POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK 2023

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za: I. polrok 2023

Účtovné obdobie: od 1.1.2023 do 30.6.2023

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 00 590 797

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Dátum vzniku: 1.5.1992

Základné imanie: 5.337.426,- EUR

Predmet podnikania:

Účtovná závierka

Priebežná účtovná závierka podľa SAS

Priebežná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 podľa Slovenských štandardov (SAS) a nebola overená audítorom.

Priebežná správa

 1. Informácia o vývoji spoločnosti, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená (analýza stavu a prognózy vývoja, informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť)

V prvom polroku 2023 spoločnosť dosiahla celkové tržby na úrovni 8.519,3 tis. EUR. Podiel exportu na predaji celkom dosiahol 56,31%. V I. polroku 2023 spoločnosť dosiahla zisk vo výške 214,2 tis. EUR.

Životnému prostrediu sme venovali v prvom polroku 2023 náležitú pozornosť v  súlade so zavedeným environmentálnym systémom riadenia. Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch, týkajúce sa najmä poplatkov do Recyklačného fondu, ako aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

Naša spoločnosť naďalej patrí medzi najväčších a  najstabilnejších zamestnávateľov v  regióne a veríme, že aj v II. polroku roku 2023 bude tento trend pokračovať.

 1. Informácie o  cieľoch a  metódach riadenia rizík v  spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť pre zabezpečenie plánovaných obchodov so zahraničnými zákazníkmi nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

 1. Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť cenovým rizikám predchádza dohodovaním pevných cien vstupov a výstupov, ktoré zabezpečujú minimalizovanie rizík pri kolísaní cien tovarov na medzinárodnom trhu. Úverové riziká sú eliminované dostatočnými zabezpečovacími mechanizmami na ich splatenie, ako aj pravidelným tokom hotovosti na účty spoločnosti, čo je zabezpečené zmluvami, ktoré zabezpečujú riadne plnenie záväzkov zo strany našich dlžníkov.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

 1. odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Kódexom riadenia spoločnosti je dokument POLITIKA SPOLOČNOSTI, vypracovaný v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ktorý je verejne dostupný v mieste sídla spoločnosti.

Systém riadenia spoločnosti je založený na akceptovaní požiadaviek riadenia kvality, pričom sa zameriava na spokojnosť zákazníka, zohľadňuje environmentálne prístupy, ochranu zdravia zamestnancov a neustále zlepšovanie ich pracovných podmienok.

 1. všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Jednotlivé metódy riadenia vychádzajú z  princípov systému manažérstva kvality a environmentálne orientovaného systému riadenia. Základným dokumentom je PRÍRUČKA KVALITY, ktorá určuje kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho riadenia spoločnosti. Tieto sú podrobnejšie rozvedené v organizačných smerniciach, upravujúcich a popisujúcich všetky procesy a činnosti prebiehajúce v  spoločnosti. ORGANIZAČNÝ PORIADOK spoločnosti upravuje základné princípy riadenia, zodpovednosti a  právomoci. Uvedené dokumenty a smernice sú prístupné v mieste sídla spoločnosti.

 1. informácie o odchýlkach od kódexu riadenia spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa striktne riadi POLITIKOU SPOLOČNOSTI a PRÍRUČKOU KVALITY. Prípadné odchýlky v  riadení sa vyskytujú výnimočne a  tieto sú operatívne okamžite odstraňované. Odchýlky sú spôsobené ľudským faktorom.

 1. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém vnútornej kontroly spoločnosti je popísaný v organizačnej smernici VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM. Účelom tejto smernice je stanoviť účinný kontrolný systém v spoločnosti. Článkami vnútorného kontrolného systému sú najmä: dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti, riaditelia a vedúci zamestnanci spoločnosti, zamestnanci útvaru „Riadenie a kontrola kvality“ .

Audit zabezpečuje nezávislý audítor, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo na svojich pravidelných zasadnutiach hodnotí aktuálny stav hospodárenia zameraný na kontrolu štruktúry nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a cash flow. Následne sú prijímané uznesenia, z ktorých pre členov vyplývajú úlohy s cieľom zabezpečiť ich riešenia v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi spoločnosti. Tieto sú pravidelne vyhodnocované. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva z jeho zasadnutí, ktorá je samostatným bodom rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosť v spoločnosti. Predkladajú správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. Audit zabezpečuje nezávislý audítor, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie.

Vnútorná kontrola je zameraná na kontrolu prípravy rozhodnutí, kontrolu rozhodnutí samých a kontrolu ich realizácie. Kontrola smeruje najmä do oblastí efektivity vo fáze prípravy výroby, samotnej výroby a  predaja, kontroly vecných ukazovateľov, kontroly plnenia plánovaných úloh, kontroly cenovej, finančnej a  mzdovej, kontroly kvality a kontroly dodržiavania predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia.

Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje polročná správa

Po 30.6.2023 do dňa zverejnenia tejto správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj naďalej ostáva výroba a predaj prevodových zariadení. Dopyt po tomto sortimente je relatívne stabilný. Okrem tejto základnej činnosti podnikania akciová spoločnosť uskutočňuje aj podporné činnosti, ako sú výroba náradia, prípravkov a nástrojov, opravy a servis našich výrobkov a ostatné práce strojárskej výroby.

V dôsledku trvania vojnového konfliktu na Ukrajine nemožno predvídať, ako sa budú vyvíjať ceny energií a vstupných surovín, aká bude ich reálna dostupnosť, aké budú dodacie termíny jednotlivých komodít, a na druhej strane, ako budú naši odberatelia schopní plniť si svoje finančné záväzky vyplývajúce z obchodných vzťahov.

Podstatný vplyv na hospodárenie spoločnosti môže mať aj opätovné šírenie sa koronavírusovej infekcie, pričom nemožno predpokladať, či tento stav neprerastie do pandémie a nepovedie k ďalším reštrikciám a opatreniam zo strany štátu.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v prvom polroku 2023 nevynaložila v oblasti vývoja žiadne finančné prostriedky.

Údaje podľa § 35 ods. 4, 6, 7 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V prílohách č. 1, 2 a 3 tejto správy.

§ 35 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Priebežná účtovná závierka je zostavená v skrátenej štruktúre v súlade s osobitným predpisom (EU 1606/2002).

§ 35 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V období od 1.1.2023 do 30.6.2023 bolo účtovníctvo v akciovej spoločnosti vedené v súlade s právnymi predpismi a postupmi pre účtovníctvo a vykazovanie, platnými pre rok 2023 v Slovenskej republike. Priebežné finančné informácie o stave majetku a záväzkov a výsledku

hospodárenia za uvedené obdobie sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s  týmito predpismi.

Spoločnosť používa pre vedenie účtovníctva počítačový softvér (SAP ERP 6.0), ktorý zodpovedá požiadavkám na vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2023 tvoria prílohu č. 4 tejto správy.

§ 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov - dôležité udalosti, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia:

Na finančnú situáciu v priebehu prvého polroka 2023 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s  rozhodujúcimi odberateľmi a  dodržiavanie platobných podmienok. Na celkových tržbách 8.519,3 tis. EUR sa export podieľal objemom 4.797,1 tis. EUR, čo predstavuje 56,31 %. Celkový domáci predaj predstavoval 3.722,2 tis. EUR, čo predstavuje 43,69 %.

Medzi hlavné riziká a neistoty, ktoré môžu ovplyvniť situáciu spoločnosti a jej výsledky hospodárenia počas nasledujúcich šiestich mesiacov účtovného obdobia, patrí najmä vojnový konflikt na Ukrajine a s tým spojená nestabilná situácia na svetových trhoch. V dôsledku trvania vojnového stavu nemožno predvídať, ako sa budú vyvíjať ceny energií a vstupných surovín, aká bude ich reálna dostupnosť, aké budú dodacie termíny jednotlivých komodít, a na druhej strane, ako budú naši odberatelia schopní plniť si svoje finančné záväzky vyplývajúce z obchodných vzťahov.

Podstatný vplyv na hospodárenie spoločnosti môže mať aj opätovné šírenie sa koronavírusovej infekcie, pričom nemožno predpokladať, či tento stav neprerastie do pandémie a nepovedie k ďalším reštrikciám a opatreniam zo strany štátu. Tieto negatívne skutočnosti môžu ovplyvniť situáciu spoločnosti a jej výsledky hospodárenia počas nasledujúcich šiestich mesiacov účtovného obdobia.

 1. obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období:
 2. zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia:

K významným zmenám v obchodoch uvedených v poslednej ročnej finančnej správe v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi aktuálneho roka nedošlo a možno preto konštatovať, že finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia ostalo nezmenené.

Dopad vojnového konfliktu na Ukrajine na spoločnosť:

Prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu spojitosť voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Konflikt na Ukrajine v čase zostavovania tejto účtovnej závierky nemá priamy dopad na ekonomickú situáciu podniku. Pretože prebiehajúci konflikt sa neustále vyvíja, v tejto fáze nie je vedenie spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť, či v budúcnosti ovplyvní ekonomiku podniku. Dlhodobý vplyv môže ovplyvniť objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Emitent ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 vyhlasuje, že Polročná finančná správa za I. polrok 2023 nebola overená audítorom.

Polročná finančná správa za I. polrok 2023 bude od 30.9.2023 v plnom znení zverejnená na internetovej stránke spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. – www.ztssabinov.sk – a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná v denníku Hospodárske noviny dňa 20.9.2023.

