Ročná finančná správa za rok 2023

Sabinov, apríl 2024

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za: rok 2023

Dátum zverejnenia: 30.4.2024 15:00

Účtovné obdobie: od 1.1.2023 do 31.12.2023

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 00 590 797

LEI: 097900BHBF0000063794

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Dátum vzniku: 1.5.1992

Základné imanie: 5 337 426,- EUR

Účtovná závierka

Ročná účtovná závierka podľa SAS

Ročná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 podľa Slovenských štandardov (SAS) a bola overená audítorom.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2023

Úvodné Slovo Predsedu predstavenstva

Vážení akcionári,

začiatkom roka 2023 spoločnosť ešte vždy pociťovala vplyv zvýšenia cien materiálových vstupov ako aj zvýšené ceny energií. Situácia sa v priebehu roka stabilizovala. Prijímaním opatrení súvisiacich so znižovaním nákladov ako aj elimináciou rizík spojených so situáciou na svetových trhoch sa spoločnosti podarilo dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia.

V minulom roku sme svojim zákazníkom ponúkali hlavne tieto výrobky a služby:

V rámci ozdravného procesu a pre plnenie stanovených podnikateľských zámerov bude vedenie spoločnosti v ďalšom období zabezpečovať:

Tieto aktivity by mali priniesť ekonomické efekty, ktoré zabezpečia kladné hospodárenie spoločnosti.

Za korektné vzťahy ďakujem všetkým partnerom, dodávateľom a zamestnancom.

Ing. Alexej Beljajev

predseda predstavenstva

v. r.

I. Všeobecná časť – Charakteristika spoločnosti

Základné údaje o akciovej spoločnosti

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00590797

DIČ: 2020524759

IČ DPH: SK2020524759

Dátum vzniku: 1.5.1992

Vznik

ZTS Sabinov, a.s. vznikla 1.5.1992. Zakladateľom bol Fond národného majetku SR. Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka číslo: 76/P.

Predmet podnikania

Orgány akciovej spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré v roku 2023 pracovalo v tomto zložení:

Dozorná rada

Kontrolný orgán - dozorná rada - pracovala v roku 2023 v tomto zložení:

Vrcholový manažment

Manažment pracoval v roku 2023 v tomto zložení:

II. VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Predaj súvisiaci s výrobnou činnosťou

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti v roku 2023 bola výroba, predaj a opravy prevodoviek. Okrem tejto základnej činnosti spoločnosť zabezpečovala výrobu náradia, opravy a servis vyrábaných výrobkov, tepelné spracovanie kovov a rôzne práce strojárskej výroby.

Podnikateľský zámer na rok 2023 ukladal spoločnosti zabezpečiť výrobu v hodnote 16 834,9 tis. EUR.

v tis. EUR

Rok 2023

Podn. zámer

Skutočnosť

Výroba prevodoviek, ozubených kolies a ovládacích prvkov

12 039,3

12 716,6

Práce strojárskej výroby – obrábanie

4 591,6

2 565,2

Ostatná výroba

204,0

251,1

Predaj celkom

16 834,9

15 532,9

Plán predaja spoločnosť nesplnila.

Predaj výrobkov 2023

V roku 2023 spoločnosť predala výrobky a služby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou v objeme 15.532,9 tis. EUR.

v tis. EUR

Štát

Rok 2023

Predaj

% podiel

Predaj celkom

15 532,9

100,00%

                         - domáci trh

6 802,4

43,79%

- krajiny EU

6 079,3

39,14%

- tretie krajiny

2 651,2

17,07%

III. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

v  EUR

Ukazovateľ

2023

Tržby

15 580 658

Pridaná hodnota

4 871 647

Priemerný počet zamestnancov

147

Aktíva

12 854 187

Stále aktíva

5 854 404

Základné imanie

5 337 426

Zisk(strata) pred zdanením

258 369

Zamestnanci

K 31.12.2023 bol fyzický stav zamestnancov 137.

Bilancia o majetku a hospodárskom výsledku

Súvaha k 31. 12. 2023 v  EUR

31.12.2023

31.12.2022

1. AKTÍVA

12 854 187

11 906 358

Stále aktíva

5 854 404

5 896 568

- hmotný a nehmotný majetok

5 854 404

5 829 998

- finančné investície

0

66 570

Obežné aktíva

6 956 889

5 974 833

- zásoby

4 227 479

3 912 487

- pohľadávky

2 669 792

1 779 047

- finančný majetok

59 618

283 299

Časové rozlíšenie

42 894

34 957

2. PASÍVA

12 854 187

11 906 358

Vlastný kapitál

4 359 739

3 620 695

- základné imanie

5 337 426

5 337 426

- zákonné rezervné fondy

529 294

529 294

- oceňovacie rozdiely z precenenia

0

-481 063

- hospodársky výsledok min. r.

-1 764 961

-1 151 166

- hospodársky výsledok po zdanení

257 980

-613 796

Cudzí kapitál

8 166 951

8 136 621

- úvery

1 691 227

1 812 811

- záväzky

6 109 033

6 018 007

- rezervy

366 691

305 803

Časové rozlíšenie

327 497

149 042

IV. Udalosti osobitného charakteru, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia roka 2023

Po 31. Decembri 2022 až do dňa zostavenia účtovnej závierky tieto skutočnosti:

Dňa 23.2.2024 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktorej hlavným bodom programu bolo zníženie ZI spoločnosti o sumu 1.624.434,- EUR. znížením menovitej hodnoty akcií zo súčasnej menovitej hodnoty 23 EUR/akcia na novú menovitú hodnotu 16 EUR/akcia. Zdroje získané znížením ZI boli použité výlučne na krytie účtovných strát minulých rokov, ktoré spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazuje.

V. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Pre rok 2024 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR, z toho 47% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2024.

Predpokladaný vývoj spoločnosti je ďalej rozobraný v samostatnej časti – Podnikateľský zámer na rok 2024.

VI. doplňujúce informácie

Informácia o vývoji spoločnosti, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená (analýza stavu a prognózy vývoja, informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť)

Predmet podnikania akciovej spoločnosti sa v roku 2023 oproti roku 2022 nezmenil. Hlavnou činnosťou bola  výroba a predaj prevodových zariadení. V roku 2023 sme dosiahli tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou vo výške 15,5 mil. EUR. (v roku 2022 bol predaj na úrovni 13,7 mil. EUR) . V priebehu druhého polroka r.2022 ako aj celý nasledujúci rok 2023 sa vedenie spoločnosti snažilo eliminovať riziká spojené so situáciou na svetových trhoch. Vedeniu spoločnosti sa podarilo zvýšiť ceny predávaných výrobkov, boli prijaté opatrenia, aby spoločnosť na konci roka 2023 vykázala kladný výsledok hospodárenia, čo sa jej aj podarilo.

Spoločnosť k 31.12.2023 vykázala majetok v celkovej výške 12.854.187€. 45,55% z toho tvoril neobežný majetok (DNM 4,08%; DHM 95,92; DFM 0%); obežný majetok 54,12%(zásoby 60,77%; pohľadávky 38,38%; finančné účty a KFM 0,85%); zvyšok predstavovalo časové rozlíšenie.

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2023 predstavuje 41,52% z celkového objemu pasív. Spoločnosť vykázala za rok 2023 zisk vo výške 258,0 tis. EUR.

Plánovaný objem výroby pre rok 2024 je vo výške 16,8 mil. EUR z toho 47% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s., Poprad. 80% ročného plánu má spoločnosť zakontrahovaných, čo je dôkazom toho, že spoločnosť priebežne plní plán predaja pre rok 2024.

Životnému prostrediu venovala spoločnosť v roku 2023 náležitú pozornosť v súlade so zavedeným environmentálnym systémom riadenia. Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch ako aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť aj naďalej patrí medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov v regióne a aj v roku 2024 sa bude snažiť udržiavať si pokiaľ možno stabilnú zamestnaneckú základňu.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2023 vynaložila v oblasti vývoja prostriedky vo výške 18.714 EUR.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2023 vynaložila na nákup vlastných akcií 224 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov dosiahla za rok 2023 hospodársky výsledok pred zdanením - zisk vo výške 258.369 EUR. Doúčtovaním odloženej dane v zmysle platnej legislatívy dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – zisk, vo výške 257.980 EUR.

