POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK 2022

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za: I. polrok 2022

Účtovné obdobie: od 1.1.2022 do 30.6.2022

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 00 590 797

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Dátum vzniku: 1.5.1992

Základné imanie: 5.337.426,- EUR

Predmet podnikania:

Účtovná závierka

Priebežná účtovná závierka podľa SAS

Priebežná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 podľa Slovenských štandardov (SAS) a nebola overená audítorom.

Priebežná správa

 1. Informácia o vývoji spoločnosti, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená (analýza stavu a prognózy vývoja, informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť)

V prvom polroku 2022 spoločnosť dosiahla celkové tržby na úrovni 6.933,1 tis. EUR. Podiel exportu na predaji celkom dosiahol 61,26%. V II. polroku 2022 spoločnosť dosiahla stratu vo výške -121,7 tis. EUR.

Životnému prostrediu sme venovali v prvom polroku 2022 náležitú pozornosť v  súlade so zavedeným environmentálnym systémom riadenia. Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch, týkajúce sa najmä poplatkov do Recyklačného fondu, ako aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

Naša spoločnosť naďalej patrí medzi najväčších a  najstabilnejších zamestnávateľov v  regióne a veríme, že aj v II. polroku roku 2022 bude tento trend pokračovať.

 1. Informácie o  cieľoch a  metódach riadenia rizík v  spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť pre zabezpečenie plánovaných obchodov so zahraničnými zákazníkmi nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

 1. Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť cenovým rizikám predchádza dohodovaním pevných cien vstupov a výstupov, ktoré zabezpečujú minimalizovanie rizík pri kolísaní cien tovarov na medzinárodnom trhu. Úverové riziká sú eliminované dostatočnými zabezpečovacími mechanizmami na ich splatenie, ako aj pravidelným tokom hotovosti na účty spoločnosti, čo je zabezpečené zmluvami, ktoré zabezpečujú riadne plnenie záväzkov zo strany našich dlžníkov.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

 1. odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Kódexom riadenia spoločnosti je dokument POLITIKA SPOLOČNOSTI, vypracovaný v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ktorý je verejne dostupný v mieste sídla spoločnosti.

Systém riadenia spoločnosti je založený na akceptovaní požiadaviek riadenia kvality, pričom sa zameriava na spokojnosť zákazníka, zohľadňuje environmentálne prístupy, ochranu zdravia zamestnancov a neustále zlepšovanie ich pracovných podmienok.

 1. všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Jednotlivé metódy riadenia vychádzajú z  princípov systému manažérstva kvality a environmentálne orientovaného systému riadenia. Základným dokumentom je PRÍRUČKA KVALITY, ktorá určuje kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho riadenia spoločnosti. Tieto sú podrobnejšie rozvedené v organizačných smerniciach, upravujúcich a popisujúcich všetky procesy a činnosti prebiehajúce v  spoločnosti. ORGANIZAČNÝ PORIADOK spoločnosti upravuje základné princípy riadenia, zodpovednosti a  právomoci. Uvedené dokumenty a smernice sú prístupné v mieste sídla spoločnosti.

 1. informácie o odchýlkach od kódexu riadenia spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa striktne riadi POLITIKOU SPOLOČNOSTI a PRÍRUČKOU KVALITY. Prípadné odchýlky v  riadení sa vyskytujú výnimočne a  tieto sú operatívne okamžite odstraňované. Odchýlky sú spôsobené ľudským faktorom.

 1. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém vnútornej kontroly spoločnosti je popísaný v organizačnej smernici VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM. Účelom tejto smernice je stanoviť účinný kontrolný systém v spoločnosti. Článkami vnútorného kontrolného systému sú najmä: dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti, riaditelia a vedúci zamestnanci spoločnosti, zamestnanci útvaru „Riadenie a kontrola kvality“ .

Audit zabezpečuje nezávislý audítor, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo na svojich pravidelných zasadnutiach hodnotí aktuálny stav hospodárenia zameraný na kontrolu štruktúry nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a cash flow. Následne sú prijímané uznesenia, z ktorých pre členov vyplývajú úlohy s cieľom zabezpečiť ich riešenia v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi spoločnosti. Tieto sú pravidelne vyhodnocované. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva z jeho zasadnutí, ktorá je samostatným bodom rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosť v spoločnosti. Predkladajú správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. Audit zabezpečuje nezávislý audítor, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie.

Vnútorná kontrola je zameraná na kontrolu prípravy rozhodnutí, kontrolu rozhodnutí samých a kontrolu ich realizácie. Kontrola smeruje najmä do oblastí efektivity vo fáze prípravy výroby, samotnej výroby a  predaja, kontroly vecných ukazovateľov, kontroly plnenia plánovaných úloh, kontroly cenovej, finančnej a  mzdovej, kontroly kvality a kontroly dodržiavania predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia.

Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje polročná správa

Po 30.6.2022 do dňa zverejnenia tejto správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj naďalej ostáva výroba a predaj prevodových zariadení. Dopyt po tomto sortimente je relatívne stabilný. Okrem tejto základnej činnosti podnikania akciová spoločnosť uskutočňuje aj podporné činnosti, ako sú výroba náradia, prípravkov a nástrojov, opravy a servis našich výrobkov a ostatné práce strojárskej výroby.

Vplyvom naďalej pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine došlo k výraznému navýšeniu cien materiálových vstupov a enormnému nárastu cien energií. V dôsledku týchto negatívnych skutočností predpokladá spoločnosť aj v druhom polroku záporný výsledok hospodárenia.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v prvom polroku 2022 nevynaložila v oblasti vývoja žiadne finančné prostriedky.

Údaje podľa § 35 ods. 4, 6, 7 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V prílohách č. 1, 2 a 3 tejto správy.

§ 35 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Priebežná účtovná závierka je zostavená v skrátenej štruktúre v súlade s osobitným predpisom (EU 1606/2002).

§ 35 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V období od 1.1.2022 do 30.6.2022 bolo účtovníctvo v akciovej spoločnosti vedené v súlade s právnymi predpismi a postupmi pre účtovníctvo a vykazovanie, platnými pre rok 2022 v Slovenskej republike. Priebežné finančné informácie o stave majetku a záväzkov a výsledku

hospodárenia za uvedené obdobie sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s  týmito predpismi.

Spoločnosť používa pre vedenie účtovníctva počítačový softvér (SAP ERP 6.0), ktorý zodpovedá požiadavkám na vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2022 tvoria prílohu č. 4 tejto správy.

§ 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov - dôležité udalosti, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia:

Na finančnú situáciu v priebehu prvého polroka 2022 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s  rozhodujúcimi odberateľmi a  dodržiavanie platobných podmienok. Na celkových tržbách 6.933,1 tis. EUR sa export podieľal objemom 4.247,2 tis. EUR, čo predstavuje 61,26 %. Celkový domáci predaj predstavoval 2.685,9 tis. EUR, čo predstavuje 38,74 %.

Medzi hlavné riziká a neistoty, ktoré môžu ovplyvniť situáciu spoločnosti a jej výsledky hospodárenia počas nasledujúcich šiestich mesiacov účtovného obdobia, patrí najmä vojnový konflikt na Ukrajine a s tým spojená nestabilná situácia na svetových trhoch. V dôsledku trvania vojnového stavu nemožno predvídať, ako sa budú vyvíjať ceny energií a vstupných surovín, aká bude ich reálna dostupnosť, aké budú dodacie termíny jednotlivých komodít, a na druhej strane, ako budú naši odberatelia schopní plniť si svoje finančné záväzky vyplývajúce z obchodných vzťahov.

Podstatný vplyv na hospodárenie spoločnosti môže mať aj opätovné šírenie sa koronavírusovej infekcie, pričom nemožno predpokladať, či tento stav neprerastie do pandémie a nepovedie k ďalším reštrikciám a opatreniam zo strany štátu.

 1. obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období:
 2. zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia:

K významným zmenám v obchodoch uvedených v poslednej ročnej finančnej správe v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi aktuálneho roka nedošlo a možno preto konštatovať, že finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia ostalo nezmenené.

Dopad koronavírusu COVID-19 na spoločnosť:

Počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia spoločnosť stále pociťovala dopady pandémie ochorenia COVID-19, najmä z pohľadu dostupnosti vstupných materiálov. Meškanie s ich dodávkami sa odzrkadlilo aj na plnení dodacích termínov voči našim zákazníkom. Stúpajúci trend a pribúdajúci počet pozitívnych prípadov na COVID-19 medzi zamestnancami v posledných týždňoch bude rovnako dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim plynulosť výrobného procesu, s dopadom na finančnú situáciu spoločnosti.

Emitent ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 vyhlasuje, že Polročná finančná správa za I. polrok 2021 nebola overená audítorom.

Polročná finančná správa za I. polrok 2021 bude od 30.9.2022 v plnom znení zverejnená na internetovej stránke spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. – www.ztssabinov.sk – a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná v denníku Hospodárske noviny dňa 27.9.2022.

