Ročná finančná správa za rok 2022

Sabinov, apríl 2023

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za: rok 2022

Dátum zverejnenia: 30.4.2023 8:00

Účtovné obdobie: od 1.1.2022 do 31.12.2022

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 00 590 797

LEI: 097900BHBF0000063794

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Dátum vzniku: 1.5.1992

Základné imanie: 5 337 426,- EUR

Účtovná závierka

Ročná účtovná závierka podľa SAS

Ročná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 podľa Slovenských štandardov (SAS) a bola overená audítorom.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2022

Úvodné Slovo Predsedu predstavenstva

Vážení akcionári,

V priebehu roka 2022 sa spoločnosti podarilo splniť naplánované objemy výroby z podnikateľského zámeru.

Spoločnosť koncom roka 2021 a počas roka 2022 prijala opatrenia aby v čo najväčšej miere zmiernila dopad na jej výsledok hospodárenia. Aj napriek tomu, ale enormný nárast cien energií, materiálových vstupov, nákladov za služby sa negatívne premietol do výsledku hospodárenia za rok 2022.

V minulom roku sme svojim zákazníkom ponúkali hlavne tieto výrobky a služby:

V rámci ozdravného procesu a pre plnenie stanovených podnikateľských zámerov bude vedenie spoločnosti v ďalšom období zabezpečovať:

Tieto aktivity by mali priniesť ekonomické efekty, ktoré zabezpečia kladné hospodárenie spoločnosti.

Za korektné vzťahy ďakujem všetkým partnerom, dodávateľom a zamestnancom.

Ing. Alexej Beljajev

predseda predstavenstva

v. r.

I. Všeobecná časť – Charakteristika spoločnosti

Základné údaje o akciovej spoločnosti

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797

DIČ: 2020524759

IČ DPH: SK2020524759

Dátum vzniku: 1.5.1992

Vznik

ZTS Sabinov, a.s. vznikla 1.5.1992. Zakladateľom bol Fond národného majetku SR. Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka číslo: 76/P.

Predmet podnikania

Orgány akciovej spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré v roku 2022 pracovalo v tomto zložení:

Dozorná rada

Kontrolný orgán - dozorná rada - pracovala v roku 2022 v tomto zložení:

Vrcholový manažment

Manažment pracoval v roku 2022 v tomto zložení:

II. VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Predaj súvisiaci s výrobnou činnosťou

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti v roku 2022 bola výroba, predaj a opravy prevodoviek. Okrem tejto základnej činnosti spoločnosť zabezpečovala výrobu náradia, opravy a servis vyrábaných výrobkov, tepelné spracovanie kovov a rôzne práce strojárskej výroby.

Podnikateľský zámer na rok 2022 ukladal spoločnosti zabezpečiť výrobu v hodnote 13 546,0 tis. EUR.

v tis. EUR

Rok 2022

Podn. Zámer

Skutočnosť

Výroba prevodoviek, ozubených kolies a ovládacích prvkov

8 250,2

11 046,5

Práce strojárskej výroby – obrábanie

5 103,8

2 408,1

Ostatná výroba

192,0

296,9

Predaj celkom

13 546,0

13 751,5

Plán predaja spoločnosť nesplnila.

Predaj výrobkov 2022

V roku 2022 spoločnosť predala výrobky a služby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou v objeme 13.751,5 tis. EUR.

v tis. EUR

Štát

Rok 2022

Predaj

% podiel

Predaj celkom

13 751,5

100,00%

                         - domáci trh

4 371,6

31,79%

- krajiny EU

7 048,0

51,25%

- tretie krajiny

2 331,9

16,96%

III. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

v  EUR

Ukazovateľ

2022

Tržby

13 815 578

Pridaná hodnota

3 719 464

Priemerný počet zamestnancov

157

Aktíva

11 906 358

Stále aktíva

5 896 568

Základné imanie

5 337 426

Zisk(strata) pred zdanením

-600 633

Zamestnanci

K 31.12.2022 bol fyzický stav zamestnancov 155.

Bilancia o majetku a hospodárskom výsledku

Súvaha k 31. 12. 2022 v  EUR

31.12.2022

31.12.2021

1. AKTÍVA

11 906 358

11 436 486

Stále aktíva

5 896 568

6 160 548

- hmotný a nehmotný majetok

5 829 998

6 093 978

- finančné investície

66 570

66 570

Obežné aktíva

5 974 833

5 229 124

- zásoby

3 912 487

3 621 594

- pohľadávky

1 779 047

1 225 996

- finančný majetok

283 299

381 534

Časové rozlíšenie

34 957

46 814

2. PASÍVA

11 906 358

11 436 486

Vlastný kapitál

3 620 695

4 234 491

- základné imanie

5 337 426

5 337 426

- zákonné rezervné fondy

529 294

529 294

- oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

-481 063

- hospodársky výsledok min. r.

-1 151 166

-259 954

- hospodársky výsledok po zdanení

-613 796

-891 212

Cudzí kapitál

8 136 621

7 200 911

- úvery

1 812 811

1 180 169

- záväzky

6 018 007

5 900 354

- rezervy

305 803

120 388

Časové rozlíšenie

149 042

1 084

IV. Udalosti osobitného charakteru, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia roka 2022

Po 31. Decembri 2022 až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti a výsledok jej bežnej činnosti.

V. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu spojitosť voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Tento konflikt v čase zostavovania účtovnej závierky nemá priamy dopad na ekonomickú situáciu spoločnosti a preto manažment spoločnosti neočakáva významný negatívny dopad na rok 2023.

Pre rok 2023 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR, z toho 36% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2023.

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Predpokladaný vývoj spoločnosti je ďalej rozobraný v samostatnej časti – Podnikateľský zámer na rok 2023.

VI. doplňujúce informácie

Informácia o vývoji spoločnosti, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená (analýza stavu a prognózy vývoja, informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť)

Spoločnosť k 31.12.2022 vykázala majetok v celkovej výške 11.906.358€. 49,53% z toho tvoril neobežný majetok (DNM 4,33%; DHM 94,54%; DFM 1,13%); obežný majetok 50,18%(zásoby 65,48%; pohľadávky 29,78%; finančné účty a KFM 4,74%); zvyšok predstavovalo časové rozlíšenie.

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2022 predstavuje 46,67% z celkového objemu pasív.

Spoločnosť v dôsledku extrémneho rastu cien energií predpokladala v roku 2022 záporný hospodársky výsledok strata -783tis.€. Napriek tejto skutočnosti sa spoločnosť snažila o zmiernenie tohto výsledku neustálym rokovaním s obchodnými partnermi a tiež prijímaním opatrení, ktoré mali mať pozitívny vplyv na hospodárenie spoločnosti. Nakoľko sa jej nepodarilo vplyvom rôznych faktorov naplniť plán výroby a predaja svojich výrobkov, vykázala za rok 2022 stratu vo výške -613,8 tis.EUR.

Plánovaný objem výroby pre rok 2023 je vo výške 16,8 mil. EUR z toho 36% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s., Poprad. 80% ročného plánu má spoločnosť zakontrahovaných, čo je dôkazom toho, že spoločnosť priebežne plní plán predaja pre rok 2023.

Životnému prostrediu venovala spoločnosť v roku 2022 náležitú pozornosť v súlade so zavedeným environmentálnym systémom riadenia. Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch ako aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť aj naďalej patrí medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov v regióne a aj v roku 2023 sa bude snažiť udržiavať si pokiaľ možno stabilnú zamestnaneckú základňu.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2022 nevynaložila v oblasti vývoja žiadne finančné prostriedky.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2022 vynaložila na nákup vlastných akcií 2 184 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov dosiahla za rok 2022 hospodársky výsledok pred zdanením- strata vo výške -600.633EUR. Doúčtovaním odloženej dane v zmysle platnej legislatívy dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – strata, vo výške -613.796 EUR.

