstavovala sumu 116 768,- EUR

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma :

Celková suma výnosov za rok 2021 predstavovala sumu 15 227,- EUR

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 34.668,- EUR (v roku 2020: 37.746 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 16 260,- EUR (v roku 2020: 16.125 EUR ).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: žiadne.).

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba

Hodnotové vyjadrenie obchodu

2021

2020

a

c

d

a) Transakcie s materských podnikom

a1) nákup - služieb

82 947

21 314

a2) nákup - iné

107

88

a3) nákladové úroky

11 844

0

a4) poplatky (nákladové)

240

240

a5) výnosové úroky

1 656

2 333

b) Transakcie so sesterskými podnikmi:

b1) nákup materiálu a investícií

1 549 641

758 423

b2) nákup služieb

96 378

59 596

b3) predaj vlastných výrobkov a služieb

2 117 495

3 836 516

b4) predaj materiálových a tovarových zásob

15 290

5 628

b5) nákladové úroky

0

0

b6) nákup energií

422 190

427 510

b7) predaj investičného majetku

0

0

c) Transakcie s pridruženými podnikmi:

c1) nákup materiálu

0

474

c2) nákup dlhodobého majetku

0

15 200

c3) nákup služieb

1 979

1 561

c4) predaj vlastných výrobkov a služieb

180 081

121 428

c5) predaj iné

0

1 362

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Pohľadávky z obchodného styku

481118

129 834

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

168187

7 775

Spolu aktíva

649 305

137 609

Ostané krátkodobé záväzky

1 011 844

0

Záväzky z obchodného styku

1 925 892

891 970

Výdavky budúcich období

0

0

Spolu pasíva

2 937 736

891 970

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Koncom roka 2020 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roka 2021 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery, ktoré pretrvávajú dodnes.

Vplyv pandémie pocítila aj spoločnosť ZTS Sabinov, a.s.. napriek tomu, že v priebehu roka 2021 venovala tejto situácii mimoriadnu pozornosť a realizovala opatrenia na minimalizáciu rizika šírenia nákazy aj nad rámec legislatívnych požiadaviek. Negatívny dopad na zabezpečenie plynulého výrobného procesu malo najmä šírenie ochorenia v radoch výrobných zamestnancov. Táto skutočnosť ovplyvnila plnenie plánu výroby a predaja výrobkov našim odberateľom, čoho následkom bolo zhoršenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Pre rok 2022 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 13,5 mil. EUR. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 85% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2022.

Vedenie spoločnosti zvážilo možné riziká súvisiace s dopadmi COVID-19 a aktuálnou politickou situáciou vo svete na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti (goingconcern). Preto bola účtovná závierka k 31.12.2021 zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti. Spoločnosť však bude aj naďalej venovať rizikám spojeným s aktuálnou situáciou vo svete mimoriadnu pozornosť, podľa potreby aj nad rámec legislatívnych požiadaviek, aby bola pravdepodobnosť naplnenia vyššie uvedeného rizika v najvyššej možnej miere minimalizované.

Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie (2021)

Stav k 1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.2021

a

b

c

d

e

F

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-72 701

0

-187 253

-259 954

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-72 701

0

0

-187 253

-259 954

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-187 253

-891 212

0

187 253

-891 212

Spolu

5 125 703

-891 212

0

0

4 234 491

Položka oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín predstavuje oceňovací rozdiel vzniknutý zo zníženia základného imania spoločnosti WEP TRADING a. s., Sabinov, v ktorej spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazuje obchodný podiel.

Základné imanie spoločnosti vo výške 6.961.860 EUR bolo v priebehu roka 2020 znížené o sumu 1.624.434,-EUR na hodnotu 5.337.426,-EUR formou zníženia menovitej hodnoty akcie 30,- EUR/akcia na menovitú hodnotu 23,- EUR/akcia (31.december 2019: 6.961.860 EUR t.j. 232 062 ks akcií s menovitou hodnotou 30,- EUR) Základné imanie spoločnosti vo výške 5.337.426,-EUR tvorí :

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

% podiel na ZI

SK1120005071

kmeňové

Na doručiteľa

zaknihované

232 062

23,- EUR

100

Akcie sú verejne obchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Všetky akcie boli riadne splatené.