V Sabinove, 30.9.2022

Ing. Alexej Beljajev Ing. Marek Kasina, PhD.

predseda predstavenstva člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 Súvaha a výkaz ziskov a strát k 30.6.2022

Príloha č. 2 Cash – flow k 30.6.2022

Príloha č. 3 Priebežná účtovná závierka k 30.06.2022

Príloha č. 4 Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2022

Príloha č. 5 Doklad o zverejnení

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

V súlade s § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka k 30.6.2022 emitenta ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti, podľa požiadaviek uvedených v § 35 ods. 3 a 4 zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že polročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad informácií podľa § 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Sabinov, 30.9.2022

Ing. Alexej Beljajev Ing. Marek Kasina, PhD.

predseda predstavenstva člen predstavenstva

Príloha č.1

Súvaha a výkaz ziskov a strát zostavená k 30.6.2022 v skrátenom rozsahu

v tis. EUR

SÚVAHA zostavená k 30.06.2022 v skrátenom rozsahu

k 30.6.2022

k 31.12.2021

A.

Neobežný majetok

5 921,9

6 160,6

A.1

Dlhodobý nehmotný majetok

296,1

316,9

A.2

Dlhodobý hmotný majetok

5 559,2

5 777,1

A.3

Dlhodobý finančný majetok

66,6

66,6

B.

Obežný majetok

5 616,6

5 229,1

B.1

Zásoby

3 697,2

3 621,6

B.2

Dlhodobé pohľadávky

0,0

0,0

B.3

Krátkodobé pohľadávky

1 756,2

1 226,0

B.4

Krátkodobý finančný majetok

1,3

0,2

B.5

Finančné účty

161,8

381,3

C.

Časové rozlíšenie

50,5

46,8

SPOLU MAJETOK

11 589,0

11 436,5

A.

Vlastné imanie

4 112,8

4 234,5

A.1

Základné imanie

5 337,4

5 337,4

A.2

Emisné ážio

0,0

0,0

A.3

Ostatné kapitálové fondy

0,0

0,0

A.4

Zákonné rezervné fondy

529,3

529,3

A.5

Ostatné fondy zo zisku

0,0

0,0

A.6

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481,1

-481,1

A.7

Hospodársky výsledok minulých rokov

-1 151,2

-259,9

A.8

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia

-121,6

-891,2

B.

Záväzky

7 476,1

7 200,9

B.1

Dlhodobé záväzky

861,7

920,9

B.2

Dlhodobé rezervy

46,9

82,3

B.3

Dlhodobé bankové úvery

133,9

158,0

B.4

Krátkodobé záväzky

5 298,8

4 979,4

B.5

Krátkodobé rezervy

15,8

38,1

B.6

Bežné bankové úvery

1 119,0

1 022,2

B.7

Krátkodobé finančné výpomoci

0,0

0,0

C.

Časové rozlíšenie

0,0

1,1

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

11 588,9

11 436,5

v tis. EUR

Výkaz ziskov a strát zostavený k 30.6.2022 v skrátenom rozsahu

k 30.06.2022

k 31.12.2021

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

7 006,0

10 153,4

Výnosy z hospod. činnosti

7 087,9

10 387,2

I.

Tržby z predaja tovaru

0,0

0,0

II.

Tržby z predaja vlas. výrobkov

6 577,8

8 593,2

III.

Tržby z predaja služieb

355,2

376,5

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

31,8

940,9

V.

Aktivácia

41,2

242,8

VI.

Tržby z predaja DM a mat.

74,0

110,2

VII.

Ostatné výnosy z HČ

7,9

123,6

Náklady na hospod. činnosť

7 188,9

11 217,2

A.

Nákl. vynal. na obst. pred. tovaru

0,0

0,0

B.

Spotreba mat. ener. a ost. nes. dod.

4 117,1

5 455,5

C.

Opravné položky k zásobám

0,0

4,5

D.

Služby

906,3

1 452,0

E.

Osobné náklady

1 668,5

3 200,2

F.

Dane a poplatky

13,3

32,7

G.

Odpisy a opr. položky k DNM a DHM

433,2

967 1

H.

Zost. cena pred DM a pred. mat.

16,1

29,2

I.

Opr. položky k pohľ.

0

0,0

J.

Ostatné náklady na HČ

34,4

76,0

Výsledok hospodárenia z HČ

-101,0

-830,0

Výnosy z finančnej činnosti

1,1

2,4

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

0,3

0,7

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

0,0

0,0

XI.

Výnosové úroky

0,8

1,6

XII.

Kurzové zisky

0,1

0,1

Náklady na finančnú činnosť

21,8

56,9

K.

Predané cenné papiere a podiely

0,2

0,3

N.

Nákladové úroky

13,8

44,2

O.

Kurzové straty

0,1

0,1

Q.