Predstavenstvo a.s. navrhuje túto stratu vysporiadať nasledovne:

• výsledok hospodárenia po zdanení – strata, vo výške -613.796 EUR zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

1. Obchody, ku ktorým došlo v roku 2022, a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2022 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na celkovom predaji (výrobky, služby, tovar) 13.751,5 tis. EUR sa export podieľal objemom 9.379,9 tis. EUR, čo predstavuje 68,21%. Najväčší podiel predaja určeného na export sa realizoval do krajín EÚ v hodnote 7.048,0 tis. EUR. Predaj na domácom trhu predstavoval 4.371,6 tis. EUR.

Údaje o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

ZTS Sabinov, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Informácie o  cieľoch a  metódach riadenia rizík v  spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť pre zabezpečenie plánovaných obchodov so zahraničnými zákazníkmi nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť cenovým rizikám predchádza dohodovaním pevných cien vstupov a výstupov, ktoré zabezpečujú minimalizovanie rizík pri kolísaní cien tovarov na medzinárodnom trhu. Úverové riziká sú eliminované dostatočnými zabezpečovacími mechanizmami na ich splatenie, ako aj pravidelným tokom hotovosti na účty spoločnosti, čo je zabezpečené zmluvami, ktoré zabezpečujú riadne plnenie záväzkov zo strany našich dlžníkov.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Kódexom riadenia spoločnosti je dokument POLITIKA SPOLOČNOSTI, vypracovaný v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ktorý je verejne dostupný v mieste sídla spoločnosti.

Systém riadenia spoločnosti je založený na akceptovaní požiadaviek riadenia kvality, pričom sa zameriava na spokojnosť zákazníka, zohľadňuje environmentálne prístupy, ochranu zdravia zamestnancov a neustále zlepšovanie ich pracovných podmienok.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Jednotlivé metódy riadenia vychádzajú z  princípov systému manažérstva kvality a environmentálne orientovaného systému riadenia. Základným dokumentom je PRÍRUČKA KVALITY, ktorá určuje kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho riadenia spoločnosti. Tieto sú podrobnejšie rozvedené v organizačných smerniciach, upravujúcich a popisujúcich všetky procesy a činnosti prebiehajúce v  spoločnosti. ORGANIZAČNÝ PORIADOK spoločnosti upravuje základné princípy riadenia, zodpovednosti a  právomoci. Uvedené dokumenty a smernice sú prístupné v mieste sídla spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu riadenia spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa striktne riadi POLITIKOU SPOLOČNOSTI a PRÍRUČKOU KVALITY. Prípadné odchýlky v  riadení sa vyskytujú výnimočne a  tieto sú operatívne okamžite odstraňované. Odchýlky sú spôsobené ľudským faktorom.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke v súlade s §20 od. 6 písm. d) zákona o účtovníctve

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke je založený na dodržiavaní Stanov spoločnosti, Organizačného poriadku, vnútroorganizačných smerníc, metodických pokynov a ďalších interných predpisov vypracovaných v súlade so zákonom o účtovníctve. Medzi tieto patria predovšetkým smernica Vnútorný kontrolný systém, Registratúrny poriadok, Riadenie ekonomickej a finančnej dokumentácie, smernice týkajúce sa vedenia vnútropodnikového účtovníctva, smernice týkajúce sa dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, inventarizácie majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov.

Článkami vnútorného kontrolného systému sú najmä: dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti, riaditelia, vedúci zamestnanci spoločnosti a zamestnanci útvaru „Riadenie a kontrola kvality“.

Spoločnosť vykonáva pravidelné interné audity, vrátane ekonomických previerok, v súlade s politikou spoločnosti zameranou na oblasť manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, dodržiavanie predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia. Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Účtovné výkazy sú na mesačnej báze vyhodnocované a predkladané predstavenstvu vo forme Správy o hodnotení hospodárskych výsledkov. Na základe tejto správy predstavenstvo prijíma potrebné opatrenia. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva z jeho zasadnutí, ktorá je samostatným bodom rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosť v spoločnosti. Dozorná rada predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je vykonávaná aj externým audítorom, ktorého schvaľuje valné zhromaždenie.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí:

a) rozhodovanie o zmene stanov,

b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,

e) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, rozhodnutie o zmene právnej formy,

h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady.

Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí svoje oprávnenie zastupovať akcionára preukážu stanoveným spôsobom.

Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál alebo úradne overená kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie do 30. júna v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom valnom zhromaždení prerokovať.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje

aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,

c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno

predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení.

Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada z dôvodu zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa v roku 2022 konalo dňa 24.6.2022 s týmto programom:

Práva akcionárov

 1. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou. U akcií na meno sú akcionármi spoločnosti osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov. U akcií na doručiteľa sú akcionármi osoby, ktoré sú držiteľmi akcií a sú vedení ako majitelia zaknihovaných cenných papierov v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov.
 2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a  stanovy spoločnosti. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
 3. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia.
 4. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podávať návrhy k bodom prerokúvaného programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
 5. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený úradne overeným písomným plnomocenstvom akcionára. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamžiku začatia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným.
 6. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 23,- EUR (slovom dvadsaťtri EUR) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení len vtedy, pokiaľ je akcionárom v deň, ktorý je uvedený v pozvánke alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
 7. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Dividendy môžu byť vyplatené len z  čistého zisku upraveného o položky v zmysle platných právnych predpisov. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend akcionárom nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
 8. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
 9. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
 10. Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
 11. Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti emisný kurz akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka od upísania akcií.
 12. Pokiaľ akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20% ročne z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
 13. Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií neumožňuje vykonávať hlasovacie právo.
 14. Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.
 15. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zvyšok upísaného majetku ako ručiteľ.
 16. Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom valnom zhromaždení konanom po splatení menovitej hodnoty akcií.
  1. informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a  rozhoduje o  všetkých záležitostiach spoločnosti, najmä:

Predstavenstvo spoločnosti je 5-členné a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov.

K 31.12.2022 boli obsadené miesta predsedu a dvoch členov.

Predstavenstvo nemá výbory.

Predstavenstvo spoločnosti zasadá 1 x mesačne a prejednáva najmä:

Zloženie predstavenstva k 31.12.2022:

Ing. Alexej Beljajev – predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva

Ing. Marek Kasina, PhD. – člen predstavenstva.

Spoločnosť má zriadený výbor pre audit, v súlade s ust. § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti. V roku 2022 výbor pre audit sledoval zostavovanie a audit individuálnej účtovnej závierky a valnému zhromaždeniu spoločnosti odporúčal audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky. V rámci svojej činnosti ďalej sleduje dodržiavanie právnych predpisov pri zostavovaní účtovnej závierky, a tiež sleduje a preveruje nezávislosť audítora.

Informácie o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

%podiel na ZI

SK1120005071

kmeňové

Na doručiteľa

zaknihované

232 062

23,- EUR

100

Akcie sú verejnoobchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Opis práv a  povinností spojených s akciami emitenta ZTS Sabinov, a.s.:

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti majú: dvaja akcionári, jeden vo výške 29,84% a druhý vo výške 29,97%.

Nepriamu účasť na základnom imaní nad 10% vrátane nemá žiadny akcionár.

Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny majiteľ cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.