V Sabinove, 25.9.2023

Ing. Alexej Beljajev Mgr. Martin Kundra

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 Súvaha a výkaz ziskov a strát k 30.6.2023

Príloha č. 2 Cash – flow k 30.6.2023

Príloha č. 3 Priebežná účtovná závierka k 30.06.2023

Príloha č. 4 Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2023

Príloha č. 5 Doklad o zverejnení

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

V súlade s § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka k 30.6.2023 emitenta ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti, podľa požiadaviek uvedených v § 35 ods. 3 a 4 zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že polročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad informácií podľa § 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Sabinov, 25.9.2023

Ing. Alexej Beljajev Mgr. Martin Kundra

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Príloha č.1

Súvaha a výkaz ziskov a strát zostavená k 30.6.2023 v skrátenom rozsahu

v tis. EUR

SÚVAHA zostavená k 30.06.2023 v skrátenom rozsahu

k 30.6.2023

k 31.12.2022

A.

Neobežný majetok

6 035,0

5 896,6

A.1

Dlhodobý nehmotný majetok

244,5

255,5

A.2

Dlhodobý hmotný majetok

5 723,9

5 574,5

A.3

Dlhodobý finančný majetok

66,6

66,6

B.

Obežný majetok

6 172,0

5 974,8

B.1

Zásoby

3 803,8

3 912,5

B.2

Dlhodobé pohľadávky

0,0

0,0

B.3

Krátkodobé pohľadávky

1 959,7

1 779,0

B.4

Krátkodobý finančný majetok

0,0

2,2

B.5

Finančné účty

408,4

281,1

C.

Časové rozlíšenie

62,6

35,0

SPOLU MAJETOK

12 269,6

11 906,4

A.

Vlastné imanie

3 834,9

3 620,7

A.1

Základné imanie

5 337,4

5 337,4

A.2

Emisné ážio

0,0

0,0

A.3

Ostatné kapitálové fondy

0,0

0,0

A.4

Zákonné rezervné fondy

529,3

529,3

A.5

Ostatné fondy zo zisku

0,0

0,0

A.6

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481,1

-481,1

A.7

Hospodársky výsledok minulých rokov

-1 764,9

-1 151,1

A.8

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia

214,2

-613,8

B.

Záväzky

8 098,6

8 136,6

B.1

Dlhodobé záväzky

952,5

806,5

B.2

Dlhodobé rezervy

52,3

52,3

B.3

Dlhodobé bankové úvery

262,6

273,0

B.4

Krátkodobé záväzky

5 097,3

5 211,5

B.5

Krátkodobé rezervy

235,7

253,5

B.6

Bežné bankové úvery

1 498,2

1 539,8

B.7

Krátkodobé finančné výpomoci

0,0

0,0

C.

Časové rozlíšenie

336,1

149,1

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

12 269,6

11 906,4

v tis. EUR

Výkaz ziskov a strát zostavený k 30.6.2023 v skrátenom rozsahu

k 30.06.2023

k 31.12.2022

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

8 231,6

14 185,0

Výnosy z hospod. činnosti

8 606,3

14 448,5

I.

Tržby z predaja tovaru

0,0

0,0

II.

Tržby z predaja vlas. výrobkov

8 359,3

13 301,0

III.

Tržby z predaja služieb

160,1

514,6

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

-448,6

169,6

V.

Aktivácia

160,8

199,8

VI.

Tržby z predaja DM a mat.

299,8

114,0

VII.

Ostatné výnosy z HČ

74,9

149,5

Náklady na hospod. činnosť

8 344,0

14 989,9

A.

Nákl. vynal. na obst. pred. tovaru

0,0

0,0

B.

Spotreba mat. ener. a ost. nes. dod.

4 775,5

8 338,9

C.

Opravné položky k zásobám

0,0

5,3

D.

Služby

1 068,1

2 121,3

E.

Osobné náklady

1 731,4

3 439,8

F.

Dane a poplatky

13,7

31,5

G.

Odpisy a opr. položky k DNM a DHM

418,8

863,7

H.

Zost. cena pred DM a pred. mat.

276,1

31,8

I.

Opr. položky k pohľ.

0

0,0

J.

Ostatné náklady na HČ

60,4

157,6

Výsledok hospodárenia z HČ

262,3

-541,5

Výnosy z finančnej činnosti

3,2

22,5

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

2,4

0,3

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

0,0

20,4

XI.

Výnosové úroky

0,7

1,7

XII.

Kurzové zisky

0,1

0,1

Náklady na finančnú činnosť

51,3

81,7

K.

Predané cenné papiere a podiely

2,2

0,2

N.

Nákladové úroky

42,4

62,7

O.

Kurzové straty

0,2

1,8

Q.