Ostatné náklady na fin. činnosť

7,7

12,3

Výsledok hospodárenia z fin. činnosti

-20,7

-54,5

Výsledok hospodárenia z mim. činnosti

0,0

0

Daň z príjmov

0,0

6,7

Daň z príjmov splatná

0,0

0,0

Daň z príjmov odložená

0,0

6,7

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie

-121,7

-891,2

Príloha č. 2

Prehľad peňažných tokov k 30.6.2022

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty-

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad peňažných tokov s použitím

nepriamej metódy za ZTS Sabinov a.s.

(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2022 (za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022)

v €

Ozn.

Názov položky

č.

Účtovné obdobie

r.

bežné

minulé

A

Peňažné toky z hospodárskych činností

x

x

x

Z/S

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

-121 682

-884 480

A.1.

Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.

362 390

1 035 185

A.1.1.

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

433 213

967 077

A.1.2.

Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov

0

0

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

0

0

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv

-35 448

-5 559

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek

-36 341

39 961

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

-5 037

-8 545

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

0

0

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

13 805

44 243

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov

-764

-1 656

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-70

50

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

106

0

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

-7 074

-386

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach

0

0

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-336 356

-228 445

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-682 534

-302 801

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

385 391

1 268 541

A.2.3.

Zmena stavu zásob

-39 213

-1 194 132

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov

0

-53

A*

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

-95 648

-77 740

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

0

0

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)

0

0

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A**

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)

-95 648

-77 740

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností)

0

0

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A***

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)

-95 648

-77 740

B.

Peňažné toky z investičných činností (IČ)

x

x

x

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

0

-269 863

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-176 631

-227 392

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

0

0

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

0

0

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

10 000

0

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

0

0

B.7.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

-1 022 038

-1 989 783

B.8.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)

1 174 309

1 829 424

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

0

0

B.10.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0

0

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

752

1 778

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

0

0

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)

0

0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)

0

0

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)

0

0

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

0

0

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

0

101 005

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)

-13 608

-554 831

C.

Peňažné toky z finančných činností (FČ)

x

x

x

C.1.

Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)

-1 344

-213

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)

0

0

C.1.2.

Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky

0

0

C.1.3.

Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)

0

0

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)

0

0

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)

-1 344

-213

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania

0

0

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

0

0

C.1.8.

Výdavky z rôznych ďaľších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

0

0

C.2.

Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)

-164 126

435 492

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

0

0

C.2.2.

Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov

0

0

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

58 538

0

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

-54 204

0

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek

0

1 000 000

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek

0

0

C.2.7.

Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

-168 460

-564 508

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.2.9.

Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností

-13 447

-31 736

C.4.

Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.

0

0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.7.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností

0

0

C.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

332

0

C.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

0

C***

Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)

-178 585

403 543

D.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )

-287 841

-229 028

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

-500 952

-271 874

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky

-788 793

-500 902

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-36

-50

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka

-788 829

-500 952

Príloha č.3

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

k

30.

06.

2022

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

Účtovná jednotka

Za obdobie

2

0

2

0

5

2

4

7

5

9

mesiac

rok

- riadna

- malá

od

0

1

2

0

2

2

IČO

- mimoriadna

x

- veľká

do

0

6

2

0

2

2

0

0

5

9

0

7

9

7

x

- priebežná

Bezprostredne

SK NACE

(vyznačí sa

x

)

predchádzajúce

2

8

.

1

5

.

0

obdobie

mesiac

rok

od

0

1

2

0

2

1

do

1

2

2

0

2

1

Priložené súčasti účtovej závierky

x

Súvaha (Úč POD 1-01)

x

Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z

T

S

,

S

a

b

i

n

o

v

a

.

s

.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H

o

l

l

é

h

o

u

l

i

c

a

2

7

PSČ

Obec

0

8

3

3

0

S

a

b

i

n

o

v

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O

k

r

e

s

n

ý

s

ú

d

P

r

e

š

o

v

o

d

d

i

e

l

S

a

v

l

o

ž

k

a

7

6

P

Telefónne číslo

Faxové číslo

0

5

1

4

5

6

1

2

2

4

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

29. august 2022

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

STRANA AKTÍV

Bezprostredne

Ozna-

Číslo

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

čenie

riadku

účtovné obdobie

a

b

c

1

2

3

Brutto-časť 1

Korekcia-časť 2

Netto

Netto

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

01

26 511 148

14 922 249

11 588 899

11 436 486

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

02

20 753 461

14 831 579

5 921 882

6 160 548

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

03

922 402

626 273

296 129

316 864

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

04

415 761

387 354

28 407

40 082

2.