Predstavenstvo a.s. navrhuje výsledok hospodárenia po zdanení – zisk, vo výške 257.980 EUR zúčtovať nasledovne:

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

1. Obchody, ku ktorým došlo v roku 2023, a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2023 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na celkovom predaji (výrobky, služby, tovar) 15.580,7 tis. EUR sa export podieľal objemom 8.757,8 tis. EUR, čo predstavuje 56,21%. Najväčší podiel predaja určeného na export sa realizoval do krajín EÚ v hodnote 6.106.6 tis. EUR. Predaj na domácom trhu predstavoval 6.822,8 tis. EUR.

Údaje o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

ZTS Sabinov, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Informácie o  cieľoch a  metódach riadenia rizík v  spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť pre zabezpečenie plánovaných obchodov so zahraničnými zákazníkmi nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť cenovým rizikám predchádza dohodovaním pevných cien vstupov a výstupov, ktoré zabezpečujú minimalizovanie rizík pri kolísaní cien tovarov na medzinárodnom trhu. Úverové riziká sú eliminované dostatočnými zabezpečovacími mechanizmami na ich splatenie, ako aj pravidelným tokom hotovosti na účty spoločnosti, čo je zabezpečené zmluvami, ktoré zabezpečujú riadne plnenie záväzkov zo strany našich dlžníkov.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Kódexom riadenia spoločnosti je dokument POLITIKA SPOLOČNOSTI, vypracovaný v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ktorý je verejne dostupný v mieste sídla spoločnosti.

Systém riadenia spoločnosti je založený na akceptovaní požiadaviek riadenia kvality, pričom sa zameriava na spokojnosť zákazníka, zohľadňuje environmentálne prístupy, ochranu zdravia zamestnancov a neustále zlepšovanie ich pracovných podmienok.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Jednotlivé metódy riadenia vychádzajú z  princípov systému manažérstva kvality a environmentálne orientovaného systému riadenia. Základným dokumentom je PRÍRUČKA KVALITY, ktorá určuje kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho riadenia spoločnosti. Tieto sú podrobnejšie rozvedené v organizačných smerniciach, upravujúcich a popisujúcich všetky procesy a činnosti prebiehajúce v  spoločnosti. ORGANIZAČNÝ PORIADOK spoločnosti upravuje základné princípy riadenia, zodpovednosti a  právomoci. Uvedené dokumenty a smernice sú prístupné v mieste sídla spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu riadenia spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa striktne riadi POLITIKOU SPOLOČNOSTI a PRÍRUČKOU KVALITY. Prípadné odchýlky v  riadení sa vyskytujú výnimočne a  tieto sú operatívne okamžite odstraňované. Odchýlky sú spôsobené ľudským faktorom.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke v súlade s §20 od. 6 písm. d) zákona o účtovníctve

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke je založený na dodržiavaní Stanov spoločnosti, Organizačného poriadku, vnútroorganizačných smerníc, metodických pokynov a ďalších interných predpisov vypracovaných v súlade so zákonom o účtovníctve. Medzi tieto patria predovšetkým smernica Vnútorný kontrolný systém, Registratúrny poriadok, Riadenie ekonomickej a finančnej dokumentácie, smernice týkajúce sa vedenia vnútropodnikového účtovníctva, smernice týkajúce sa dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, inventarizácie majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov.

Článkami vnútorného kontrolného systému sú najmä: dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti, riaditelia, vedúci zamestnanci spoločnosti a zamestnanci útvaru „Riadenie a kontrola kvality“.

Spoločnosť vykonáva pravidelné interné audity, vrátane ekonomických previerok, v súlade s politikou spoločnosti zameranou na oblasť manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, dodržiavanie predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia. Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Účtovné výkazy sú na mesačnej báze vyhodnocované a predkladané predstavenstvu vo forme Správy o hodnotení hospodárskych výsledkov. Na základe tejto správy predstavenstvo prijíma potrebné opatrenia. Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva z jeho zasadnutí, ktorá je samostatným bodom rokovania dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosť v spoločnosti. Dozorná rada predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je vykonávaná aj externým audítorom, ktorého schvaľuje valné zhromaždenie.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí:

a) rozhodovanie o zmene stanov,

b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,

e) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, rozhodnutie o zmene právnej formy,

h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady.

Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí svoje oprávnenie zastupovať akcionára preukážu stanoveným spôsobom.

Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál alebo úradne overená kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie do 30. júna v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom valnom zhromaždení prerokovať.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje

aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,

c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno

predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení.

Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada z dôvodu zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa v roku 2023 konalo dňa 15.6.2023 s týmto programom:

Práva akcionárov

 1. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou. U akcií na meno sú akcionármi spoločnosti osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov. U akcií na doručiteľa sú akcionármi osoby, ktoré sú držiteľmi akcií a sú vedení ako majitelia zaknihovaných cenných papierov v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov.
 2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a  stanovy spoločnosti. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
 3. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia.
 4. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podávať návrhy k bodom prerokúvaného programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
 5. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený úradne overeným písomným plnomocenstvom akcionára. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamžiku začatia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným.
 6. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 23,- EUR (slovom dvadsaťtri EUR) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení len vtedy, pokiaľ je akcionárom v deň, ktorý je uvedený v pozvánke alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
 7. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Dividendy môžu byť vyplatené len z  čistého zisku upraveného o položky v zmysle platných právnych predpisov. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend akcionárom nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
 8. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
 9. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
 10. Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
 11. Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti emisný kurz akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka od upísania akcií.
 12. Pokiaľ akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20% ročne z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
 13. Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií neumožňuje vykonávať hlasovacie právo.
 14. Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.
 15. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zvyšok upísaného majetku ako ručiteľ.
 16. Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom valnom zhromaždení konanom po splatení menovitej hodnoty akcií.
  1. informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a  rozhoduje o  všetkých záležitostiach spoločnosti, najmä:

Predstavenstvo spoločnosti je 5-členné a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov.

K 31.12.2023 boli obsadené miesta predsedu, podpredsedu a dvoch členov.

Predstavenstvo nemá výbory.

Predstavenstvo spoločnosti zasadá 1 x mesačne a prejednáva najmä:

Zloženie predstavenstva k 31.12.2023:

Ing. Alexej Beljajev – predseda predstavenstva

Mgr. Martin Kundra – podpredseda predstavenstva

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva

Ing. Marek Kasina, PhD. – člen predstavenstva.

Spoločnosť má zriadený výbor pre audit, v súlade s ust. § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti. V roku 2023 výbor pre audit sledoval zostavovanie a audit individuálnej účtovnej závierky a valnému zhromaždeniu spoločnosti odporúčal audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky. V rámci svojej činnosti ďalej sleduje dodržiavanie právnych predpisov pri zostavovaní účtovnej závierky, a tiež sleduje a preveruje nezávislosť audítora.

Informácie o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

%podiel na ZI

SK1120005071

kmeňové

Na doručiteľa

zaknihované

232 062

23,- EUR

100

Akcie sú verejnoobchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Opis práv a  povinností spojených s akciami emitenta ZTS Sabinov, a.s.:

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti majú: dvaja akcionári, jeden vo výške 29,84% a druhý vo výške 29,97%.

Nepriamu účasť na základnom imaní nad 10% vrátane nemá žiadny akcionár.

Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny majiteľ cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.

Údaje o  dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov. V súčasnosti je obsadené miesto predsedu, podpredsedu a dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov; valné zhromaždenie tiež volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Rozhodovanie o zmene stanov je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov (upravené v stanovách spoločnosti).

Údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci predstavenstva spoločnosti sú uvedené vyššie v tejto správe v časti Práva akcionárov. Predstavenstvo môže len navrhnúť vydanie nových akcií, ktorých vydanie musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

O spätnom odkúpení vlastných akcií môže rozhodnúť aj predstavenstvo spoločnosti.

Údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a  ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

VII. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov dosiahla za rok 2023 hospodársky výsledok pred zdanením - zisk vo výške 258.369 EUR. Doúčtovaním odloženej dane v zmysle platnej legislatívy dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – zisk, vo výške 257.980 EUR.