Ostatné náklady na fin. činnosť

6,5

17,0

Výsledok hospodárenia z fin. činnosti

-48,1

-59,2

Výsledok hospodárenia z mim. činnosti

0,0

0

Daň z príjmov

0,0

13,1

Daň z príjmov splatná

0,0

0,0

Daň z príjmov odložená

0,0

13,1

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie

214,2

-613,8

Príloha č. 2

Prehľad peňažných tokov s použitím

nepriamej metódy za ZTS Sabinov, a.s.

(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2023 (za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023

v €

Ozn.

Názov položky

č.

Účtovné obdobie

r.

bežné

minulé

A

Peňažné toky z hospodárskych činností

x

x

x

Z/S

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

214 170

-600 633

A.1.

Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.

427 670

845 931

A.1.1.

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

418 776

863 649

A.1.2.

Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov

2 679

5 625

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

0

0

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv

0

-30 051

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek

-5 525

-34 141

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

-30 116

7 244

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

0

-20 400

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

42 465

62 714

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov

-751

-1 691

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-27

0

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

169

56

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

0

-7 074

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach

0

0

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-210 082

95 330

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-376 785

-469 490

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

60 177

822 729

A.2.3.

Zmena stavu zásob

108 665

-259 880

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov

-2 139

1 971

A*

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

431 758

340 628

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

0

53

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)

0

0

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A**

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)

431 758

340 681

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností)

0

0

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A***

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)

431 758

340 681

B.

Peňažné toky z investičných činností (IČ)

x

x

x

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

-1 422

0

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-539 438

-389 662

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

0

0

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

0

0

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

0

10 000

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

0

0

B.7.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

-1 209 813

-2 844 297

B.8.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)

1 452 417

2 764 178

B.9.

Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

0

0

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0

0

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

1 032

1 242

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

0

0

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)

0

0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)

0

0

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)

0

0

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

189 470

151 348

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

11 130

0

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)

-96 624

-307 191

C.

Peňažné toky z finančných činností (FČ)

x

x

x

C.1.

Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)

-45

-2 184

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)

0

0

C.1.2.

Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky

0

0

C.1.3.

Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)

0

0

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)

0

0

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)

-45

-2 184

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania

0

0

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

0

0

C.1.8.

Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

0

0

C.2.

Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)

-341 205

-431 713

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

0

0

C.2.2.

Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov

0

0

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

0

35 000

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

-272 009

-232 654

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek

0

0

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek

0

0

C.2.7.

Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

-69 196

-234 059

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.2.9.

Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností

-42 662

-31 387

C.4.

Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.

0

0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.7.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností

0

0

C.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

332

C.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

0

C***

Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)

-383 912

-464 952

D.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )

-48 778

-431 462

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

-932 470

-500 952

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky

-981 248

-932 414

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-142

-56

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka

-981 390

-932 470

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená

k

30.

06.

2023

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

Účtovná jednotka

Za obdobie

2

0

2

0

5

2

4

7

5

9

mesiac

rok

- riadna

- malá

od

0

1

2

0

2

3

IČO

- mimoriadna

x

- veľká

do

0

6

2

0

2

3

0

0

5

9

0

7

9

7

x

- priebežná

Bezprostredne

SK NACE

(vyznačí sa

x

)

predchádzajúce

2

8

.

1

5

.

0

obdobie

mesiac

rok

od

0

1

2

0

2

2

do

1

2

2

0

2

2

Priložené súčasti účtovej závierky

x

Súvaha (Úč POD 1-01)

x

Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z

T

S

,

S

a

b

i

n

o

v

a

.

s

.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

H

o

l

l

é

h

o

u

l

i

c

a

2

7

PSČ

Obec

0

8

3

3

0

S

a

b

i

n

o

v

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O

k

r

e

s

n

ý

s

ú

d

P

r

e

š

o

v

o

d

d

i

e

l

S

a

v

l

o

ž

k

a

7

6

P

Telefónne číslo

Faxové číslo

0

5

1

4

5

6

1

2

2

4

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

31. august 2023

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

STRANA AKTÍV

Bezprostredne

Ozna-

Číslo

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

čenie

riadku

účtovné obdobie

a

b

c

1

2

3

Brutto-časť 1

Korekcia-časť 2

Netto

Netto

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

01

27 325 573

15 055 944

12 269 629

11 906 358

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

02

21 003 582

14 968 598

6 034 984

5 896 568

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

03

930 432

685 960

244 472

255 490

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

04

482 061

427 782

54 279

68 754

2.

Softvér (013)-/073, 091A/

05

412 641

258 178

154 463

151 006

3.

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

06

0

0

0

0

4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

07

0

0

0

0

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)
- /079, 07X, 091A/

08

0

0

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

09

35 730

0

35 730

35 730

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

10

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

11

20 006 580

14 282 638

5 723 942

5 574 508

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

12

173 982

0

173 982

173 982

2.