Údaje o  dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov. V súčasnosti je obsadené miesto predsedu, podpredsedu a dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov; valné zhromaždenie tiež volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Rozhodovanie o zmene stanov je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov (upravené v stanovách spoločnosti).

Údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci predstavenstva spoločnosti sú uvedené vyššie v tejto správe v časti Práva akcionárov. Predstavenstvo môže len navrhnúť vydanie nových akcií, ktorých vydanie musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

O spätnom odkúpení vlastných akcií môže rozhodnúť aj predstavenstvo spoločnosti.

Údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a  ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

VII. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov dosiahla za rok 2022 hospodársky výsledok pred zdanením- strata vo výške -600.633EUR. Doúčtovaním odloženej dane v zmysle platnej legislatívy dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – strata, vo výške -613.796 EUR.

Predstavenstvo a.s. navrhuje túto stratu vysporiadať nasledovne:

• výsledok hospodárenia po zdanení – strata, vo výške -613.796 EUR zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

VIII. Správa o odmeňovaní členov orgánov akciovej spoločnosti ZTS Sabinov, a. s.

Odmeňovanie členov predstavenstva a  dozornej rady spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) v roku 2022 vychádzalo z pravidiel odmeňovania, vypracovaných spoločnosťou v  januári 2020 a  schválených valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.05.2020. Schválené pravidlá odmeňovania sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti: www.ztssabinov.sk.

V  zmysle schválených pravidiel odmeňovania, spoločnosť vypláca členom predstavenstva a  dozornej rady odmenu za výkon funkcie, ktorej výška je odvodená od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Vypočítaná odmena je zaokrúhlená na celé eurá.

 1. Odmeňovanie členov predstavenstva spoločnosti

Odmena poskytovaná členom predstavenstva spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny. V roku 2022 boli členom predstavenstva vyplatené odmeny za výkon funkcie nasledovne:

Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Horná hranica odmeny predsedu predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 100% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena predsedu predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2022 sumu 1 064,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 1 064,- EUR, t.j. 12 768,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných predsedom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Predsedovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní predsedu predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Michal Petríček, podpredseda predstavenstva (do 24.06.2022)

Horná hranica odmeny podpredsedu predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 80% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena podpredsedu predstavenstva v r. 2022 teda predstavovala sumu 851,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 5 x 851,- EUR (za mesiace január – máj 2022) + pomerná časť odmeny za mesiac jún 2022 (do dňa skončenia výkonu funkcie) vo výške 680,80 EUR, spolu za rok 2022 suma 4 935,80 EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných podpredsedom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Podpredsedovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní podpredsedu predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Marek Kasina, PhD., člen predstavenstva

Horná hranica odmeny člena predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 70% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena člena predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2022 sumu 745,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 745,- EUR, t.j. 8 940,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní člena predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Miroslav Betík, člen predstavenstva

Horná hranica odmeny člena predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 70% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena člena predstavenstva teda predstavovala počas celého r. 2022 sumu 745,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 745,- EUR, t.j. 8 940,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní člena predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

 1. Odmeňovanie členov dozornej rady spoločnosti

Odmena poskytovaná členom dozornej rady spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny. V  roku 2022 boli členom dozornej rady vyplatené odmeny za výkon funkcie nasledovne:

JUDr. Michal Lazar, predseda dozornej rady

Horná hranica odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 75% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena predsedu dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2022 sumu 798,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 798,- EUR, t.j. 9 576,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných predsedom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Predsedovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní predsedu dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Alexej Beljajev, člen dozornej rady

Horná hranica odmeny člena dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena predsedu dozornej rady v  roku 2022 predstavovala sumu 798,- EUR / mesiac. Odmena člena dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2022 sumu 399,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 399,- EUR, t.j. 4 788,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v  súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní člena dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Mária Puškašová, člen dozornej rady

Horná hranica odmeny člena dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 691,- EUR mesačne v  roku 2016 až po 1 051,- EUR mesačne v roku 2020. V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 064,- EUR.

Odmena predsedu dozornej rady v  roku 2022 predstavovala sumu 798,- EUR / mesiac. Odmena člena dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2022 sumu 399,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 399,- EUR, t.j. 4 788,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v  súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2022 postupovala pri odmeňovaní člena dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Sabinov, apríl 2023

Správa dozornej rady pre riadne Valné zhromaždenie akcionárov ZTS Sabinov, a.s. konané v roku 2023

Dozorná rada pracovala v roku 2022 v tomto zložení:

Činnosť dozornej rady sa riadila podľa Stanov akciovej spoločnosti a podľa Štatútu dozornej rady a. s. Predstavenstvo informovalo dozornú radu o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie a o opatreniach na zlepšenie hospodárenia. Dozorná rada v priebehu roka 2022 preverovala a hodnotila výsledky hospodárenia spoločnosti, zároveň k nim zaujímala stanoviská a odporúčania.

Dozorná rada prerokovala a posudzovala výsledky hospodárenia v priebehu roka 2022 z predkladanej dokumentácie. Pri kontrole hospodárenia spoločnosti sa dozorná rada zamerala predovšetkým na hodnotenie finančnej a celkovej ekonomickej situácie spoločnosti.

V priebehu roka 2022 dozorná rada nezaznamenala žiadne porušenie stanov spoločnosti.

Dozorná rada prerokovala záverečnú dokumentáciu o hospodárení ZTS Sabinov, a. s.:

ZTS Sabinov, a.s. so sídlom v Sabinove.

Nákup vlastných akcií spoločnosť realizovala v súlade so zákonom a to na základe ponuky na odpredaj akcií zo strany minoritných akcionárov spoločnosti.

Spoločnosť dosiahla nasledujúce ekonomické a hospodárske výsledky:

Spoločnosť vyprodukovala výrobky v objeme 13.301,0 tis. EUR.

Produktivita práce na jedného zamestnanca predstavovala za rok 2022 hodnotu 84.720 EUR.

Dozorná rada prerokovala ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia – strata. Vzala do úvahy správu audítora k overeniu účtovej závierky a na základe toho konštatovala:

Na základe uvedeného dozorná rada valnému zhromaždeniu odporúča:

Sabinov, február 2023

JUDr. Michal Lazar

predseda dozornej rady

v. r.

Údaje podľa § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V prílohách č. 1 a 2 tejto správy.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Nakoľko naša spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou, nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

§ 35 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bolo účtovníctvo v  spoločnosti vedené v súlade s právnymi predpismi a postupmi pre účtovníctvo a vykazovanie, platnými pre rok 2022 v Slovenskej republike. Finančné informácie o stave majetku a záväzkov a výsledku hospodárenia za uvedené obdobie sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s  týmito predpismi.

Spoločnosť používala v roku 2022 pre vedenie účtovníctva počítačový softvér (SAP ERP), ktorý zodpovedá požiadavkám na vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2022 tvoria prílohu č. 4 tejto správy.

§ 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2022 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na celkovom predaji (výrobky, služby, tovar) 13.751,5 tis. EUR sa export podieľal objemom 9.379,9 tis. EUR, čo predstavuje 68,21%. Najväčší podiel predaja určeného na export sa realizoval do krajín EÚ v hodnote 7.048,0 tis. EUR. Predaj na domácom trhu predstavoval 4.371,6 tis. EUR.

Informácie o dopade prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine na spoločnosť

Prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu spojitosť voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Konflikt na Ukrajine v čase zostavovania tejto účtovnej závierky nemá priamy dopad na ekonomickú situáciu podniku. Pretože prebiehajúci konflikt sa neustále vyvíja, v tejto fáze nie je vedenie spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť, či v budúcnosti ovplyvní ekonomiku podniku.