Spoločnosť vlastní 38 ks vlastných akcií s nominálnou hodnotou 23 EUR/akcia, celková obstarávacia cena je 213,- EUR (k 31.december 2020 vlastnila 40 ks akcií s nominálnou hodnotou 23 EUR/akcia v celkovej obstarávacej cene 266,- EUR).

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Predchadzajúce účtovné obdobie (2020)

Stav k 1.1.2020

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.2020

a

b

c

d

e

F

Základné imanie

6 961 860

0

0

-1 624 434

5 337 426

Základné imanie

6 961 860

0

-1 624 434

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-847 502

0

0

774 801

-72 701

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-847 502

0

0

774 801

-72 701

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-849 633

-187 253

0

849 633

-187 253

Spolu

5 312 956

-187 253

0

0

5 125 703

Účtovná strata za rok 2020 bola vysporiadaná takto:

Názov položky

2020

Účtovná strata

-187 253

Vysporiadanie účtovnej straty

2021

Zo zákonného rezervného fondu

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

0

Úhrada straty spoločníkmi, členmi

0

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov

187 253

Iné

0

Spolu

187 253

O vysporiadaní výsledku hospodárenia – straty za účtovné obdobie 2021 vo výške -891 212 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: prevod na neuhradenú stratu minulých rokov.

Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2021

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cashequivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o pohybe peňažných prostriedkov k 31. decembru 2021 tvorí prílohu týchto poznámok.

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2021

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

F

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

217 778

0

0

0

72 000

0

705 539

Prírastky

0

109 208

0

0

0

107 655

0

216 863

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

72 000

0

0

0

-72 000

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

346 463

217 778

0

0

0

0

0

564 241

Prírastky

29 216

12 081

0

0

0

0

0

41 297

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

69 298

0

0

0

0

72 000

0

141 298

Stav na konci účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2020

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

F

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

390 543

217 778

0

0

0

0

0

608 321

Prírastky

25 218

0

0

0

0

72 000

0

97 218

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

415 761

217 778

0

0

0

72 000

0

705 539

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

315 299

204 016

0

0

0

0

0

519 315

Prírastky

31 164

13 762

0

0

0

0

0

44 926

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

346 463

217 778

0

0

0

0

0

564 241

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

75 244

13 762

0

0

0

0

0

89 006

Stav na konci účtovného obdobia

69 298

0

0

0

0

72 000

0

141 298

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2021

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 958 547

10 318 711

0

0

2 528 033

224 000

1 068

19 207 351

Prírastky

0

34 438

87 251

0

0

96 424

456 417

0

674 530

Úbytky

0

0

60 379

0

0

251 560

0

0

311 939

Presuny

0

0

0

0

0

1 068

0

-1 068

0

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 863 988

7 575 807

0

0

1 739 192

0

0

13 178 987

Prírastky

0

77 712

445 349

0

0

402 719

0

0

925 780

Úbytky

0

0

60 379

0

0

251 560

0

0

311 939

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 094 559

2 742 904

0

0

788 841

224 000

1 068

6 028 364

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2020

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

178 119

6 366 896

10 991 779

0

0

2 474 748

24 450

0

20 035 992

Prírastky

0

20 464

298 030

0

0

177 739

200 000

1 068

697 301

Úbytky

1 127

428 813

971 548

0

0

124 454

0

0

1 525 942

Presuny

0

0

450

0

0

0

-450

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

5 958 547

10 318 711

0

0

2 528 033

224 000

1 068

19 207 351

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 916 688

8 117 367

0

0

1 412 178

0

0

13 446 233

Prírastky

0

376 113

429 988

0

0

451 468

0

0

1 257 569

Úbytky

0

428 813

971 548

0

0

124 454

0

0

1 524 815

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

3 863 988

7 575 807

0

0

1 739 192

0

0

13 178 987

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

178 119

2 450 208

2 874 412

0

0

1 062 570

24 450

0

6 589 759

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

2 094 559

2 742 904

0

0

788 841

224 000

1 068

6 028 364

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2021

Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2020

Dlhodobý finančný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570