Softvér (013)-/073, 091A/

05

398 986

238 919

160 067

169 127

3.

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

06

0

0

0

0

4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

07

0

0

0

0

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)
- /079, 07X, 091A/

08

0

0

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

09

107 655

0

107 655

107 655

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

10

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

11

19 764 489

14 205 306

5 559 183

5 777 114

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

12

173 982

0

173 982

176 992

2.

Stavby (021) - /081, 092A/

13

5 992 985

3 978 918

2 014 067

2 051 285

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

14

10 373 981

8 185 323

2 188 658

2 384 806

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
- /085, 092A/

15

0

0

0

0

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

16

0

0

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

17

2 402 575

2 041 065

361 510

483 614

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

18

820 966

0

820 966

680 417

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

19

0

0

0

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/- 097) +/- 098

20

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

21

66 570

0

66 570

66 570

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22

0

0

0

0

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

23

0

0

0

0

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

66 570

0

66 570

66 570

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

25

0

0

0

0

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

26

0

0

0

0

6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

27

0

0

0

0

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/

28

0

0

0

0

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

29

0

0

0

0

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

30

0

0

0

0

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

31

0

0

0

0

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/

32

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

33

5 707 231

90 670

5 616 561

5 229 124

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

3 707 462

10 314

3 697 148

3 621 594

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

35

866 478

10 314

856 164

857 686

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

36

2 246 436

0

2 246 436

1 900 300

3.

Výrobky (123) - /194/

37

492 495

0

492 495

806 814

4.

Zvieratá (124) - /195/

38

0

0

0

0

5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

39

0

0

0

0

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

40

102 053

0

102 053

56 794

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

41

0

0

0

0

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

42

0

0

0

0

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

43

0

0

0

0

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

44

0

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45

0

0

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

46

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

47

0

0

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

49

0

0

0

0

6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

0

0

0

0

7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

0

0

0

0

8

Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

0

0

0

0

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

53

1 836 605

80 356

1 756 249

1 225 996

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

1 774 601

38 356

1 736 245

959 018

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

55

665 686

0

665 686

481 118

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

56

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57

1 108 915

38 356

1 070 559

477 900

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

58

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

59

15 728

0

15 728

168 187

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

61

0

0

0

0

6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

0

0

0

0

7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

4 235

0

4 235

93 066

8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

0

0

0

0

9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

42 041

42 000

41

5 725

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

66

1 344

0

1 344

213

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

67

0

0

0

0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

68

0

0

0

0

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

69

1 344

0

1 344

213

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A) - /291A/

70

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

71

161 820

0

161 820

381 321

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

72

1 057

0

1 057

1 668

2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

73

160 763

0

160 763

379 653

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

74

50 456

0

50 456

46 814

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

75

594

0

594

594

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

76

49 862

0

49 862

46 206

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

77

0

0

0

0

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

78

0

0

0

14

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-

STRANA PASÍV

Číslo

Bežné
účtovné obdobie

čenie

riadku

a

b

c

4

5

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

79

11 588 899

11 436 486

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93
+ r. 97 + r. 100

80

4 112 809

4 234 491

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

5 337 426

5 337 426

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5 337 426

5 337 426

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

0

0

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

84

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

85

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

529 294

529 294

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

88

529 294

529 294

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

89

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

91

0

0

2.

Ostatné fondy (427, 42X)

92

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

93

-481 063

-481 063

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

94

0

0

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

95

-481 063

-481 063

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

97

-1 151 166

-259 954

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

0

0

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

-1 151 166

-259 954

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

100

-121 682

-891 212

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
+ r. 140

101

7 476 090

7 200 911

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

861 717

920 914

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106)

103

0

0

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

0

0

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

59 399

53 408

10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

263 418

328 606

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

538 900

538 900

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

46 877

82 325

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

46 877

82 325

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

133 928

158 007

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

5 298 835

4 979 440

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)

123

3 853 073

3 454 327

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

2 368 517

1 925 892

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

1 484 556

1 528 435

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

1 011 844

1 011 844

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

153 781

144 312

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

108 116

109 824

8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

40 776

24 299

9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

131 245

234 834

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

15 782

38 063

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

15 782

31 563

2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

0

6 500

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

1 118 951

1 022 162

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,
/-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

0

1 084

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

0

1 084

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

0

0

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0

0

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Text

Skutočnosť

Ozna-čenie

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

7 006 031

10 153 420

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
(r. 03 až r. 09)

02

7 087 893

10 387 223

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

6 577 819

8 593 246

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

355 240

376 462

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)
(účtová skupina 61)

06

31 818

940 940

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

41 154

242 772

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

73 947

110 156

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

7 915

123 647

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

7 188 890

11 217 254

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

4 117 056

5 455 533

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

0

4 504

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

906 336

1 452 026

E.