Predstavenstvo a.s. navrhuje výsledok hospodárenia po zdanení – zisk, vo výške 257.980 EUR zúčtovať nasledovne:

VIII. Správa o odmeňovaní členov orgánov akciovej spoločnosti ZTS Sabinov, a. s.

Odmeňovanie členov predstavenstva a  dozornej rady spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) v  prvom polroku roka 2023 vychádzalo z  pravidiel odmeňovania, schválených valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.05.2020. Dňom 01.07.2023 vstúpili do účinnosti nové pravidlá odmeňovania, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.06.2023. Nové pravidlá odmeňovania zmenili od 01.07.2023 spôsob výpočtu hornej hranice pevnej zložky odmeny členov predstavenstva spoločnosti. Odmeňovanie členov dozornej rady sa oproti pôvodným pravidlám odmeňovania nezmenilo.

Obe vyššie uvedené znenia schválených pravidiel odmeňovania sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti: www.ztssabinov.sk.

V  zmysle schválených pravidiel odmeňovania, spoločnosť vypláca členom predstavenstva a  dozornej rady odmenu za výkon funkcie, ktorej výška je odvodená od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Vypočítaná odmena je zaokrúhlená na celé eurá. Spoločnosť je však oprávnená rozhodnúť o vyplácaní odmien členom predstavenstva a dozornej rady pod schválenú hornú hranicu, ak je to v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.

 1. Odmeňovanie členov predstavenstva spoločnosti

Odmena poskytovaná členom predstavenstva spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny. V prvom polroku roka 2023 boli členom predstavenstva vyplácané odmeny za výkon funkcie v rovnakej výške ako v  roku 2022, a  to napriek medziročnému nárastu priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť tak rozhodla vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu spoločnosti, poznamenanú najmä nestabilnou a  nepredvídateľnou situáciou na trhu v  dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Toto rozhodnutie je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania a  je v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.

V druhom polroku roka 2023 boli členom predstavenstva vyplácané odmeny za výkon funkcie v súlade s novými pravidlami odmeňovania, platnými a účinnými od 01.07.2023, teda výška odmeny bola vypočítaná z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2022.

Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Horná hranica odmeny predsedu predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 100% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR.

Odmena predsedu predstavenstva v roku 2023 predstavovala:

Ročný súhrn odmien bol vo výške (6 x 1 064,- EUR) + (6 x 1 185,- EUR), t.j. 13 494,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných predsedom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Predsedovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní predsedu predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Mgr. Martin Kundra, podpredseda predstavenstva (od 16.06.2023)

Horná hranica odmeny podpredsedu predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavovala do 30.06.2023 sumu zodpovedajúcu 80% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti a vypočítaná bola z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2021. Od 01.07.2023, podľa nových pravidiel odmeňovania, odmena predstavuje 90% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti a vypočítaná bola z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2022.

Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR.

Odmena podpredsedu predstavenstva v r. 2023 teda predstavovala:

Ročný súhrn odmien bol vo výške 425,50 EUR + (6 x 1 067,- EUR), t.j. 6 827,50 EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných podpredsedom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Podpredsedovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní podpredsedu predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Marek Kasina, PhD., člen predstavenstva

Horná hranica odmeny člena predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavovala do 30.06.2023 sumu zodpovedajúcu 70% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti a vypočítaná bola z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2021. Od 01.07.2023, podľa nových pravidiel odmeňovania, odmena predstavuje 85% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti a vypočítaná bola z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2022.

Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR.

Odmena člena predstavenstva v r. 2023 teda predstavovala:

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní člena predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Miroslav Betík, člen predstavenstva

Horná hranica odmeny člena predstavenstva spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavovala do 30.06.2023 sumu zodpovedajúcu 70% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti a vypočítaná bola z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2021. Od 01.07.2023, podľa nových pravidiel odmeňovania, odmena predstavuje 85% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti a vypočítaná bola z priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti za rok 2022.

Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR.

Odmena člena predstavenstva v r. 2023 teda predstavovala:

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom predstavenstva spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi predstavenstva neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní člena predstavenstva spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

 1. Odmeňovanie členov dozornej rady spoločnosti

Odmena poskytovaná členom dozornej rady spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny.

V  roku 2023 boli členom dozornej rady vyplácané odmeny za výkon funkcie v rovnakej výške ako v  roku 2022, a  to napriek medziročnému nárastu priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť tak rozhodla vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu spoločnosti, poznamenanú najmä nestabilnou a nepredvídateľnou situáciou na trhu v  dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Toto rozhodnutie je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania a  je v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.

JUDr. Michal Lazar, predseda dozornej rady

Horná hranica odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 75% priemernej mzdy zamestnanca spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2023 zostalo na úrovni roka 2022, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2023 sumu 798,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 798,- EUR, t.j. 9 576,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných predsedom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Predsedovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní predsedu dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Ing. Alexej Beljajev, člen dozornej rady

Horná hranica odmeny člena dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2023 zostalo na úrovni roka 2022, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu dozornej rady v  roku 2023 predstavovala sumu 798,- EUR / mesiac. Odmena člena dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2023 sumu 399,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 399,- EUR, t.j. 4 788,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v  súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní člena dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Mária Puškašová, člen dozornej rady

Horná hranica odmeny člena dozornej rady spoločnosti za výkon jeho funkcie predstavuje v  zmysle schválených pravidiel odmeňovania 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady spoločnosti. Odmena je jednozložková, pozostávajúca výlučne z  pevnej zložky odmeny.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia sa pohybovala od 819,- EUR mesačne v  roku 2017 až po 1 064,- EUR mesačne v roku 2021. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 185,- EUR, na základe rozhodnutia spoločnosti však odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2023 zostalo na úrovni roka 2022, t.j. nereflektovalo nárast priemerného zárobku.

Odmena predsedu dozornej rady v  roku 2023 predstavovala sumu 798,- EUR / mesiac. Odmena člena dozornej rady teda predstavovala počas celého r. 2023 sumu 399,- EUR / mesiac. Ročný súhrn odmien bol vo výške 12 x 399,- EUR, t.j. 4 788,- EUR.

Vyplatená odmena je plne v  súlade so schválenými pravidlami odmeňovania, ako aj so záujmami spoločnosti, zodpovedá dlhodobej stratégii spoločnosti s  cieľom udržania životaschopnosti spoločnosti a jej napredovania, čím prispieva k  dlhodobej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť zohľadnila pri určovaní výšky odmeny okrem priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spoločnosti tiež stupeň náročnosti, význam a  dôležitosť konkrétnej funkcie.

Spoločnosť nemá vedomosť o  akýchkoľvek odmenách získaných členom dozornej rady spoločnosti od akejkoľvek inej spoločnosti podľa osobitného predpisu. Členovi dozornej rady neboli ponúknuté ani poskytnuté v  súvislosti s  výkonom funkcie žiadne akcie ani opcie na akcie.

Spoločnosť počas roka 2023 postupovala pri odmeňovaní člena dozornej rady spoločnosti plne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.

Sabinov, apríl 2024

Správa dozornej rady pre riadne Valné zhromaždenie akcionárov ZTS Sabinov, a. s. konané v roku 2024

Dozorná rada pracovala v roku 2023 v tomto zložení:

Činnosť dozornej rady sa riadila podľa Stanov akciovej spoločnosti a podľa Štatútu dozornej rady a. s. Predstavenstvo informovalo dozornú radu o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie a o opatreniach na zlepšenie hospodárenia. Dozorná rada v priebehu roka 2023 preverovala a hodnotila výsledky hospodárenia spoločnosti, zároveň k nim zaujímala stanoviská a odporúčania.

Dozorná rada prerokovala a posudzovala výsledky hospodárenia v priebehu roka 2023 z predkladanej dokumentácie. Pri kontrole hospodárenia spoločnosti sa dozorná rada zamerala predovšetkým na hodnotenie finančnej a celkovej ekonomickej situácie spoločnosti.

V priebehu roka 2023 dozorná rada nezaznamenala žiadne porušenie stanov spoločnosti.

Dozorná rada prerokovala záverečnú dokumentáciu o hospodárení ZTS Sabinov, a. s.:

ZTS Sabinov, a.s. so sídlom v Sabinove.

Nákup vlastných akcií spoločnosť realizovala v súlade so zákonom a to na základe ponuky na odpredaj akcií zo strany minoritných akcionárov spoločnosti.

Spoločnosť dosiahla nasledujúce ekonomické a hospodárske výsledky:

Spoločnosť vyprodukovala výrobky v objeme 15.281,8 tis. EUR.