Stavby (021) - /081, 092A/

13

7 013 784

4 069 370

2 944 414

2 994 290

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

14

10 764 626

8 638 768

2 125 858

1 991 549

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
- /085, 092A/

15

0

0

0

0

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

16

0

0

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

17

2 036 448

1 574 500

461 948

397 487

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

18

17 740

0

17 740

17 200

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

19

0

0

0

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/- 097) +/- 098

20

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

21

66 570

0

66 570

66 570

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22

0

0

0

0

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

23

0

0

0

0

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

66 570

0

66 570

66 570

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

25

0

0

0

0

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

26

0

0

0

0

6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

27

0

0

0

0

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/

28

0

0

0

0

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

29

0

0

0

0

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

30

0

0

0

0

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

31

0

0

0

0

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/

32

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

33

6 259 358

87 346

6 172 012

5 974 833

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

3 819 464

15 642

3 803 822

3 912 487

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

35

1 260 351

15 642

1 244 709

959 349

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

36

1 937 415

0

1 937 415

2 292 716

3.

Výrobky (123) - /194/

37

490 708

0

490 708

583 961

4.

Zvieratá (124) - /195/

38

0

0

0

0

5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

39

0

0

0

0

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

40

130 990

0

130 990

76 461

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

41

0

0

0

0

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

42

0

0

0

0

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

43

0

0

0

0

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

44

0

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45

0

0

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

46

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

47

0

0

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

49

0

0

0

0

6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

0

0

0

0

7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

0

0

0

0

8

Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

0

0

0

0

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

53

2 031 414

71 704

1 959 710

1 779 047

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

1 959 351

29 704

1 929 647

1 361 794

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

55

886 312

0

886 312

329 872

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

56

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57

1 073 039

29 704

1 043 335

1 031 922

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

58

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

59

5 514

0

5 514

248 469

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

61

0

0

0

0

6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

0

0

0

0

7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

24 258

0

24 258

129 936

8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

0

0

0

0

9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

42 291

42 000

291

38 848

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

66

45

0

45

2 184

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

67

0

0

0

0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

68

0

0

0

0

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

69

45

0

45

2 184

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A) - /291A/

70

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

71

408 435

0

408 435

281 115

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

72

3 005

0

3 005

1 527

2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

73

405 430

0

405 430

279 588

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

74

62 633

0

62 633

34 957

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

75

1 386

0

1 386

1 165

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

76

61 247

0

61 247

33 732

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

77

0

0

0

0

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

78

0

0

0

60

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-

STRANA PASÍV

Číslo

Bežné
účtovné obdobie

čenie

riadku

a

b

c

4

5

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

79

12 269 629

11 906 358

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93
+ r. 97 + r. 100

80

3 834 866

3 620 695

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

5 337 426

5 337 426

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5 337 426

5 337 426

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

0

0

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

84

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

85

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

529 294

529 294

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

88

529 294

529 294

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

89

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

91

0

0

2.

Ostatné fondy (427, 42X)

92

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

93

-481 063

-481 063

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

94

0

0

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

95

-481 063

-481 063

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

97

-1 764 961

-1 151 166

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

0

0

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

-1 764 961

-1 151 166

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

100

214 170

-613 796

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
+ r. 140

101

8 098 631

8 136 621

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

952 525

806 540

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106)

103

0

0

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

0

0

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

57 235

57 019

10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

343 227

197 458

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

552 063

552 063

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

52 274

52 274

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

52 274

52 274

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

262 596

273 018

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

5 097 332

5 211 467

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)

123

3 601 426

3 744 255

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

2 106 683

2 193 613

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

1 494 743

1 550 642

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

1 041 844

1 041 844

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

145 778

155 011

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

98 267

103 776

8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

27 716

27 065

9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

182 301

139 516

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

235 671

253 529

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

43 133

36 267

2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

192 538

217 262

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

1 498 233

1 539 793

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,
/-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

336 132

149 042

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

0

2 380

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

326 422

136 952

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

9 710

9 710

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Text

Skutočnosť

Ozna-čenie

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

8 231 615

14 184 982

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
(r. 03 až r. 09)

02

8 606 328

14 448 473

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

8 359 261

13 301 004

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

160 073

514 574

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)
(účtová skupina 61)

06

-448 554

169 563

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

160 835

199 841

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

299 774

114 031

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

74 939

149 460

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

8 344 025

14 989 927

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

4 775 483

8 338 883

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

0

5 327

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

1 068 153

2 121 308

E.

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

15

1 731 410

3 439 783

E.1.

Mzdové náklady (521, 522)

16

1 194 276

2 368 369

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

25 325

54 736

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

441 636

884 182

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

70 173

132 496

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

13 676

31 546

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

418 776

863 649

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

418 776

863 649

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

276 081

31 793

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

60 446

157 638

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

262 303

-541 454

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

2 387 979

3 719 464

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

3 239

22 485

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

2 457

296

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

31

0

20 400

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

20 400

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet(r. 36 až r. 38)

35

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

XI.