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

15

1 668 473

3 200 259

E.1.

Mzdové náklady (521, 522)

16

1 149 381

2 200 917

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

29 836

50 928

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

429 247

827 581

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

60 009

120 833

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

13 261

32 650

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

433 213

967 077

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

433 213

967 077

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

16 110

29 203

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

34 441

76 002

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

-100 997

-830 031

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

1 982 639

3 241 357

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

1 130

2 419

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

296

652

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

31

0

0

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

0

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet(r. 36 až r. 38)

35

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

XI.

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

764

1 656

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

764

1 656

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

0

0

XII.

Kurzové zisky (663)

42

70

111

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

21 815

56 868

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

213

266

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

M.

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

13 805

44 243

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

0

11 844

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

13 805

32 399

O.

Kurzové straty (563)

52

106

64

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

7 691

12 295

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)
(r. 29 - r. 45)

55

-20 685

-54 449

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

-121 682

-884 480

R.

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

0

6 732

R.1.

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

0

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

0

6 732

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

-121 682

-891 212

Príloha č. 4

Poznámky k priebežnej účtovnej závierke za 01-06/2022

Informácie o účtovnej jednotke

Založenie spoločnosti

Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 1. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sa., vložka č. 76/P).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

30.6.2022

30.6.2021

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

159

165

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

159

167

počet vedúcich zamestnancov

6

7

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva (od 1.1.2020)

Ing. Michal Petríček – podpredseda predstavenstva(od 1.1.2020 do 24.6.2022)

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva (od 30.6.2017)

Ing. Marek Kasina, PhD. - člen predstavenstva (od 1.1.2020)

Dozorná rada JUDr. Michal Lazar – predseda (od 13.06.2014)

Ing. Alexej Beljajev – člen (od 1.1.2020)

Mária Puškášová – člen (od 10.5.2019)

informácie o AKCIONÁROCH účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov Spoločnosti do 30. júna 2022 bola takáto:

Akcionári

Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích právach

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI

absolútne

v %

v %

v %

a

b

c

d

e

Optifin Invest s.r.o.

2 088 558

29,84

29,84

-

ostatní akcionári

4 873 302

70,16

70,16

Spolu

6 961 860

100,00

100,00

-

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (goingconcern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2022 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

  Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

  Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

  Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

  Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje ak je možné preukázať :

  1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať
  2. zámer jeho dokončenia, používania a predaja
  3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja
  4. schopnosť vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
  5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenej jeho vývoja, použitie a predaj,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

  Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoj, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúci z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

  Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania
  v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Aktivované náklady na vývoj

  4 až 8

  lineárna

  12,5 až 25

  Softvér

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Stavby

  12 až 80

  lineárna

  1,25 až 8,33

  Stroje, prístroje a zariadenia

  5 až 20

  lineárna

  5 až 20

  Dopravné prostriedky

  4 až 6

  lineárna

  16,6 až 25

  Špeciálne prípravky

  2 až 10

  lineárna

  10 až 50

  Modely

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Posúdenie zníženia hodnoty majetku

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 2. Dlhodobý finančný majetok

  Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.

  Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách : obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 3. Zásoby

  Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

  Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

  Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady v kalkulovaných cenách (priamy materiál, tepelné spracovanie, interné výkony) a výrobnú kooperáciu. Rozdiel medzi skutočnou výškou nákladov a zaúčtovanými nákladmi je zúčtovaný pri najbližšom precenení, ktoré spravidla prebieha raz mesačne. Správna réžia a odbytové náklady sú súčasťou vlastných nákladov pri ocenení kalkulácie výrobkov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

  Čistá realizačná hodnota zásob je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

  Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

 4. Zákazková výroba

  Spoločnosť svoje produkty vyrába ako štandardizovanú výrobu. Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

 5. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

  Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

 6. Pohľadávky

  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

  Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vo vlastnom imaní vytvára rezervný fond.

 8. Finančné účty

  Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

  Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku proti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 11. Rezervy

  Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový a majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

  Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

 12. Zamestnanecké požitky

  Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

  Dlhodobé zamestnanecké požitky

  Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2012 do 2025 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

 13. Záväzky

  Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 14. Odložené dane

  Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

  1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
  2. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
  3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

  O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužítých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný.

 15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

  Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 16. Emisné kvóty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o emisných kvótach.

 17. Dotácie zo štátneho rozpočtu

  O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

  Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

  Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
  z tohto dlhodobého majetku.