Produktivita práce na jedného zamestnanca predstavovala za rok 2023 hodnotu 103.958 EUR.

Dozorná rada prerokovala ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia – zisk. Vzala do úvahy správu audítora k overeniu účtovej závierky a na základe toho konštatovala:

Na základe uvedeného dozorná rada valnému zhromaždeniu odporúča:

Výsledok hospodárenia po zdanení – zisk, vo výške 257.980 EUR zúčtovať nasledovne:

Sabinov, apríl 2024

Michaela Ikrényi Lazarová, MBA

predseda dozornej rady

v. r.

Údaje podľa § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V prílohách č. 1 a 2 tejto správy.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Nakoľko naša spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou, nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

§ 35 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bolo účtovníctvo v  spoločnosti vedené v súlade s právnymi predpismi a postupmi pre účtovníctvo a vykazovanie, platnými pre rok 2023 v Slovenskej republike. Finančné informácie o stave majetku a záväzkov a výsledku hospodárenia za uvedené obdobie sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s  týmito predpismi.

Spoločnosť používala v roku 2023 pre vedenie účtovníctva počítačový softvér (SAP ERP), ktorý zodpovedá požiadavkám na vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023 tvoria prílohu č. 4 tejto správy.

§ 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2023 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na finančnú situáciu v priebehu roka 2023 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok.

Na celkovom predaji (výrobky, služby, tovar) 15.580,7 tis. EUR sa export podieľal objemom 8.757,8 tis. EUR, čo predstavuje 56,21%. Najväčší podiel predaja určeného na export sa realizoval do krajín EÚ v hodnote 6.106.6 tis. EUR. Predaj na domácom trhu predstavoval 6.822,8 tis. EUR.

Informácie o dopade prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine na spoločnosť

Prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu spojitosť voči Ukrajine ani Rusku. Konflikt na Ukrajine v čase zostavovania tejto účtovnej závierky nemá priamy dopad na ekonomickú situáciu podniku. Pretože prebiehajúci konflikt sa neustále vyvíja, v tejto fáze nie je vedenie spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť, či v budúcnosti ovplyvní ekonomiku podniku.

Dlhodobý vplyv môže ovplyvniť objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Obchody so spriaznenými osobami v roku 2023:

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. Sabinov a Výboru pre audit.

 1. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

 1. Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu:

  Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

  1. Pohľadávky – existencia a ocenenie
  2. Zásoby – existencia a ocenenie
  3. Nepretržitosť trvania účtovnej jednotky
  1. Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i):

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

K bodu i) 1 .

K bodu i) 2 .

K bodu i) 3 .

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré majú najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uverejnenia by mohli prevážiť nad verejným prospechom z jej uvedenia.

 1. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

II.2 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

II.2.1 Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti na základe nášho schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 15. júna 2023. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

II.2.2. Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň, ako je dátum vydania tejto správy.

II.2.3. Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme spoločnosti a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

II.2.4 Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2023, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Bratislava, 25. apríla 2024

Ing. Milan Cisár AZ AUDITING, s.r.o.

Licencia SKAU číslo 504 Bajkalská 5

831 04 Bratislava

Licencia UDVA 401

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel S.r.o., vložka č. 115955/B

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podnojnom účovníctve

zostavená k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo

2020524759

IČO

590797

SK NACE

28.15.0

Účtovná závierka:

x

riadna

Účtovná jednotka:

x

veľká

Za obdobie:

od 01 2023

do 12 2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

od 01 2022

do 12 2022

Priložené súčasti účtovnej závierky:

x

Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)

x

Výkaz zistkov a strát(Úč POD 2-01) (v celých eurách)

x

Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:

ZTS Sabinov a. s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo:

Hollého ulica 27

PSČ:

Obec

083 30

Sabinov

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Okresný súd Prešov oddiel Sa vložka 76 P

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

0514561224

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

29. február 2024

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

STRANA AKTÍV

Bezprostredne

Ozna-

Číslo

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

čenie

riadku

účtovné obdobie

a

b

c

1

2

3

Brutto-časť 1

Korekcia-časť 2

Netto

Netto

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

01

28 063 631

15 209 444

12 854 187

11 906 358

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

02

20 950 858

15 096 454

5 854 404

5 896 568

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

03

949 146

710 516

238 630

255 490

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

04

500 775

442 140

58 635

68 754

2.

Softvér (013)-/073, 091A/

05

412 641

268 376

144 265

151 006

3.

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

06

0

0

0

0

4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

07

0

0

0

0

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)
- /079, 07X, 091A/

08

0

0

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

09

35 730

0

35 730

35 730

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

10

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

11

20 001 712

14 385 938

5 615 774

5 574 508

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

12

173 983

0

173 983

173 982

2.

Stavby (021) - /081, 092A/

13

7 063 365

4 120 100

2 943 265

2 994 290

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

14

10 504 947

8 583 866

1 921 081

1 991 549

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
- /085, 092A/

15

0

0

0

0

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

16

0

0

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

17

2 214 187

1 681 972

532 215

397 487

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

18

36 830

0

36 830

17 200

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

19

8 400

0

8 400

0

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/- 097) +/- 098

20

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

21

0

0

0

66 570

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22

0

0

0

0

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

23

0

0

0

0

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

0

0

0

66 570

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

25

0

0

0

0

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

26

0

0

0

0

6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

27

0

0

0

0

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/

28

0

0

0

0

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

29

0

0

0

0

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

30

0

0

0

0

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

31

0

0

0

0

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/

32

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

33

7 069 879

112 990

6 956 889

5 974 833

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

4 268 765

41 286

4 227 479

3 912 487

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

35

1 320 524

20 041

1 300 483

959 349

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

36

2 097 115

21 245

2 075 870

2 292 716

3.

Výrobky (123) - /194/

37

797 769

0

797 769

583 961

4.

Zvieratá (124) - /195/

38

0

0

0

5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

39

0

0

0

0

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

40

53 357

0

53 357

76 461

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

41

0

0

0

0

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

42

0

0

0

0

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

43

0

0

0

0

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

44

0

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45

0

0

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

46

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

47

0

0

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

49

0

0

0

0

6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

0

0

0

0

7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

0

0

0

0

8

Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

0

0

0

0

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

53

2 741 496

71 704

2 669 792

1 779 047

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

2 086 183

29 704

2 056 479

1 361 794

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

55

527 306

0

527 306

329 872

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

56

0

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57

1 558 877

29 704

1 529 173

1 031 922

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

58

0

0

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

59

25 555

0

25 555

248 469

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60

0

0

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

61

0

0

0

0

6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

0

0

0

0

7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

17 368

0

17 368

129 936

8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

0

0

0

0

9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

612 390

42 000

570 390

38 848

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

66

224

0

224

2 184

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

67

0

0

0

0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

68

0

0

0

0

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

69

224

0

224

2 184

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A) - /291A/

70

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

71

59 394

0

59 394

281 115

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

72

2 246

0

2 246

1 527

2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

73

57 148

0

57 148

279 588

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

74

42 894

0

42 894

34 957

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

75

1 386

0

1 386

1 165

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

76

41 503

0

41 503

33 732

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

77

0

0

0

0

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

78

5

0

5

60

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-

STRANA PASÍV

Číslo

Bežné
účtovné obdobie

čenie

riadku

a

b

c

4

5

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

79

12 854 187

11 906 358

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93
+ r. 97 + r. 100

80

4 359 739

3 620 695

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

5 337 426

5 337 426

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5 337 426

5 337 426

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

0

0

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

84

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

85

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

529 294

529 294

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

88

529 294

529 294

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

89

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

91

0

0

2.