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

751

1 691

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

751

1 638

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

53

XII.

Kurzové zisky (663)

42

31

98

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

51 372

81 664

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

2 184

213

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

M.

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

42 465

62 714

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

0

30 000

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

42 465

32 714

O.

Kurzové straty (563)

52

169

1 806

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

6 554

16 931

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)
(r. 29 - r. 45)

55

-48 133

-59 179

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

214 170

-600 633

R.

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

0

13 163

R.1.

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

0

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

0

13 163

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

214 170

-613 796

Príloha č. 4

Poznámky k priebežnej účtovnej závierke za 01-06/2023

Informácie o účtovnej jednotke

Založenie spoločnosti

Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 1. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sa., vložka č. 76/P).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

30.6.2023

30.6.2022

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

148

159

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

148

159

počet vedúcich zamestnancov

7

6

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva (od 1.1.2020)

Mgr. Martin Kundra – podpredseda predstavenstva(od 16.6.2023)

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva (od 30.6.2017)

Ing. Marek Kasina, PhD. - člen predstavenstva (od 1.1.2020)

Dozorná rada JUDr. Michal Lazar – predseda (od 13.06.2014)

Ing. Alexej Beljajev – člen (od 1.1.2020)

Mária Puškášová – člen (od 10.5.2019)

informácie o AKCIONÁROCH účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov Spoločnosti do 30. júna 2023 bola takáto:

Akcionári

Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích právach

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI

absolútne

v %

v %

v %

a

b

c

d

e

Optifin Invest s.r.o.

2 088 558

29,84

29,84

-

ostatní akcionári

4 873 302

70,16

70,16

Spolu

6 961 860

100,00

100,00

-

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (goingconcern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2023 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

  Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

  Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

  Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

  Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje ak je možné preukázať :

  1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať
  2. zámer jeho dokončenia, používania a predaja
  3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja
  4. schopnosť vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
  5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenej jeho vývoja, použitie a predaj,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

  Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoj, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúci z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

  Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania
  v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Aktivované náklady na vývoj

  4 až 8

  lineárna

  12,5 až 25

  Softvér

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Stavby

  12 až 80

  lineárna

  1,25 až 8,33

  Stroje, prístroje a zariadenia

  5 až 20

  lineárna

  5 až 20

  Dopravné prostriedky

  4 až 6

  lineárna

  16,6 až 25

  Špeciálne prípravky

  2 až 10

  lineárna

  10 až 50

  Modely

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Posúdenie zníženia hodnoty majetku

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 2. Dlhodobý finančný majetok

  Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.

  Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách : obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 3. Zásoby

  Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

  Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

  Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady v kalkulovaných cenách (priamy materiál, tepelné spracovanie, interné výkony) a výrobnú kooperáciu. Rozdiel medzi skutočnou výškou nákladov a zaúčtovanými nákladmi je zúčtovaný pri najbližšom precenení, ktoré spravidla prebieha raz mesačne. Správna réžia a odbytové náklady sú súčasťou vlastných nákladov pri ocenení kalkulácie výrobkov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

  Čistá realizačná hodnota zásob je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

  Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

 4. Zákazková výroba

  Spoločnosť svoje produkty vyrába ako štandardizovanú výrobu. Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

 5. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

  Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

 6. Pohľadávky

  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

  Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vo vlastnom imaní vytvára rezervný fond.

 8. Finančné účty

  Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

  Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku proti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 11. Rezervy

  Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový a majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

  Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

 12. Zamestnanecké požitky

  Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

  Dlhodobé zamestnanecké požitky

  Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2012 do 2025 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

 13. Záväzky

  Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 14. Odložené dane

  Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

  1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
  2. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
  3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

  O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužítých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný.

 15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

  Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 16. Emisné kvóty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o emisných kvótach.

 17. Dotácie zo štátneho rozpočtu

  O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

  Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

  Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
  z tohto dlhodobého majetku.

 18. Prenájom (lízing)

  Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

  Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

  Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

  Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

 19. Deriváty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o derivátových transakciách.

 20. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

  Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 21. Cudzia mena

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

  Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

 22. Výnosy

  Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

  Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

  Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

  Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

 23. Oprava chýb minulých období

  Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2023 do
30. júna 2023 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

 

30.6.2023

31.12.2022

Náklady na výskum

0

0

Náklady na vývoj, neaktivované

0

0

Náklady na vývoj, aktivované

 0

0

Spolu

0

0

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2022 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

a

b

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

7 206 410

377 898

66 570

0

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo v prospech tretích osôb.

Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby

Bežné účtovné obdobie (jún 2023)

Stav opravnej položky k 1.1.2023

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 30.06.2023

a

b

c

d

e

f

Materiál

15 642

0

0

0

15 642

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

0

0

0

0

0

Výrobky

0

0

0

0

0

Zvieratá

0

0

0

0

0

Tovar

0

0

0

0

0

Nehnuteľnosť na predaj

0

0

0

0

0

Poskytnuté preddavky na zásoby

0

0

0

0

0

Zásoby spolu

15 642

0

0

0

15 642

Spoločnosť má zriadené záložné práva v prospech tretích osôb na zásoby.

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.06.2023

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

1 308 158

651 193

1 959 351

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

5 514

0

5 514

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

24 258

0

24 258

Iné pohľadávky

42 291

0

42 291

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 380 221

651 193

2 031 414

Finančné účty

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky

30. 6. 2023

31. 12. 2022

Pokladnica, ceniny

3 005

1 527

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

405 430

279 588

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

408 435

281 115

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje krátkodobý finančný majetok.

Vlastné akcie

Nákup vlastných akcií v roku 2023 spoločnosť realizovala.

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

% podiel na ZI

SK1120005071

kmeňové

Na doručiteľa

zaknihované

232 062

23,- EUR

100

KS

Menovitá hodnota spolu

Hodnota (€)

% podiel na ZI

PS k 1.1.2023

390

8 970

2 184,00

0,13%

nákup (2023)

8

184

44,80

0,00%

predaj (2023)

390

8 970

2 184,00

0,13%

KZ k 30.06.2023

8

184

44,80

0,00%

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia

30. 6. 2023

31. 12. 2022

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

1 386

1 165

Predplatné

585

Licencie

1386

557

mýto

23

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

61 247

33 732

Predplatné

844

804

Úrok z finančného leasingu

122

Poistenie

12 267

13 012

Telekomunikačné služby

381

2 200

Výstavy

0

Parkovné

0

Dane

17 979

0

Licencie

29 749

17 555

Ostatné náklady budúcich období

27

39

Príjmy budúcich období dlhodobé:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé (úrok cash pooling) :

0

14

Spolu

62 633

34 911

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30. 6. 2023

31. 12. 2022

Dlhodobé záväzky spolu

400 462

254 477

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

400 462

254 477

Krátkodobé záväzky spolu

5 097 332

5 211 467

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

2 959 572

2 336 884

Záväzky po lehote splatnosti

2 137 760

2 874 583

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok(účet 481).

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť k 30.6.2023 eviduje aj záväzky z finančného prenájmu 3 strojov a 1 osobného automobilu. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30 06.2023

31. 12. 2022

Splatnosť

Splatnosť

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

b

c

d

e

f

g

Istina

181 882

343 227

0

131 147

197 458

0

Finančný náklad

13 789

18 055

0

6 014

3 315

0

Spolu

195 671

361 282

0

137 161

200 773

0

Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30.6.2023

31. 12. 2022

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

2 628 871

2 628 871

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

2 628 871

2 628 871

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

0

0

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

0

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

0

0

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

0

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

0

0

Uplatnená daňová pohľadávka

0

0

Zaúčtovaná ako náklad

0

0

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Odložený daňový záväzok

552 063

552 063

Zmena odloženého daňového záväzku

0

13 163

Zaúčtovaná ako náklad

0

13 163

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Iné

0

0

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny v príslušnej mene k 30.6.2023

Suma istiny v eurách k 30.6.2023

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2022

a

b

c

d

e

f

g

Krátkodobé bankové úvery

Kontokorentný úver VÚB

EUR

EURIBOR + 1,2% p.a.

30.9.2023

1 389 825

1 389 825

1 213 306

Kreditné pl.karty

0

0

279

Prekleňovací úver18/ZF/2021

EUR

1M EURIBOR + 1,5% p.a.

30.6.2023

0

0

190 697

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2023

108 408

108 408

135 511

1 498 233

1 498 233

1 539 793

Dlhodobé bankové úvery

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2026

262 596

262 596

273 018

262 596

262 596

273 018

Spolu

1 760 829

1 760 829

1 812 811

Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30. 6. 2023

31. 12. 2022

Výdavky budúcich období dlhodobé:

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

0

2 380

úroky

0

2

ostatné

0

2 378

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

326 422

136 952

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

326 422

136 952

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

9 710

9 710

dotácia na kúpu dlhodobého majetku

9 710

9 710

nájomné

0

0

Spolu

336 132

149 042

H. informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar:

V prvom polroku 2023 dosiahla spoločnosť celkové tržby na úrovni 8.519,3 tis. €.