 18. Prenájom (lízing)

  Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

  Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

  Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

  Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

 19. Deriváty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o derivátových transakciách.

 20. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

  Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 21. Cudzia mena

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

  Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

 22. Výnosy

  Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

  Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

  Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

  Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

 23. Oprava chýb minulých období

  Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2022 do
30. júna 2022 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

 

30.6.2022

31.12.2021

Náklady na výskum

0

0

Náklady na vývoj, neaktivované

0

0

Náklady na vývoj, aktivované

107 655

Spolu

0

107 655

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2021 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

a

b

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

7 895 178

2 314 156

66 570

0

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo v prospech tretích osôb.

Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby

Bežné účtovné obdobie (jún 2022)

Stav opravnej položky k 1.1.2022

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 30.06.2022

a

b

c

d

e

f

Materiál

10 314

0

0

0

10 314

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

0

0

0

0

0

Výrobky

36 341

0

0

0

36 341

Zvieratá

0

0

0

0

0

Tovar

0

0

0

0

0

Nehnuteľnosť na predaj

0

0

0

0

0

Poskytnuté preddavky na zásoby

0

0

0

0

0

Zásoby spolu

46 655

0

0

0

46 655

Spoločnosť má zriadené záložné práva v prospech tretích osôb na zásoby.

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.06.2022

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

1 504 321

270 280

1 774 601

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

15 728

0

15 728

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

4 235

0

4 235

Iné pohľadávky

42 041

0

42 041

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 566 325

270 280

1 836 605

Finančné účty

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky

30. 6. 2022

31. 12. 2021

Pokladnica, ceniny

1 057

1 668

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

160 763

379 653

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

161 820

381 321

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje krátkodobý finančný majetok.

Vlastné akcie

Nákup vlastných akcií v roku 2022 spoločnosť realizovala.

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

% podiel na ZI

SK1120005071

kmeňové

Na doručiteľa

zaknihované

232 062

23,- EUR

100

KS

Menovitá hodnota spolu

Hodnota (€)

% podiel na ZI

PS k 1.1.2022

38

874

213

0,02%

nákup (2022)

240

5520

1344

0,10%

predaj (2022)

38

874

213

0,02%

KZ k 31.12.2022

240

5520

1344

0,10%

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia

30. 6. 2022

31. 12. 2021

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

594

594

Predplatné za licencie

594

594

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

49 862

46 206

Nájomné

969

1 112

Úrok z finančného leasingu

0

297

Poistenie

11 985

11 840

Telekomunikačné služby

518

2 093

Výstavy

0

6 414

Parkovné

0

5 000

Dane

15 592

0

Licencie

14 639

15 490

Ostatné náklady budúcich období

6 159

3 960

Príjmy budúcich období dlhodobé:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé (úrok cash pooling) :

0

14

Spolu

50 456

46 814

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30. 6. 2022

31. 12. 2021

Dlhodobé záväzky spolu

322 817

382 014

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

322 817

382 014

Krátkodobé záväzky spolu

5 298 835

4 979 440

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

2 894 482

2 892 850

Záväzky po lehote splatnosti

2 404 353

2 086 590

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok(účet 481).

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť k 30.6.2022 eviduje aj záväzky z finančného prenájmu 2 strojov a 2 osobných automobilov. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30 06.2022

31. 12. 2021

Splatnosť

Splatnosť

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

b

c

d

e

f

g

Istina

130 787

263 418

0

234 059

328 606

0

Finančný náklad

7 552

5 936

0

9 314

9 329

0

Spolu

138 339

269 354

0

243 373

337 935

0

Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30.6.2022

31. 12. 2021

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

2 566 190

2 566 190

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

2 566 190

2 566 190

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

0

0

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

0

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

0

0

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

0

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

0

0

Uplatnená daňová pohľadávka

0

0

Zaúčtovaná ako náklad

0

0

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Odložený daňový záväzok

538 900

538 900

Zmena odloženého daňového záväzku

6 732

6 732

Zaúčtovaná ako náklad

6 732

6 732

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Iné

0

0

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny v príslušnej mene k 30.6.2022

Suma istiny v eurách k 30.6.2022

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021

a

b

c

d

e

f

g

Krátkodobé bankové úvery

Kontokorentný úver VÚB

EUR

EURIBOR + 1,2% p.a.

30.9.2022

950 650

950 650

882 273

Kreditné pl.karty

0

0

0

Prekleňovací úver18/ZF/2021

EUR

1M EURIBOR + 1,5% p.a.