Ostatné fondy (427, 42X)

92

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

93

0

-481 063

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

94

0

0

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

95

0

-481 063

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

97

-1 764 961

-1 151 166

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

0

0

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

-1 764 961

-1 151 166

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

100

257 980

-613 796

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
+ r. 140

101

8 166 951

8 136 621

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

884 179

806 540

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106)

103

23 062

0

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

23 062

0

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

0

0

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

55 192

57 019

10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

253 473

197 458

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

552 452

552 063

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

65 456

52 274

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

65 456

52 274

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

210 095

273 018

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

5 224 854

5 211 467

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)

123

3 686 071

3 744 255

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

2 032 566

2 193 613

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

1 653 505

1 550 642

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

1 071 844

1 041 844

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

0

0

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

157 923

155 011

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

106 072

103 776

8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

21 476

27 065

9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

181 468

139 516

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

301 235

253 529

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

83 022

36 267

2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

218 213

217 262

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

1 481 132

1 539 793

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,
/-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

327 497

149 042

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

903

2 380

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

317 031

136 952

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

9 563

9 710

DIČ:

2020524759

IČO:

590797

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Text

Skutočnosť

Ozna-čenie

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

1

2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

15 936 365

14 184 982

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
(r. 03 až r. 09)

02

16 563 644

14 448 473

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

15 281 811

13 301 004

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

298 847

514 574

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)
(účtová skupina 61)

06

-3 038

169 563

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

358 745

199 841

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

514 547

114 031

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

112 732

149 460

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

16 189 398

14 989 927

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

8 996 233

8 338 883

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

4 399

5 327

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

2 064 086

2 121 308

E.

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

15

3 687 081

3 439 783

E.1.

Mzdové náklady (521, 522)

16

2 529 328

2 368 369

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

60 497

54 736

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

951 358

884 182

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

145 898

132 496

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

31 004

31 546

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

839 678

863 649

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

839 678

863 649

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

468 102

31 793

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

98 815

157 638

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

374 246

-541 454

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

4 871 647

3 719 464

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

573 694

22 485

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

572 457

296

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

31

0

20 400

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

20 400

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet(r. 36 až r. 38)

35

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

XI.

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

1 177

1 691

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

1 177

1 638

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

0

53

XII.

Kurzové zisky (663)

42

60

98

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

689 571

81 664

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

68 754

213

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

M.

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

125 455

62 714

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

30 000

30 000

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

95 455

32 714

O.

Kurzové straty (563)

52

687

1 806

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

494 675

16 931

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)
(r. 29 - r. 45)

55

-115 877

-59 179

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

258 369

-600 633

R.

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

389

13 163

R.1.

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

0

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

389

13 163

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

257 980

-613 796

Poznámky Úč.POD 3 – 01

IČO: 00590797

DIČ: 20200524759

Informácie o účtovnej jednotke

Založenie spoločnosti

Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 1. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sa., vložka č. 76/P).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

2023

2022

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

147

157

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

137

155

počet vedúcich zamestnancov

7

7

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 15. júna 2023

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2022 a výročnou správou bola uložená do registra účtovných závierok 28. apríla a 28. júna 2023.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 15. júna 2023 schválilo na vykonanie overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 spoločnosť AZ AUDITING, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50624504.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva (od 1.1.2020)

Mgr. Martin Kundra – podpredseda predstavenstva (od 16.6.2023)

Ing. Miroslav Betík – člen predstavenstva (od 30.6.2017)

Ing. Marek Kasina, PhD – člen predstavenstva (od 1.1.2020)

Dozorná rada JUDr. Michal Lazar – predseda (od 13.06.2014)

Ing. Alexej Beljajev – člen (od 1.1.2020)

Mária Puškášová – člen (od 10.5.2019)

informácie o AKCIONÁROCH účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov Spoločnosti do 31.decembra 2023 bola takáto:

Akcionári

Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích právach

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI

absolútne

v %

v %

v %

a

b

c

d

e

Optifin Invest s.r.o.

1 592 934

29,84

29,84

-

ostatní akcionári

3 744 492

70,16

70,16

Spolu

5 337 426

100,00

100,00

-

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Optifin Invest s.r.o. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti Optifin Invest s.r.o. Rusovská cesta 1, Bratislava.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (goingconcern).

Spoločnosť vykázala v roku 2023 účtovný zisk vo výške 257.980,- EUR, čím sa zvýšila výška vlastného imania spoločnosti z hodnoty vykazovanej k 31.12.2022 3. 620.695,- EUR na hodnotu vlastného imania spoločnosti k 31.12.2023: 4.359.739,- EUR. Vedenie spoločnosti za účelom dodržania nepretržitosti v trvaní účtovnej jednotky prijalo rozhodnutia s cieľom naplnenia plánov obchodnej činnosti spoločnosti pre nasledujúce účtovné obdobie.

Pre rok 2024 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR, z toho 45% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2024.

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

Všetky uvedené skutočnosti dávajú predpoklad k tomu, že spoločnosť je a bude schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2023 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Zostavenie riadnej účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

  Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

  Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

  Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

  Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje ak je možné preukázať :

  1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať
  2. zámer jeho dokončenia, používania a predaja
  3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja
  4. schopnosť vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
  5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenej jeho vývoja, použitie a predaj,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

  Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoj, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúci z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

  Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania
  v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Aktivované náklady na vývoj

  4

  lineárna

  25

  Softvér

  10

  lineárna

  10

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Predpokladaná

  Metóda

  Ročná odpisová

  doba používania v rokoch

  odpisovania

  sadzba v %

  Stavby

  12 až 80

  lineárna

  1,25 až 8,33

  Stroje, prístroje a zariadenia

  4 až 20

  lineárna

  5 až 25

  Dopravné prostriedky

  4 až 6

  lineárna

  16,6 až 25

  Špeciálne prípravky

  2 až 10

  lineárna

  10 až 50

  Modely

  4 až 10

  lineárna

  10 až 25

  Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

  Posúdenie zníženia hodnoty majetku

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 2. Dlhodobý finančný majetok

  Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.

  Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách : obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 3. Zásoby

  Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

  Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

  Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady v kalkulovaných cenách (priamy materiál, tepelné spracovanie, interné výkony a výrobnú kooperáciu. Rozdiel medzi skutočnou výškou nákladov a kalkulovanými nákladmi je zúčtovaný pri najbližšom precenení, ktoré spravidla prebieha raz mesačne. Správna réžia a odbytové náklady sú súčasťou vlastných nákladov pri ocenení kalkulácie výrobkov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

  Čistá realizačná hodnota zásob je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

  Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

 4. Zákazková výroba

  Spoločnosť svoje produkty vyrába ako štandardizovanú výrobu. Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

 5. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

  Spoločnosť nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

 6. Pohľadávky

  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

  Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vo vlastnom imaní vytvára rezervný fond.

 8. Finančné účty

  Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.

 9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

  Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

  Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku proti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 11. Rezervy

  Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový a majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

  Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

 12. Zamestnanecké požitky

  Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

  Dlhodobé zamestnanecké požitky

  Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2022 do 2025 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

 13. Záväzky

  Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 14. Odložené dane

  Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

  1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
  2. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
  3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

  O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný.

 15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

  Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 16. Emisné kvóty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o emisných kvótach.

 17. Dotácie zo štátneho rozpočtu

  O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

  Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

  Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
  z tohto dlhodobého majetku.

 18. Prenájom (lízing)

  Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

  Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

  Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

  Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

 19. Deriváty

  Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o derivátových transakciách.

 20. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

  Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 21. Cudzia mena

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

  Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

  Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

 22. Výnosy

  Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

  Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

  Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

  Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

 23. Oprava chýb minulých období

  Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2023 do
31. decembra 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Spoločnosť má v nájme (finančný leasing) majetok v obstarávacej cene 1.016.222,- EUR (zostatková cena k 31. decembru 2023: 611.653 ,- EUR, zostatková cena k 31. decembru 2022: 442.867,- EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Majetok

Obstarávacia cena (EUR)

Účtovná zostatková cena (EUR)

2022

Účtovná zostatková cena (EUR)

2023

Osobný automobil Škoda octavia Style

23.222,-

8.708,-

2.903,-

CNC brúska ZE 800 NILES

612 100,-

362.159,-

300.949,-

CNC sústruh Doosan Puma GT3100

115.200,-

72.000,-

57.600,-

CNC sústruh DN Solutins PUMA 5100LYA

265.700,-

0

250.201,-

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou do výšky 5.769.178 EUR (v roku 2022: 5.503.578 EUR), živelnou pohromou až do výšky 19.827.453 EUR (v roku 2022 to bolo do výšky 19.561.853 EUR). Poistenie strojov a elektroniky proti technickým rizikám je do výšky 7.411.107 EUR (v roku 2022 to bolo do výšky 7.145.507 EUR).