Dlhodobý vplyv môže ovplyvniť objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Obchody so spriaznenými osobami v roku 2022:

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. Sabinov a Výboru pre audit.

 1. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

 1. Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu:

  Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

  1. Pohľadávky – existencia a ocenenie
  2. Zásoby – existencia a ocenenie
  3. Nepretržitosť trvania účtovnej jednotky
  1. Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i):

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

K bodu i) 1 .

K bodu i) 2 .

K bodu i) 3 .

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré majú najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uverejnenia by mohli prevážiť nad verejným prospechom z jej uvedenia.

 1. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

II.2 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

II.2.1 Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti na základe nášho schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 24. júna 2022. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

II.2.2. Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň, ako je dátum vydania tejto správy.

II.2.3. Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme spoločnosti a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

II.2.4 Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2022, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Bratislava, 26. apríla 2023

Ing. Jana Polašová AZ AUDITING, s.r.o.

Licencia UDVA číslo 1003 Bajkalská 5

831 04 Bratislava

Licencia UDVA 401

spoločnosť je zapísaná v OR

Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel S.r.o., vložka č. 115955/B

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podnojnom účovníctve

zostavená k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo

2020524759

IČO

590797

SK NACE

28.15.0

Účtovná závierka:

x

riadna

Účtovná jednotka:

x

veľká

Za obdobie:

od 01 2022

do 12 2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

od 01 2021

do 12 2021

Priložené súčasti účtovnej závierky:

x

Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)

x

Výkaz zistkov a strát(Úč POD 2-01) (v celých eurách)

x

Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:

ZTS Sabinov a. s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo:

Hollého ulica 27

PSČ:

Obec

083 30

Sabinov

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Okresný súd Prešov oddiel Sa vložka 76 P

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

0514561224

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

28. február 2023

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

STRANA AKTÍV

Bezprostredne

Ozna-

Číslo

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

čenie

riadku

účtovné obdobie

a

b

c

1

2

3

Brutto-časť 1

Korekcia-časť 2

Netto

Netto

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

01

26 549 052

14 642 694

11 906 358

11 436 486

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

02

20 446 391

14 549 823

5 896 568

6 160 548

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

03

916 777

661 287

255 490

316 864

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

04

482 061

413 307

68 754

40 082

2.

Softvér (013)-/073, 091A/

05

398 986

247 980

151 006

169 127

3.

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

06

0

0

0

0

4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

07

0

0

0

0

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)
- /079, 07X, 091A/

08

0

0

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

09

35 730

0

35 730

107 655

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

10

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

11

19 463 044

13 888 536

5 574 508

5 777 114

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

12

173 982

0

173 982

176 992

2.

Stavby (021) - /081, 092A/

13

7 013 784

4 019 494

2 994 290

2 051 285

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

14

10 402 468

8 410 919

1 991 549

2 384 806

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
- /085, 092A/

15

0

0

0

0

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

16

0

0

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

17

1 855 610

1 458 123

397 487

483 614

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

18

17 200

0

17 200

680 417

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

19

0

0

0

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/- 097) +/- 098

20

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

21

66 570

0

66 570

66 570

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22

0

0

0

0

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

23

0

0

0

0

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

66 570

0

66 570

66 570

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

25

0

0

0

0

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

26

0

0

0

0

6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

27

0

0

0

0

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/

28

0

0

0

0

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

29

0

0

0

0

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

30

0

0

0

0

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

31

0

0

0

0

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/

32

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

33

6 067 704

92 871

5 974 833

5 229 124

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

3 928 129

15 642

3 912 487

3 621 594

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

35

974 991

15 642

959 349

857 686

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

36

2 292 716

0

2 292 716

1 900 300

3.

Výrobky (123) - /194/

37

583 961

0

583 961

806 814

4.

Zvieratá (124) - /195/

38

0

0

0

0

5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

39

0

0

0

0

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

40

76 461

0

76 461

56 794

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

41

0

0

0

0

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

42

0

0

0

0

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

43

0

0

0

0

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

44

0

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45

0

0

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

46

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

47

0

0

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

49

0

0

0

0

6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

0

0

0

0

7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

0

0

0

0

8

Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

0

0

0

0

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

53

1 856 276

77 229

1 779 047

1 225 996

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

1 397 023

35 229

1 361 794

959 018

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

55

329 872

0

329 872

481 118

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

56

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57

1 067 151

35 229

1 031 922

477 900

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

58

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

59

248 469

0

248 469

168 187

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

61

0

0

0

0

6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

0

0

0

0

7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

129 936

0

129 936

93 066

8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

0

0

0

0

9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

80 848

42 000

38 848

5 725

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

66

2 184

0

2 184

213

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

67

0

0

0

0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

68

0

0

0

0

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

69

2 184

0

2 184

213

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A) - /291A/

70

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

71

281 115

0

281 115

381 321

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

72

1 527

0

1 527

1 668

2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

73

279 588

0

279 588

379 653

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

74

34 957

0

34 957

46 814

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

75

1 165

0

1 165

594

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

76

33 732

0

33 732

46 206

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

77

0

0

0

0

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

78

60

0

60

14

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-

STRANA PASÍV

Číslo

Bežné
účtovné obdobie

čenie

riadku

a

b

c

4

5

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

79

11 906 358

11 436 486

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93
+ r. 97 + r. 100

80

3 620 695

4 234 491

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

5 337 426

5 337 426

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5 337 426

5 337 426

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

0

0

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

84

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

85

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

529 294

529 294

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

88

529 294

529 294

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

89

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

91

0

0

2.

Ostatné fondy (427, 42X)

92

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

93

-481 063

-481 063

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

94

0

0

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

95

-481 063

-481 063

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

97

-1 151 166

-259 954

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

0

0

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

-1 151 166

-259 954

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

100

-613 796

-891 212

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
+ r. 140

101

8 136 621

7 200 911

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

806 540

920 914

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106)

103

0

0

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

0

0

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

57 019

53 408

10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

197 458

328 606

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

552 063

538 900

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

52 274

82 325

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

52 274

82 325

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

273 018

158 007

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

5 211 467

4 979 440

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)

123

3 744 255

3 454 327

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

2 193 613

1 925 892

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

1 550 642

1 528 435

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

1 041 844

1 011 844

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

155 011

144 312

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

103 776

109 824

8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

27 065

24 299

9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

139 516

234 834

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

253 529

38 063

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

36 267

31 563

2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

217 262

6 500

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

1 539 793

1 022 162

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,
/-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

149 042

1 084

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

2 380

1 084

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

136 952

0

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

9 710

0

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Text

Skutočnosť

Ozna-čenie

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

14 184 982

10 153 420

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
(r. 03 až r. 09)

02

14 448 473

10 387 223

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

13 301 004

8 593 246

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

514 574

376 462

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)
(účtová skupina 61)

06

169 563

940 940

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

199 841

242 772

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

114 031

110 156

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

149 460

123 647

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

14 989 927

11 217 254

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

8 338 883

5 455 533

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

5 327

4 504

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

2 121 308

1 452 026

E.

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

15

3 439 783

3 200 259

E.1.

Mzdové náklady (521, 522)

16

2 368 369

2 200 917

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

54 736

50 928

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

884 182

827 581

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

132 496

120 833

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

31 546

32 650

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

863 649

967 077

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

863 649

967 077

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

31 793

29 203

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

157 638

76 002

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

-541 454

-830 031

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

3 719 464

3 241 357

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

22 485

2 419

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

296

652

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

31

20 400

0

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

20 400

0

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet(r. 36 až r. 38)

35

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

XI.