31.12.2022

168 301

168 301

139 889

1 118 951

1 118 951

1 022 162

Dlhodobé bankové úvery

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2026

133 928

133 928

158 007

133 928

133 928

158 007

Spolu

1 252 879

1 252 879

1 180 169

Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30. 6. 2022

31. 12. 2021

Výdavky budúcich období dlhodobé:

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

0

1 084

úroky

0

4

ostatné

0

1 080

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

0

0

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

0

0

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

0

0

prevádzkové dodácie

0

0

nájomné

0

0

Spolu

0

1 084

H. informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar:

V prvom polroku 2022 dosiahla spoločnosť celkové tržby na úrovni 6.933,1 tis. €.

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky

2022

2021

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Konečný zostatok

Konečný zostatok

Začiatočný stav

2022

2021

a

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

2 246 436

1 900 300

1 101 988

346 136

798 312

Výrobky

492 495

806 814

664 186

-314 319

142 628

Zvieratá

0

0

0

0

0

Spolu

2 738 931

2 707 114

1 766 174

31 817

940 940

Manká a škody

x

x

x

0

0

Opravná položka k NV

x

x

x

0

-36 341

Manká a škody k HV

x

x

x

0

0

Iné

x

x

x

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

31 817

904 599

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2022

2021

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

41 154

242 772

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

0

0

aktivácia materiálových zásob (špeciálne prípravky a modely)

0

43 037

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

0

107 656

aktivácia dlhodobého hmotného majektu (špeciálne prípravky a modely)

24 133

59 035

aktivácia služieb

17 021

33 044

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

7 915

123 647

výnosy z postúpených pohľadávok

0

0

náhrady (nepodarky)

0

2

prevádzkové dotácie

0

0

náhrady od poisťovní

369

108 420

odpis záväzkov

0

0

vrátený súdny poplatok

3 920

100

inventarizačné prebytky

0

2

iné

3 626

15 123

Finančné výnosy, z toho:

1 131

2 419

Kurzové zisky, z toho:

71

111

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

50

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

1 060

2 308

predaj vlastných akcií

296

652

dividendy

0

0

výnosové úroky

764

1 656

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30.6.2022

2021

Tržby za vlastné výrobky

6 577 819

8 593 246

Tržby z predaja služieb

355 240

376 462

Tržby za tovar

0

0

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

72 972

1 183 712

Čistý obrat celkom

7 006 031

10 153 420

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme majetok od tretích osôb:

Celková suma nájmu za I. polrok 2022 predstavovala sumu 47.422 EUR

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma :

Celková suma výnosov za I. polrok 2022 predstavovala sumu 7.757 EUR

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 20.260 EUR (v roku 2021: 34.668 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 9.576 EUR (v roku 2021: 16.260 EUR ).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2022 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2021: žiadne.).

Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie (2022)

Stav k 1.1.2022

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 30.06.2022

a

b

c

d

e

f

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-259 954

0

0

-891 212

-1 151 166

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-259 954

0

-891 212

-1 151 166

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-891 212

-121 682

0

891 212

-121 682

Spolu

4 234 491

-121 682

0

0

4 112 809

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

30.6.2022

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Prírastky

11 675

9 060

0

0

0

0

0

20 735

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

387 354

238 919

0

0

0

0

0

626 273

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

28 407

160 067

0

0

0

107 655

0

296 129

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2021

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

217 778

0

0

0

72 000

0

705 539

Prírastky

0

109 208

0

0

0

107 655

0

216 863

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

72 000

0

0

0

-72 000

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

346 463

217 778

0

0

0

0

0

564 241

Prírastky

29 216

12 081

0

0

0

0

0

41 297

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

69 298

0

0

0

0

72 000

0

141 298

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

30.6.2022

Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2021

Dlhodobý finančný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

30.6.2022

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Prírastky

0

0

28 398

0

0

28 610

140 549

0

197 557

Úbytky

3 010

0

0

0

0

0

0

0

3 010

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

5 992 985

10 373 981

0

0

2 402 575

820 966

0

19 764 489

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Prírastky

0

37 218

224 546

0

0

150 714

0

0

412 478

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

3 978 918

8 185 323

0

0

2 041 065

0

0

14 205 306

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

2 014 067

2 188 658

0

0

361 510

820 966

0

5 559 183

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2021

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 958 547

10 318 711

0

0

2 528 033

224 000

1 068

19 207 351

Prírastky

0

34 438

87 251

0

0

96 424

456 417

0

674 530

Úbytky

0

0

60 379

0

0

251 560

0

0

311 939

Presuny

0

0

0

0

0

1 068

0

-1 068

0

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 863 988

7 575 807

0

0

1 739 192

0

0

13 178 987

Prírastky

0

77 712

445 349

0

0

402 719

0

0

925 780

Úbytky

0

0

60 379

0

0

251 560

0

0

311 939

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 094 559

2 742 904

0

0

788 841

224 000

1 068

6 028 364

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

4

0

7

7

5

9

9

7