Spoločnosť má založený všetok hnuteľný majetok v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. v zmysle uzatvorených zmlúv o záložnom práve na hnuteľné veci č. 1330/200ZZ, č. 80/ZZ/2021 a č. 33/ZZ/2022.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

2 453 296

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky netvorila opravné položky k dlhodobému majetku.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

2023

2022

Náklady na výskum

0

0

Náklady na vývoj, neaktivované

0

0

Náklady na vývoj, aktivované

18 714

0

Spolu

18 714

0

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v roku 2023 predala akcie spoločnosti WEP TRADING a.s., čo predstavoval 2,042%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti na tretiu osobu. Obstarávacia hodnota týchto akcií bola vo výške 66 570,- EUR.

Ku dňu účtovnej závierky k 31.12.2023 spoločnosť nevykazuje zostatok dlhodobého finančného majetku.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2022 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo v prospech tretích osôb.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2022)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %

Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

a

b

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

WEP TRADING a.s

2,042

2,042

7 206 410

377 898

66 570

Dlhodobý finančný majetok spolu

66 570

Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby

Bežné účtovné obdobie (rok 2023)

Stav opravnej položky k 1.1.2023

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 31.12.2023

a

b

c

d

e

f

Materiál

15 642

20 041

15 642

0

20 041

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

0

21 245

0

0

21 245

Výrobky

0

0

0

0

Zvieratá

0

0

0

0

0

Tovar

0

0

0

0

0

Nehnuteľnosť na predaj

0

0

0

0

0

Poskytnuté preddavky na zásoby

0

0

0

0

0

Zásoby spolu

15 642

41 286

15 642

0

41 286

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým na základe prehodnotenia použiteľnosti a možnosti predaja jednotlivých materiálov.

Spoločnosť má zriadené záložné právo v prospech na zásoby v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. v zmysle uzatvorených zmlúv o záložnom práve na hnuteľné veci č. 1330/200ZZ, č. 80/ZZ/2021 a č. 33/ZZ/2022.

Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

4 174 122

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť v roku 2023 ani v roku 2022 nerealizovala zákazkovú výrobu.

Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Spoločnosť v roku 2023 ani v roku 2022 nerealizovala zákazkovú výstavbu na predaj.

Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2023)

Pohľadávky

Stav opravnej položky k 1.1.2023

Tvorba opravnej položky

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Stav opravnej položky k 31.12.2023

a

b

c

d

e

f

Pohľadávky z obchodného styku

35 229

0

0

5 525

29 704

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

0

0

Iné pohľadávky

42 000

0

0

0

42 000

Pohľadávky spolu

77 229

0

0

5 525

71 704

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2023

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

1 188 313

897 870

2 086 183

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

25 555

0

25 555

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

17 368

0

17 368

Iné pohľadávky

570 390

42 000

612 390

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 801 626

939 870

2 741 496

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2022

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0

0

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Iné pohľadávky

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

483 212

913 811

1 397 023

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

0

0

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

248 469

0

248 469

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0

0

0

Sociálne poistenie

0

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

129 936

0

129 936

Iné pohľadávky

38 848

42 000

80 848

Krátkodobé pohľadávky spolu

900 465

955 811

1 856 276

Spoločnosť vykazuje záložné právo na pohľadávky v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. v zmysle uzatvorených zmlúv o záložnom práve na pohľadávky a iné práva č. 1331/20/ZZ, č. 79/ZZ/2021 a č. 334/ZZ/2022.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie (2023)

a

Hodnota predmetu záložného práva

Hodnota pohľadávky

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

2 741 496

1 691 227

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Pokladnica, ceniny

2 246

1 527

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

57 148

279 588

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

59 394

281 115

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje krátkodobý finančný majetok (vlastné akcie).

Vlastné akcie

Spoločnosť v roku 2023 realizovala nákup a predaj vlastných akcií.

KS

Menovitá hodnota spolu

Hodnota (€)

% podiel na ZI

PS k 1.1.2023

390

8 970

2 184,00

0,17%

nákup (2023)

40

920

224,00

0,02%

predaj (2023)

390

8 970

2 457,00

0,17%

KZ k 31.12.2023

40

920

224,00

0,02%

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

1 386

1 165

Mýto

23

23

Preplatné

276

585

Licencia

1 088

557

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

41 503

33 732

Preplatné

1 553

804

Licenčné poplatky

16 949

17 555

Úrok z finančného leasingu

704

122

Poistenie

15 571

13 012

Telekomunikačné služby

1 623

2 200

Parkovné

5 000

0

Ostatné náklady budúcich období

103

39

Príjmy budúcich období dlhodobé:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé (úrok cash pooling) :

5

60

Spolu

42 894

34 957

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie (rok 2023)

Stav

Stav

k 1. 1. 2023

Tvorba

Použitie

Zrušenie

k 31. 12. 2023

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

52 274

40 182

7 000

0

85 456

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy

14 136

30 000

0

0

44 136

Pracovné jubileá

38 138

10 182

7 000

0

0

41 320

Ostatné rezervy dlhodobé spolu

52 274

40 182

7 000

0

85 456

Krátkodobé rezervy, z toho:

253 529

142 186

114 480

0

281 235

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

36 267

83 022

36 267

0

83 022

Iné

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

36 267

83 022

36 267

0

83 022

Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účt.závierky a zostavenie daňového priznania

7 000

7 000

7 000

0

7 000

Reklamácia

210 262

0

71 213

0

139 049

Odmeny

0

52 164

0

0

52 164

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

217 262

59 164

78 213

0

198 213

Rezerva na záručné opravy bola vytvorená v roku 2022 vo výške 210 262,- EUR na predpokladané náklady na opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 31.decembrom 2022. V roku 2023 bola spoločnosti vyúčtovaná časť nákladov na reklamácie vo výške 71 213,- EUR. K 31.12.2023 zostatok rezervy na reklamácie predstavuje sumu 139.049,- EUR, pričom spoločnosť predpokladá, že tieto náklady bude povinná vynaložiť v roku 2024.

Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej od roku 2022 do 2025 je Spoločnosť povinná vyplácať zamestnancom odmenu pri príležitosti pracovného jubilea. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Poistno – matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pre prehodnotení výšky záväzku.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2022)

Stav

Stav

k 1. 1. 2022

Tvorba

Použitie

Zrušenie

k 31. 12. 2022

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

82 325

10 429

40 480

5

52 269

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy

51 616

0

37 480

0

14 136

Pracovné jubileá

30 709

10 429

3 000

5

38 133

Ostatné rezervy dlhodobé spolu

82 325

10 429

40 480

5

52 269

Krátkodobé rezervy, z toho:

38 063

253 529

38 063

0

253 529

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

31 563

36 267

31 563

0

36 267

Iné

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu

31 563

36 267

31 563

0

36 267

Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účt.závierky a zostavenie daňového priznania

6 500

7 000

6 500

0

7 000

Reklamacia

0

210 262

0

0

210 262

Iné

0

0

0

0

0

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

6 500

217 262

6 500

0

217 262

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Dlhodobé záväzky spolu

331 727

254 477

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

331 727

254 477

Krátkodobé záväzky spolu

5 224 854

5 211 467

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

2 811 133

2 336 884

Záväzky po lehote splatnosti

2 413 721

2 874 583

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj záväzky z finančného prenájmu 3 stroje, a 1 osobný automobil. V roku 2022 evidovala spoločnosť záväzky z finančného nájmu 1 osobný automobil a 2 stroje. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Splatnosť

Splatnosť

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

b

c

d

e

f

g

Istina

181 348

253 473

0

131 147

197 458

0

Finančný náklad

11 257

13 057

0

6 014

3 315

0

Spolu

192 605

266 530

0

137 161

200 773

0

Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

2 630 722

2 628 871

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

2 630 722

2 628 871

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

0

0

– odpočítateľné

0

0

– zdaniteľné

0

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

0

0

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

0

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

0

0

Uplatnená daňová pohľadávka

0

0

Zaúčtovaná ako náklad

0

0

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Odložený daňový záväzok

552 452

552 063

Zmena odloženého daňového záväzku

389

13 163

Zaúčtovaná ako náklad

389

13 163

Zaúčtovaná do vlastného imania

Iné

0

0

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Začiatočný stav sociálneho fondu

57 019

53 408

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

22 643

21 679

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

0

Ostatná tvorba sociálneho fondu

0

Tvorba sociálneho fondu spolu

22 643

21 679

Čerpanie sociálneho fondu

24 470

18 068

Konečný zostatok sociálneho fondu

55 192

57 019

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa vytvára zo zisku v súlade s kolektívnou zmluvou. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2023

Suma istiny v eurách k 31.12.2023

Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2022

a

b

c

d

e

f

g

Krátkodobé bankové úvery

Kontokorentný úver VÚB

EUR

EURIBOR + 1,2% p.a.

na základe dohody zmluvných strán

1 345 602

1 345 602

1 213 306

Kreditné pl.karty

19

19

279

Prekleňovací úver18/ZF/2021

EUR

1M EURIBOR + 1,5% p.a.