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky

2023

2022

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Konečný zostatok

Konečný zostatok

Začiatočný stav

2023

2022

a

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

1 937 415

2 292 716

1 900 300

-355 301

392 416

Výrobky

490 708

583 961

843 155

-93 253

-259 194

Zvieratá

0

0

0

0

0

Spolu

2 428 123

2 876 677

2 743 455

-448 554

133 222

Manká a škody

x

x

x

0

0

Opravná položka k NV

x

x

x

0

36 341

Manká a škody k HV

x

x

x

0

0

Iné

x

x

x

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

-448 554

169 563

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2023

2022

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

160 835

199 841

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

0

0

aktivácia materiálových zásob (špeciálne prípravky a modely)

0

0

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

0

0

aktivácia dlhodobého hmotného majektu (špeciálne prípravky a modely)

143 716

166 399

aktivácia služieb

17 119

33 442

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

74 939

149 460

výnosy z postúpených pohľadávok

26 344

78 530

náhrady (nepodarky)

0

0

prevádzkové dotácie

73 729

21 856

náhrady od poisťovní

-26 966

39 285

odpis záväzkov

0

0

vrátený súdny poplatok

0

5 272

dotácie na kúpu dlhodobého majetku

0

1 618

iné

1 832

2 899

Finančné výnosy, z toho:

3 239

22 485

Kurzové zisky, z toho:

31

98

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

0

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

3 208

22 387

predaj vlastných akcií

2 457

296

dividendy

0

20 400

výnosové úroky

751

1 691

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

30.6.2023

2022

Tržby za vlastné výrobky

8 359 261

13 301 004

Tržby z predaja služieb

160 073

514 574

Tržby za tovar

0

0

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

-287 719

369 404

Čistý obrat celkom

8 231 615

14 184 982

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme majetok od tretích osôb:

Celková suma nájmu za I. polrok 2023 predstavovala sumu 63.256 EUR

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma :

Celková suma výnosov za I. polrok 2023 predstavovala sumu 7.385 EUR

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 15.750 EUR (v roku 2022: 35.584 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 9.576 EUR (v roku 2022: 19.152 EUR ).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2022: žiadne.).

Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie (2023)

Stav k 1.1.2023

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 30.06.2023

a

b

c

d

e

f

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-1 151 166

0

0

-613 796

-1 764 962

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-1 151 166

0

0

-613 796

-1 764 962

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-613 796

214 170

0

613 796

214 170

Spolu

3 620 695

214 170

0

0

3 834 865

Prehľad peňažných tokov k 30. JÚNU 2023

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cashequivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad peňažných tokov tvorí prílohu č.2 tejto správy.

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

30.6.2023

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

482 061

398 986

0

0

0

35 730

0

916 777

Prírastky

0

13 655

0

0

0

0

0

13 655

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

482 061

412 641

0

0

0

35 730

0

930 432

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

413 307

247 980

0

0

0

0

0

661 287

Prírastky

14 475

10 198

0

0

0

0

0

24 673

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

427 782

258 178

0

0

0

0

0

685 960

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

68 754

151 006

0

0

0

35 730

0

255 490

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

54 279

154 463

0

0

0

35 730

0

244 472

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

5 625

0

5 625

Presuny

66 300

0

0

0

0

-66 300

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

482 061

398 986

0

0

0

35 730

0

916 777

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Prírastky

37 628

18 121

0

0

0

0

0

55 749

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

413 307

247 980

0

0

0

0

0

661 287

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

68 754

151 006

0

0

0

35 730

0

255 490

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

30.6.2023

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

173 982

7 013 784

10 402 468

0

0

1 855 610

17 200

0

19 463 044

Prírastky

0

0

627 758

0

0

180 838

540

0

809 136

Úbytky

0

0

265 600

0

0

0

0

0

265 600

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

7 013 784

10 764 626

0

0

2 036 448

17 740

0

20 006 580

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

4 019 494

8 410 919

0

0

1 458 123

0

0

13 888 536

Prírastky

0

49 876

499 794

0

0

116 377

0

666 047

Úbytky

0

0

271 945

0

0

0

0

0

271 945

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

4 069 370

8 638 768

0

0

1 574 500

0

0

14 282 638

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

173 982

2 994 290

1 991 549

0

0

397 487

17 200

0

5 574 508

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

2 944 414

2 125 858

0

0

461 948

17 740

0

5 723 942

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Prírastky

0

556 382

56 885

0

0

193 837

1 200

0

808 304

Úbytky

3 010

0

0

0

0

712 192

200 000

0

915 202

Presuny

0

464 417

0

0

0

0

-464 417

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

7 013 784

10 402 468

0

0

1 855 610

17 200

0

19 463 044

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Prírastky

0

77 794

450 142

0

0

279 964

0

0

807 900

Úbytky

0

0

0

0

0

712 192

0

0

712 192

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

4 019 494

8 410 919

0

0

1 458 123

0

0

13 888 536

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

2 994 290

1 991 549

0

0

397 487

17 200

0

5 574 508

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

30.6.2023

Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2022

Dlhodobý finančný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7