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

1 691

1 656

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

1 638

1 656

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

53

0

XII.

Kurzové zisky (663)

42

98

111

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

81 664

56 868

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

213

266

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

M.

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

62 714

44 243

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

30 000

11 844

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

32 714

32 399

O.

Kurzové straty (563)

52

1 806

64

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

16 931

12 295

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)
(r. 29 - r. 45)

55

-59 179

-54 449

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

-600 633

-884 480

R.

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

13 163

6 732

R.1.

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

0

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

13 163

6 732

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

-613 796

-891 212

Informácie o účtovnej jednotke

Založenie spoločnosti

Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 1. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sa., vložka č. 76/P).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

2022

2021

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

157

162

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

155

161

počet vedúcich zamestnancov

7

8

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 24. júna 2022

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2021 a výročnou správou bola uložená do registra účtovných závierok 29. apríla a 29. júna 2022

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 24. júna 2022 schválilo na vykonanie overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 spoločnosť AZ AUDITING, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50624504.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva (od 01.01.2020)

Ing. Michal Petríček – podpredseda predstavenstva (od 01.01.2020 do 24.6.2022)

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva (od 30.6.2017)

Ing. Marek Kasina, PhD – člen predstavenstva (od 01.01.2020)

Dozorná rada JUDr. Michal Lazar – predseda (od 13.06.2014)

Ing. Alexej Beljajev – člen (od 01.01.2020)

Mária Puškášová – člen (od 10.5.2019)

informácie o AKCIONÁROCH účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov Spoločnosti do 31.decembra 2022 bola takáto:

Akcionári

Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích právach

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI

absolútne

v %

v %

v %

a

b

c

d

e

Optifin Invest s.r.o.

1 592 934

29,84

29,84

-

ostatní akcionári

3 744 492

70,16

70,16

Spolu

5 337 426

100,00

100,00

-

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Optifin Invest s.r.o. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti Optifin Invest s.r.o. Rusovská cesta 1, Bratislava.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (goingconcern).

Spoločnosť vykázala v roku 2022 účtovnú stratu vo výške 613.796,- EUR, čim sa znížila výška vlastného imania spoločnosti z hodnoty vykazovanej k 31.12.2021 4.234.491,- EUR na hodnotu vlastného imania spoločnosti k 31.12.2022: 3. 620.695,- EUR. Vedenie spoločnosti za účelom dodržania nepretržitosti v trvaní účtovnej jednotky prijalo rozhodnutia s cieľom naplnenia plánov obchodnej činnosti spoločnosti pre nasledujúce účtovné obdobie.

Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu priamu spojitosť voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Konflikt na Ukrajine nemá priamy dopad na ekonomickú situáciu spoločnosti a manažment spoločnosti neočakáva významný negatívny dopad na rok 2023.

Pre rok 2023 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR, z toho 36% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2023.

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Všetky uvedené skutočnosti dávajú predpoklad k tomu, že spoločnosť je a bude schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2022 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Zostavenie riadnej účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

  Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

  Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

  Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

  Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje ak je možné preukázať :

  1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať
  2. zámer jeho dokončenia, používania a predaja
  3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja
  4. schopnosť vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
  5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenej jeho vývoja, použitie a predaj,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

  Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoj, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúci z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

  Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania
  v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Aktivované náklady na vývoj

  4

  lineárna

  25

  Softvér

  10

  lineárna

  10

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Stavby

  12 až 80

  lineárna

  1,25 až 8,33

  Stroje, prístroje a zariadenia

  4 až 20

  lineárna

  5 až 25

  Dopravné prostriedky

  4 až 6

  lineárna

  16,6 až 25

  Špeciálne prípravky

  2 až 10

  lineárna

  10 až 50

  Modely

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Posúdenie zníženia hodnoty majetku

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 2. Dlhodobý finančný majetok

  Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.

  Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách : obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 3. Zásoby

  Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

  Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

  Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady v kalkulovaných cenách (priamy materiál, tepelné spracovanie, interné výkony a výrobnú kooperáciu. Rozdiel medzi skutočnou výškou nákladov a kalkulovanými nákladmi je zúčtovaný pri najbližšom precenení, ktoré spravidla prebieha raz mesačne. Správna réžia a odbytové náklady sú súčasťou vlastných nákladov pri ocenení kalkulácie výrobkov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

  Čistá realizačná hodnota zásob je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

  Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

 4. Zákazková výroba

  Spoločnosť svoje produkty vyrába ako štandardizovanú výrobu. Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

 5. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

  Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

 6. Pohľadávky

  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

  Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vo vlastnom imaní vytvára rezervný fond.

 8. Finančné účty

  Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.

 9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

  Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku proti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 11. Rezervy

  Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový a majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

  Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

 12. Zamestnanecké požitky

  Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

  Dlhodobé zamestnanecké požitky

  Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2016 do 2021 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

 13. Záväzky

  Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 14. Odložené dane

  Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

  1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
  2. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
  3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

  O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný.

 15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

  Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 16. Emisné kvóty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o emisných kvótach.

 17. Dotácie zo štátneho rozpočtu

  O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

  Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

  Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
  z tohto dlhodobého majetku.

 18. Prenájom (lízing)

  Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

  Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

  Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

  Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

 19. Deriváty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o derivátových transakciách.

 20. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

  Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 21. Cudzia mena

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

  Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

 22. Výnosy

  Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

  Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

  Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

  Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

 23. Oprava chýb minulých období

  Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2022 do
31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Spoločnosť má v nájme (finančný leasing) majetok v obstarávacej cene 750.522,- EUR (zostatková cena k 31. decembru 2022: 442.867,- EUR, zostatková cena k 31. decembru 2021: 1.637.471,- EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Majetok

Obstarávacia cena (EUR)

Účtovná zostatková cena (EUR)

2021

Účtovná zostatková cena (EUR)

2022

Osobný automobil Škoda octavia Style

23.222,-

14.513,-

8 708,-

14 technologických zariadení

x

1.098.833,-

x

Osobný automobil Škoda Suberb

x

14.356,-

x

CNC brúska ZE 800 NILES

612 100,-

423.369,-

362 159,-

CNC sústruh Doosan Puma GT3100

115.200,-

86.400,-

72 000,-

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou do výšky 5.503.578,- EUR (v roku 2021: 5.503.578,- EUR), živelnou pohromou až do výšky 19.561.853,- EUR (v roku 2021 to bolo do výšky 18.642.782,- EUR). Poistenie strojov a elektroniky proti technickým rizikám je do výšky 7.145.507,- EUR (v roku 2021 to bolo do výšky 7.145.507,- EUR).

Spoločnosť má založený všetok hnuteľný majetok v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy o záložnom práve na hnuteľné veci č. 1330/200ZZ.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

2 389 036

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky netvorila opravné položky k dlhodobému majetku.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

2022

2021

Náklady na výskum

0

0

Náklady na vývoj, neaktivované

0

0

Náklady na vývoj, aktivované

0

107 655

Spolu

0

107 655

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2021do 31. decembra 2021 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2022 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

a

b

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

7 206 410

377 898

66 570

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Výška vlastného imania k 31. decembru 2021 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2021)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

a

b

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

7 895 178

2 314 156

66 570

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo v prospech tretích osôb.

Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)

Stav opravnej položky k 1.1.2022

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 31.12.2022

a

b

c

d

e

f

Materiál

10 314

5 328

0

0

15 642

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

0

0

0

0

0

Výrobky

36 341

0

36 341

0

Zvieratá

0

0

0

0

0

Tovar

0

0

0

0

0

Nehnuteľnosť na predaj

0

0

0

0

0

Poskytnuté preddavky na zásoby

0

0

0

0

0

Zásoby spolu

46 655

5 328

0

36 341

15 642

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým na základe prehodnotenia použiteľnosti a možnosti predaja jednotlivých materiálov.

Spoločnosť má zriadené záložné právo v prospech na zásoby v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy o záložnom práve na hnuteľné veci č. 1330/200ZZ.

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

3 836 026

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť v roku 2022 ani v roku 2021 nerealizovala zákazkovú výrobu.

Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Spoločnosť v roku 2022 ani v roku 2021 nerealizovala zákazkovú výstavbu na predaj.

Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)

Pohľadávky

Stav opravnej položky k 1.1.2022

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 31.12.2022

a

b

c

d

e

f

Pohľadávky z obchodného styku

38 356

0

0

3 127

35 229

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

0

0

Iné pohľadávky

42 000

0

0

0

42 000

Pohľadávky spolu

80 356

0

0

3 127

77 229

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2022

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

483 212

913 811

1 397 023

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

248 469

0

248 469

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

129 936

0

129 936

Iné pohľadávky

38 848

42 000

80 848

Krátkodobé pohľadávky spolu

900 465

955 811

1 856 276

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2021

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

647 513

349 861

997 374

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

168 187

0

168 187

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

93 066

0

93 066

Iné pohľadávky

5 725

42 000

47 725

Krátkodobé pohľadávky spolu

914 491

391 861

1 306 352

Spoločnosť vykazuje záložné právo na pohľadávky v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy o záložnom práve na pohľadávky a iné práva č. 1331/20/ZZ.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie (2022)

a

Hodnota predmetu záložného práva

Hodnota pohľadávky

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

1 855 508

1 213 306

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Pokladnica, ceniny

1 527

1 668

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

279 588

379 653

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

281 115

381 321

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje krátkodobý finančný majetok (vlastné akcie).

Vlastné akcie

Spoločnosť v roku 2022 realizovala nákup a predaj vlastných akcií.

KS

Menovitá hodnota spolu

Hodnota (€)

% podiel na ZI

PS k 1.1.2022

38

874

213,00

0,02%

nákup (2022)

390

8 970

2 184,00

0,17%

predaj (2022)

38

874

296,40

0,02%

KZ k 31.12.2022

390

8 970

2 184,00

0,17%

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

1 165

594

Mýto

23

0

Preplatné

585

585

Licencia

557

9

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

33 732

46 206

Preplatné

804

1 112

Licenčné poplatky

17 555

15 490

Úrok z finančného leasingu

122

297

Poistenie

13 012

11 840

Telekomunikačné služby

2 200

2 093

Výstavy

0

6 414

Parkovné

0

5 000

Ostatné náklady budúcich období

39

3 960

Príjmy budúcich období dlhodobé:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé (úrok cash pooling) :

60

14

Spolu

34 957

46 814

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)

Stav

Stav

k 1. 1. 2022

Tvorba

Použitie

Zrušenie

k 31. 12. 2022

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

82 325

10 429

40 480

0

52 274

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy

51 616

0

37 480

0

14 136

Pracovné jubileá

30 709

10 429

3 000

0

38 138

Ostatné rezervy dlhodobé spolu

82 325

10 429

40 480

0

52 274

Krátkodobé rezervy, z toho:

38 063

253 529

38 063

0

253 529

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

31 563

36 267

31 563

0

36 267

Iné

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

31 563

36 267

31 563

0

36 267

Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účt.závierky a zostavenie daňového priznania

6 500

7 000

6 500

0

7 000

Reklamácia

0

210 262

0

0

210 262

Iné

0

0

0

0

0

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

6 500

217 262

6 500

0

217 262

Rezerva na záručné opravy bola vytvorená vo výške 210 262,- EUR na predpokladané náklady na opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 31.decembrom 2022.

Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2022 do 2025 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

Názov položky

Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2021)

Stav

Stav

k 1. 1. 2021

Tvorba

Použitie

Zrušenie

k 31. 12. 2021

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

87 884

10 000

15 554

5

82 325

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy

53 270

10 000

11 654

0

51 616

Pracovné jubileá

34 614

0

3 900

5

30 709

Ostatné rezervy dlhodobé spolu

87 884

10 000

15 554

5

82 325

Krátkodobé rezervy, z toho:

109 857

38 063

109 857

0

38 063

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

103 857

31 563

103 857

0

31 563

Iné

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

103 857

31 563

103 857

0

31 563

Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účt.závierky a zostavenie daňového priznania

6 000

6 500

6 000

0

6 500

Reklamacia

0

0

0

0

0

Iné

0

0

0

0

0

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

6 000

6 500

6 000

0

6 500

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Dlhodobé záväzky spolu

254 477

382 014

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

254 477

382 014

Krátkodobé záväzky spolu

5 211 467

4 979 440

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

2 336 884

2 892 850

Záväzky po lehote splatnosti

2 874 583

2 086 590

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok(účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj záväzky z finančného prenájmu 2 strojov, a 1 osobný automobil. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Splatnosť

Splatnosť

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

b

c

d

e

f

g

Istina

131 147

197 458

0

234 059

328 606

0

Finančný náklad

6 014

3 315

0

9 314

9 329

0

Spolu

137 161

200 773

0

243 373

337 935

0

Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

2 628 871

2 566 190

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

2 628 871

2 566 190

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

0

0

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

0

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

0

0

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

0

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

0

0

Uplatnená daňová pohľadávka

0

0

Zaúčtovaná ako náklad

0

0

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Odložený daňový záväzok

552 063

538 900

Zmena odloženého daňového záväzku

13 163

6 732

Zaúčtovaná ako náklad

13 163

6 732

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

Iné

0

0

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Začiatočný stav sociálneho fondu

53 408

44 988

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

21 679

20 710

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

0

Ostatná tvorba sociálneho fondu

0

Tvorba sociálneho fondu spolu

21 679

20 710

Čerpanie sociálneho fondu

18 068

12 290

Konečný zostatok sociálneho fondu

57 019

53 408

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa vytvára zo zisku v súlade s kolektívnou zmluvou. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2022

Suma istiny v eurách k 31.12.2022

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021

a

b

c

d

e

f

g

Krátkodobé bankové úvery

Kontokorentný úver VÚB

EUR

EURIBOR + 1,2% p.a.

30.9.2023

1 213 306

1 213 306

882 273

Kreditné pl.karty

279

279

0

Prekleňovací úver18/ZF/2021

EUR

1M EURIBOR + 1,5% p.a.

30.6.2023

190 697

190 697

139 889

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2023

135 511

135 511

0

1 539 793

1 539 793

1 022 162

Dlhodobé bankové úvery

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2026

273 018

273 018

158 007

273 018

273 018

158 007

Spolu

1 812 811

1 812 811

1 180 169

Kontokorentný úver vo výške  1 213 306,- EUR je zabezpečený pohľadávkami a hnuteľnými vecami - zásoby (povolený limit prečerpania je 1.400.000,- EUR).

Preklenovací úver vo výške 190 697,- EUR je zabezpečený pohľadávkami a hnuteľnými vecami a termínovaný úver pohľadávkami a hnuteľnými vecami a ručením z tretej strany.

Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Výdavky budúcich období dlhodobé:

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

2 380

1 084

úroky

2

4

ostatné

2 378

1 080

Výnosy budúcich období dlhodobé

136 952

0

dotácia na kúpu dlhodobého majetku

136 952

0

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

9 710

0

dotácia na kúpu dlhodobého majetku

9 710

0

Spolu

149 042

1 084

informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť

Prevodovky, ozubené kolesá a ovládacie prvky

Služby

tovar

Spolu

odbytu

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

a

b

c

d

e

f

g

Slovenská republika

3 934 075

2 644 831

463 779

352 444

0

0

4 397 854

2 997 275

Tretie krajiny

2 336 310

774 230

450

500

0

0

2 336 760

774 730

EU

7 030 619

5 174 185

50 345

23 518

0

0

7 080 964

5 197 703

Spolu

13 301 004

8 593 246

514 574

376 462

0

0

13 815 578

8 969 708

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 169.563 EUR (v roku 2021 zvýšenie 940.940,- EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 133.222,- EUR (v roku 2021 zvýšenie 977.281,- EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2022

2021

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Konečný zostatok

Konečný zostatok

Začiatočný stav

2022

2021

a

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

2 292 716

1 900 300

1 101 988

392 416

798 312

Výrobky

583 961

843 155

664 186

-259 194

178 969

Zvieratá

0

0

0

Spolu

2 876 677

2 743 455

1 766 174

133 222

977 281

Manká a škody

x

x

x

0

0

Opravná položka k NV

x

x

x

36 341

-36 341

Manká a škody k HV

x

x

x

0

0

Iné

x

x

x

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

169 563

940 940

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2022

2021

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

199 841

242 772

aktivácia materiálových zásob (špeciálne prípravky a modely)

0

43 037

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

0

107 656

aktivácia dlhodobého hmotného majektu (špeciálne prípravky a modely)

166 399

59 035

aktivácia služieb

33 442

33 044

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

149 460

123 647

výnosy z postúpených pohľadávok

78 530

0

náhrady (nepodarky)

0

2

náhrady od poisťovní

39 285

108 420

vrátený súdny poplatok

5 272

100

inventarizačné prebytky

0

2

dotácie prevádzkové

21 856

0

dotácie na kúpu dlhodobého majetku

1 618

0

iné

2 899

15 123

Finančné výnosy, z toho:

22 485

2 419

Kurzové zisky, z toho:

98

111

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

50

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

22 387

2 308

predaj vlastných akcií

296

652

dividendy

20 400

0

výnosové úroky

1 691

1 656

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2022

2021

Tržby za vlastné výrobky

13 301 004

8 593 246

Tržby z predaja služieb

514 574

376 462

Tržby za tovar

0

0

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

369 404

1 183 712

Čistý obrat celkom

14 184 982

10 153 420

Informácie o nákladoch

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

2022

2021

2 121 308

1 452 026

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

17 457

14 551

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

16 457

14 551

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

2 103 851

1 437 475

Prepravné služby

55 778

42 685

Doprava a cestovné

8 147

5 045

Nájomné

113 864

98 988

Opravy

139 136

165 426

Rezerva na záručné opravy,reklamacie

263 433

10 000

Náklady na inzerciu, reklamu

3 678

2 279

Právne, ekomické, poradenstvo a iné profesné služby

127 074

171 362

Externé opracovanie výrobkov

973 561

506 804

Reprezentačné

7 872

3 440

Telefonne poplatky, internet, poštovné

20 621

21 204

Odvoz odpadov

39 658

19 352

Vodné , stočné

7 296

5 736

Školenie

2 304

8 239

Softvérové služby a licencie

102 378

123 147

Služby fakturované živnostníkmi

128 133

117 870

Strážna služba

76 549

74 147

Exekučné poplatky

596

404

Skladné za modely

10 899

9 423

Ostatné

22 874

51 924

157 638

76 002

Manká a škody

0

11 380

Dary

6 149

1 000

Odpis pohľadávok

84

101

Postúpenie pohľadávok

78 530

0

Poistenie

46 217

41 822

Zmluvné a ostatné pokuty

8 721

5 227

Členské príspevky

4 343

3 320

Súdne a exekútorské trovy

7 969

10 569

Iné

5 625

2 583

81 664

56 868

Kurzové straty, z toho:

1 806

64

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

56

0

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

79 858

56 804

Nákladové úroky

62 714

44 243

Bankové poplatky

16 931

12 295

Náklady na predané vlastné akcie

213

266

Poplatky cash pooling

0

0

Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2022

2021

Základ dane

Daň

Daň v %

Základ dane

Daň

Daň v %

a

b

c

d

e

f

g

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

-600 633

100,00 %

-884 479

100,00 %

teoretická daň

-126 133

21,00 %

-185 741

21,00 %

Daňovo neuznané náklady

326 933

68 656

-11,43 %

146 525

30 770

-3,48 %

Výnosy nepodliehajúce dani

-221 965

-46 613

7,76 %

-67 762

-14 230

1,61 %

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

495 665

104 090

-17,33 %

805 716

169 200

-19,13 %

Umorenie daňovej straty

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Zmena sadzby dane

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Iné

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Spolu

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Splatná daň z príjmov

0

0,00 %

0

0,00 %

Odložená daň z príjmov

13 163

-2,19 %

6 732

-0,76 %

Celková daň z príjmov

13 163

-2,19 %

6 732

-0,76 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

2022

2021

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

0

0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

0

0

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

461 362

418 120

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

0

0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

2 196 963

1 991 046

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

0

0

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme majetok od tretích osôb:

Celková suma nájmu za rok 2022 predstavovala sumu 113 864,- EUR

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma :

Celková suma výnosov za rok 2022 predstavovala sumu 15 728,- EUR

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 35 584,- EUR (v roku 2021: 34.668,- EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 19 152,- EUR (v roku 2021: 16.260,- EUR ).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2022 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2021: žiadne.).

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (prepojené osoby) :

Spriaznená osoba

Hodnotové vyjadrenie obchodu

2022

2021

a

c

d

a) Transakcie s materských podnikom

a1) nákup - služieb

53 607

82 947

a2) nákup - iné

151

107

a3) nákladové úroky

30 000

11 844

a4) poplatky (nákladové)

240

240

a5) výnosové úroky

1 638

1 656

b) Transakcie so sesterskými podnikmi:

b1) nákup materiálu a investícií

1 999 941

1 549 641

b2) nákup služieb

202 877

96 378

b3) predaj vlastných výrobkov a služieb

3 692 233

2 117 495

b4) predaj materiálových a tovarových zásob

20

15 290

b5) nákup energií

1 093 993

422 190

c) Transakcie s pridruženými podnikmi:

c1) nákup materiálu

9 110

0

c2) nákup služieb

172 771

1 979

c3) predaj vlastných výrobkov a služieb

31 943

180 081

c4) prijaté dividendy

20 400

0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Pohľadávky z obchodného styku

329 872

481 118

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

248 469

168 187

Spolu aktíva

578 341

649 305

Ostané krátkodobé záväzky

1 041 844

1 011 844

Záväzky z obchodného styku

2 193 613

1 925 892

Výdavky budúcich období

0

Spolu pasíva

3 235 457

2 937 736

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu spojitosť voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Konflikt na Ukrajine v čase zostavovania tejto účtovnej závierky nemá priamy dopad na ekonomickú situáciu podniku. Pretože prebiehajúci konflikt sa neustále vyvíja, v tejto fáze nie je vedenie spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť, či v budúcnosti ovplyvní ekonomiku podniku.

Konflikt na Ukrajine môže mať za následok, že predpoklady a odhady, ktoré boli použité pri zostavení účtovnej závierky si môžu vyžiadať revízie. Tieto môžu mať za následok úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväzkov v nasledujúcom finančnom roku, avšak v tejto fáze manažment neočakáva významný negatívny dopad.