30.06.2023

0

0

190 697

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2023

135 511

135 511

135 511

1 481 132

1 481 132

1 539 793

Dlhodobé bankové úvery

Terminovaný úver 19/ZF/2021

EUR

3M EURIBOR + 1,8% p.a.

31.12.2026

210 095

210 045

273 018

210 095

210 045

273 018

Spolu

1 691 227

1 691 177

1 812 811

Kontokorentný úver vo výške  1 345 602,- EUR je zabezpečený pohľadávkami a hnuteľnými vecami - zásoby (povolený limit prečerpania je 1.400.000,- EUR).

Termínovaný úver je zabezpečený pohľadávkami a hnuteľnými vecami a ručením z tretej strany.

Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Výdavky budúcich období dlhodobé:

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

903

2 380

úroky

8

2

ostatné

895

2 378

Výnosy budúcich období dlhodobé

317 031

136 952

dotácia na kúpu dlhodobého majetku

317 031

136 952

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

9 563

9 710

dotácia na kúpu dlhodobého majetku

9 563

9710

Spolu

327 497

149 042

informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť

Prevodovky, ozubené kolesá a ovládacie prvky

Služby

tovar

Spolu

odbytu

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

a

b

c

d

e

f

g

Slovenská republika

6 561 686

3 934 075

261 127

463 779

0

0

6 822 813

4 397 854

Tretie krajiny

2 651 246

2 336 310

0

450

0

0

2 651 246

2 336 760

EU

6 068 879

7 030 619

37 720

50 345

0

0

6 106 599

7 080 964

Spolu

15 281 811

13 301 004

298 847

514 574

0

0

15 580 658

13 815 578

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie 3.3038 EUR (v roku 2022 zvýšenie 169.563,- EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 18.207,- EUR (v roku 2022 zvýšenie 133.222,- EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2023

2022

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Konečný zostatok

Konečný zostatok

Začiatočný stav

2023

2022

a

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

2 097 115

2 292 716

1 900 300

-195 601

392 416

Výrobky

797 769

583 961

843 155

213 808

-259 194

Zvieratá

0

0

0

Spolu

2 894 884

2 876 677

2 743 455

18 207

133 222

Manká a škody

x

x

x

0

0

Opravná položka k NV

-21 245

x

x

-21 245

36 341

Manká a škody k HV

x

x

x

0

0

Iné

x

x

x

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát

-3 038

169 563

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2023

2022

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

358 745

199 841

aktivácia materiálových zásob (špeciálne prípravky a modely)

0

0

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

18 714

0

aktivácia dlhodobého hmotného majektu (špeciálne prípravky a modely)

309 454

166 399

aktivácia služieb

30 577

33 442

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

112 732

149 460

výnosy z postúpených pohľadávok

40 337

78 530

náhrady od poisťovní

-26 965

39 285

vrátený súdny poplatok

0

5 272

dotácie prevádzkové

87 083

21 856

dotácie na kúpu dlhodobého majetku

9 538

1 618

iné

2 739

2 899

Finančné výnosy, z toho:

573 694

22 485

Kurzové zisky, z toho:

60

98

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

14

0

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

573 634

22 387

predaj vlastných akcií

2 457

296

predaj akcií (dlhodobý finančný majetok)

570 000

0

dividendy

0

20 400

výnosové úroky

1 177

1 691

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2023

2022

Tržby za vlastné výrobky

15 281 811

13 301 004

Tržby z predaja služieb

298 847

514 574

Tržby za tovar

0

0

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

355 707

369 404

Čistý obrat celkom

15 936 365

14 184 982

Informácie o nákladoch

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky

2023

2022

Náklady na poskytnuté služby, z toho:

2 064 086

2 121 308

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

15 825

17 457

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

15 825

16 457

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

2 048 261

2 103 851

Prepravné služby

57 269

55 778

Doprava a cestovné

9 778

8 147

Nájomné

116 070

113 864

Opravy

158 818

139 136

Rezerva na záručné opravy,reklamacie

43 916

263 433

Náklady na inzerciu, reklamu

4 211

3 678

Právne, ekomické, poradenstvo a iné profesné služby

118 467

127 074

Externé opracovanie výrobkov

1 024 720

973 561

Reprezentačné

4 163

7 872

Telefonne poplatky, internet, poštovné

17 295

20 621

Odvoz odpadov

30 588

39 658

Vodné , stočné

7 041

7 296

Školenie

10 083

2 304

Softvérové služby a licencie

87 641

102 378

Služby fakturované živnostníkmi

211 366

128 133

Strážna služba

76 470

76 549

Exekučné poplatky

0

596

Skladné za modely

11 407

10 899

Ostatné

58 957

22 874

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

98 815

157 638

Manká a škody

2 909

0

Dary

217

6 149

Odpis pohľadávok

179

84

Postúpenie pohľadávok

40 337

78 530

Poistenie

47 293

46 217

Zmluvné a ostatné pokuty

30

8 721

Členské príspevky

6 943

4 343

Súdne a exekútorské trovy

200

7 969

Iné

706

5 625

Finančné náklady, z toho:

689 571

81 664

Kurzové straty, z toho:

687

1 806

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

396

56

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

688 884

79 858

Nákladové úroky

125 455

62 714

Bankové poplatky

13 612

16 931

Náklady na predané vlastné akcie

2 184

213

Náklady na predané akcie (dlhodobý finančný majetok)

66 570

0

Zrušenie oceňovacieho rozdielu akcií (dlhodobý finančný majetok)

481 063

0

Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

2023

2022

Základ dane

Daň

Daň v %

Základ dane

Daň

Daň v %

a

b

c

d

e

f

g

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

258 368

100,00 %

-600 633

100,00 %

teoretická daň

54 257

21,00 %

-126 133

21,00 %

Daňovo neuznané náklady

711 704

149 458

57,85 %

326 933

68 656

-11,43 %

Výnosy nepodliehajúce dani

-177 201

-37 212

-14,40 %

-221 965

-46 613

7,76 %

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

0

0

0,00 %

495 665

104 090

-17,33 %

Umorenie daňovej straty

-792 871

-166 503

-64,44 %

0

0

0,00 %

Zmena sadzby dane

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Iné

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Spolu

0

0

0,00 %

0

0

0,00 %

Splatná daň z príjmov

0

0,00 %

0

0,00 %

Odložená daň z príjmov

389

0,15 %

13 163

-2,19 %

Celková daň z príjmov

389

0,15 %

13 163

-2,19 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

2023

2022

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

0

0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

0

0

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

308 478

461 362

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

0

0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

1 468 941

2 196 963

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

0

0

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme majetok od tretích osôb:

Celková suma nájmu za rok 2023 predstavovala sumu 116 070,- EUR

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma :

Celková suma výnosov za rok 2023 predstavovala sumu 16 203,- EUR

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Podmienený majetok

Spoločnosť nemá žiadny podmienený majetok.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 41.346,- EUR (v roku 2022: 35.584,- EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 19.152,- EUR (v roku 2022 : 19.152,- EUR ).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2022: žiadne.).