Dlhodobý vplyv môže ovplyvniť objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Po 31. Decembri 2022 až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti a výsledok jej bežnej činnosti.

Pre rok 2023 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2023.

Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie (2022)

Stav k 1.1.2022

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.2022

a

b

c

d

e

f

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-259 954

0

-891 212

-1 151 166

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-259 954

0

0

-891 212

-1 151 166

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-891 212

-613 796

0

891 212

-613 796

Spolu

4 234 491

-613 796

0

0

3 620 695

Položka oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín predstavuje oceňovací rozdiel vzniknutý zo zníženia základného imania spoločnosti WEP TRADING a. s., Sabinov, v ktorej spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazuje obchodný podiel.

Akcie sú verejne obchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Všetky akcie boli riadne splatené.

Spoločnosť vlastní 390 ks vlastných akcií s nominálnou hodnotou 23 EUR/akcia, celková obstarávacia cena je 2 184,- EUR (k 31.december 2021 vlastnila 38 ks akcií s nominálnou hodnotou 23 EUR/akcia v celkovej obstarávacej cene 213,- EUR).

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Predchádzajúce účtovné obdobie (2021)

Stav k 1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.2021

a

b

c

d

e

f

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-72 701

0

0

-187 253

-259 954

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-72 701

0

0

-187 253

-259 954

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-187 253

-891 212

0

187 253

-891 212

Spolu

5 125 703

-891 212

0

0

4 234 491

Účtovná strata za rok 2021 bola vysporiadaná takto:

Názov položky

2021

Účtovná strata

-891 212

Vysporiadanie účtovnej straty

2022

Zo zákonného rezervného fondu

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

0

Úhrada straty spoločníkmi, členmi

0

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov

891 212

Iné

0

Spolu

891 212

O vysporiadaní výsledku hospodárenia – straty za účtovné obdobie 2022 vo výške -613 796 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: prevod na neuhradenú stratu minulých rokov.

Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2022

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cashequivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o pohybe peňažných prostriedkov k 31. decembru 2022 tvorí prílohu týchto poznámok.

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

5 625

0

5 625

Presuny

66 300

0

0

0

0

-66 300

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

482 061

398 986

0

0

0

35 730

0

916 777

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Prírastky

37 628

18 121

0

0

0

0

0

55 749

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

413 307

247 980

0

0

0

0

0

661 287

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

68 754

151 006

0

0

0

35 730

0

255 490

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2021

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

217 778

0

0

0

72 000

0

705 539

Prírastky

0

109 208

0

0

0

107 655

0

216 863

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

72 000

0

0

0

-72 000

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

346 463

217 778

0

0

0

0

0

564 241

Prírastky

29 216

12 081

0

0

0

0

0

41 297

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

69 298

0

0

0

0

72 000

0

141 298

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Prírastky

0

556 382

56 885

0

0

193 837

1 200

0

808 304

Úbytky

3 010

0

0

0

0

712 192

200 000

0

915 202

Presuny

0

464 417

0

0

0

0

-464 417

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

7 013 784

10 402 468

0

0

1 855 610

17 200

0

19 463 044

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Prírastky

0

77 794

450 142

0

0

279 964

0

0

807 900

Úbytky

0

0

0

0

0

712 192

0

0

712 192

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

4 019 494

8 410 919

0

0

1 458 123

0

0

13 888 536

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

2 994 290

1 991 549

0

0

397 487

17 200

0

5 574 508

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2021

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 958 547

10 318 711

0

0

2 528 033

224 000

1 068

19 207 351

Prírastky

0

34 438

87 251

0

0

96 424

456 417

0

674 530

Úbytky

0

0

60 379

0

0

251 560

0

0

311 939

Presuny

0

0

0

0

0

1 068

0

-1 068

0

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 863 988

7 575 807

0

0

1 739 192

0

0

13 178 987

Prírastky

0

77 712

445 349

0

0

402 719

0

0

925 780

Úbytky

0

0

60 379

0

0

251 560

0

0

311 939

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 094 559

2 742 904

0

0

788 841

224 000

1 068

6 028 364

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2022

Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2021

Dlhodobý finančný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

Prehľad peňažných tokov s použitím

nepriamej metódy za ZTS Sabinov, a. s.

(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2022

v €

Ozn.

Názov položky

č.

Účtovné obdobie

r.

bežné

minulé

A

Peňažné toky z hospodárskych činností

x

x

x

Z/S

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

-600 633

-884 480

A.1.

Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.

845 931

1 035 085

A.1.1.

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

863 649

967 077

A.1.2.

Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov

5 625

0

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

0

0

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv

-30 051

-5 559

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek

-34 141

39 961

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

7 244

-8 545

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

-20 400

0

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

62 714

44 243

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov

-1 691

-1 656

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

0

-50

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

56

0

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

-7 074

-386

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach

0

0

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

95 330

-228 445

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-469 490

-302 801

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

822 729

1 268 541

A.2.3.

Zmena stavu zásob

-259 880

-1 194 132

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov

1 971

-53

A*

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

340 628

-77 840

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

53

0

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)

0

0

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A**

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)

340 681

-77 840

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností)

0

0

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A***

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)

340 681

-77 840

B.

Peňažné toky z investičných činností (IČ)

x

x

x

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

0

-269 863

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-389 662

-227 392

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

0

0

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

0

0

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

10 000

0

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

0

0

B.7.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

-2 844 297

-1 989 783

B.8.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)

2 764 178

1 829 424

B.9.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

0

0

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0

0

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

1 242

1 778

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

0

0

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)

0

0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)

0

0

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)

0

0

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

151 348

0

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

0

101 005

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)

-307 191

-554 831

C.

Peňažné toky z finančných činností (FČ)

x

x

x

C.1.

Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)

-2 184

-213

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)

0

0

C.1.2.

Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky

0

0

C.1.3.

Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)

0

0

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)

0

0

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)

-2 184

-213

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania

0

0

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

0

0

C.1.8.

Výdavky z rôznych ďaľších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

0

0

C.2.

Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)

-431 713

435 492

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

0

0

C.2.2.

Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov

0

0

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

35 000

0

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

-232 654

0

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek

0

1 000 000

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek

0

0

C.2.7.

Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

-234 059

-564 508

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.2.9.

Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností

-31 387

-31 736

C.4.

Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.

0

0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.7.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností

0

0

C.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

332

0

C.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

0

C***

Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)

-464 952

403 543

D.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )

-431 462

-229 128

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

-500 952

-271 874

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky

-932 414

-501 002

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-56

50

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka

-932 470

-500 952

Emitent ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 vyhlasuje, že Ročná finančná správa za rok 2022 bola overená audítorom.

Ročná finančná správa za rok 2022 je v plnom znení zverejnená na internetovej stránke spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. – www.ztssabinov.sk – a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná v denníku Hospodárske noviny.

V Sabinove, 24.4.2023

Ing. Alexej Beljajev Ing. Marek Kasina, PhD.

predseda predstavenstva člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 Správa nezávislého audítora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022

Príloha č. 2 Účtovná závierka k 31.12.2022

Príloha č. 3 Poznámky k 31.12.2022

Príloha č. 4 CASH FLOW k 31.12.2022

Príloha č. 5 Doklad o zverejnení

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

V súlade s § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka k 31.12.2022 emitenta ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti, podľa požiadaviek uvedených v § 34zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činností a postavenia spoločnosti za rok 2022

.

Sabinov, 24.4.2023

Ing. Alexej Beljajev Ing. Marek Kasina, PhD.

predseda predstavenstva člen predstavenstva