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (prepojené osoby) :

Spriaznená osoba

Hodnotové vyjadrenie obchodu

2023

2022

a

c

d

a) Transakcie s materských podnikom

a1) nákup - služieb

63 510

53 607

a2) nákup - iné

195

151

a3) nákladové úroky

30 000

30 000

a4) poplatky (nákladové)

240

240

a5) výnosové úroky

1 177

1 638

a6) nákup dlhodobý nehmotný majetok

13 654

0

a7) nákup dlhodobý hmotný majetok

24 784

0

b) Transakcie so sesterskými podnikmi:

b1) nákup materiálu a investícií

3 003 379

1 999 941

b2) nákup služieb

66 611

202 877

b3) predaj vlastných výrobkov a služieb

5 929 984

3 692 233

b4) predaj materiálových a tovarových zásob

2 161

20

b5) nákup energií

945 799

1 093 993

c) Transakcie s pridruženými podnikmi:

c1) nákup materiálu

5 036

9 110

c2) nákup služieb

203 408

172 771

c3) predaj vlastných výrobkov a služieb

246

31 943

c4) prijaté dividendy

0

20 400

c5) predaj materiálových a tovarových zásob

17

0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Pohľadávky z obchodného styku

527 306

329 872

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

25 555

248 469

Spolu aktíva

552 861

578 341

Ostané krátkodobé záväzky

1 071 844

1 041 844

Záväzky z obchodného styku

2 055 187

2 193 613

Spolu pasíva

3 127 031

3 235 457

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Dňa 23.2.2024 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého hlavným bodom programu bolo zníženie základného imania spoločnosti o sumu 1.624.434,- EUR formou znížením menovitej hodnoty akcií zo súčasnej menovitej hodnoty 23 EUR/akcia na novú menovitú hodnotu 16 EUR/akcia. Zdroje získané znížením základného imania boli použité výlučne na krytie účtovných strát minulých rokov, ktoré spoločnosť vykazuje.

Pre rok 2024 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2024.

Spoločnosť má vystavenú bankovú záruku, ktorej platnosť je dňa 1.6.2025 na hodnotu 367 415,- EUR

Po 31. decembri 2023 až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti a výsledok jej bežnej činnosti.

Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie (2023)

Stav k 1.1.2023

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.2023

a

b

c

d

e

f

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

-481 063

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

-481 063

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-1 151 165

0

-613 796

-1 764 961

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-1 151 165

0

0

-613 796

-1 764 961

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-613 796

257 980

0

613 796

257 980

Spolu

3 620 696

257 980

-481 063

0

4 359 739

Položka oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín predstavovala oceňovací rozdiel vzniknutý zo zníženia základného imania spoločnosti WEP TRADING a. s., Sabinov, v ktorej spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazovala obchodný podiel. Nakoľko spoločnosť v roku 2023 predala akcie spoločnosti WEP TRADING a.s. tretej osobe, súčasne odúčtovala oceňovací rozdiel, ktorý vznikol z týchto akcií zo zníženia imania v spoločnosti WEP TRADING, a.s., zúčtovanie oceňovacieho rozdielu bolo zaúčtované do finančných nákladov spoločnosti.

Akcie sú verejne obchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Všetky akcie boli riadne splatené.

Spoločnosť vlastní 40 ks vlastných akcií s nominálnou hodnotou 23 EUR/akcia, celková obstarávacia cena je 224,- EUR (k 31.december 2022 vlastnila 390 ks akcií s nominálnou hodnotou 23 EUR/akcia v celkovej obstarávacej cene 2.184,- EUR).

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2022)

Stav k 1.1.2022

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.2022

a

b

c

d

e

f

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Základné imanie

5 337 426

0

0

0

5 337 426

Zmena základného imania

0

0

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

0

0

0

0

Emisné ážio

0

0

0

0

0

Ostatné kapitálové fondy

0

0

0

0

0

Zákonné rezervné fondy

529 294

0

0

0

529 294

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

529 294

0

0

0

529 294

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

0

0

Štatutárne fondy

0

0

0

0

0

Ostatné fondy zo zisku

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

-481 063

0

0

0

-481 063

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-259 954

0

-891 212

-1 151 166

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

0

Neuhradená strata minulých rokov

-259 954

0

0

-891 212

-1 151 166

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-891 212

-613 796

0

891 212

-613 796

Spolu

4 234 491

-613 796

0

0

3 620 695

Účtovná strata za rok 2022 bola vysporiadaná takto:

Názov položky

2022

Účtovná strata

-613 796

Vysporiadanie účtovnej straty

2023

Zo zákonného rezervného fondu

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

0

Úhrada straty spoločníkmi, členmi

0

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov

613 796

Iné

0

Spolu

613 796

O vysporiadaní výsledku hospodárenia – zisku za účtovné obdobie 2023 vo výške 257.980,- EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: Tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku v hodnote 12.900,- EUR. Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov v hodnote 245.080,- EUR.

Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2023

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cashequivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o pohybe peňažných prostriedkov k 31. decembru 2023 tvorí prílohu týchto poznámok.

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2023

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

482 061

398 986

0

0

0

35 730

0

916 777

Prírastky

18 714

13 655

0

0

0

0

0

32 369

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

500 775

412 641

0

0

0

35 730

0

949 146

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

413 307

247 980

0

0

0

0

0

661 287

Prírastky

28 833

20 396

0

0

0

0

0

49 229

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

442 140

268 376

0

0

0

0

0

710 516

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

68 754

151 006

0

0

0

35 730

0

255 490

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

58 635

144 265

0

0

0

35 730

0

238 630

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

415 761

398 986

0

0

0

107 655

0

922 402

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

5 625

0

5 625

Presuny

66 300

0

0

0

0

-66 300

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

482 061

398 986

0

0

0

35 730

0

916 777

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

375 679

229 859

0

0

0

0

0

605 538

Prírastky

37 628

18 121

0

0

0

0

0

55 749

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

413 307

247 980

0

0

0

0

0

661 287

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

40 082

169 127

0

0

0

107 655

0

316 864

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

68 754

151 006

0

0

0

35 730

0

255 490

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2023

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

173 982

7 013 784

10 402 468

0

0

1 855 610

17 200

0

19 463 044

Prírastky

0

49 581

661 126

0

0

358 577

19 630

8 400

1 097 314

Úbytky

0

0

558 647

0

0

0

0

0

558 647

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

7 063 365

10 504 947

0

0

2 214 187

36 830

8 400

20 001 711

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

4 019 494

8 410 919

0

0

1 458 123

0

0

13 888 536

Prírastky

0

100 606

731 594

0

0

223 849

0

0

1 056 049

Úbytky

0

0

558 647

0

0

0

0

0

558 647

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

4 120 100

8 583 866

0

0

1 681 972

0

0

14 385 938

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

173 982

2 994 290

1 991 549

0

0

397 487

17 200

0

5 574 508

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

2 943 265

1 921 081

0

0

532 215

36 830

8 400

5 615 773

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

5 992 985

10 345 583

0

0

2 373 965

680 417

0

19 569 942

Prírastky

0

556 382

56 885

0

0

193 837

1 200

0

808 304

Úbytky

3 010

0

0

0

0

712 192

200 000

0

915 202

Presuny

0

464 417

0

0

0

0

-464 417

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

7 013 784

10 402 468

0

0

1 855 610

17 200

0

19 463 044

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

3 941 700

7 960 777

0

0

1 890 351

0

0

13 792 828

Prírastky

0

77 794

450 142

0

0

279 964

0

0

807 900

Úbytky

0

0

0

0

0

712 192

0

0

712 192

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

4 019 494

8 410 919

0

0

1 458 123

0

0

13 888 536

Opravné položky

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota

5

5

Stav na začiatku účtovného obdobia

176 992

2 051 285

2 384 806

0

0

483 614

680 417

0

5 777 114

2

9

Stav na konci účtovného obdobia

173 982

2 994 290

1 991 549

0

0

397 487

17 200

0

5 574 508

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2023

Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

ZTS Sabinov, a.s.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2022

Dlhodobý finančný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota

DIČ

IČO

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

Stav na konci účtovného obdobia

0

0

66 570

0

0

0

0

0

66 570

2

0

2

0

0

0

5

5

2

9

4

0

7

7

5

9

9

7

Príloha

Prehľad peňažných tokov s použitím

nepriamej metódy za ZTS Sabinov, a.s.

(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2023

v €

Ozn.

Názov položky

č.

Účtovné obdobie

r.

bežné

minulé

A

Peňažné toky z hospodárskych činností

x

x

x

Z/S

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

258 369

-600 633

A.1.

Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.

967 409

845 931

A.1.1.

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

839 678

863 649

A.1.2.

Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov

0

5 625

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

0

0

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv

33 182

-30 051

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek

20 119

-34 141

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

-18 431

7 244

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

0

-20 400

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

125 455

62 714

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov

-1 177

-1 691

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-60

0

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

297

56

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

-512 717

-7 074

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach

481 063

0

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-672 615

95 330

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-559 055

-469 490

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

229 036

822 729

A.2.3.

Zmena stavu zásob

-340 636

-259 880

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov

-1 960

1 971

A*

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

553 163

340 628

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

0

53

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)

0

0

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

0

0

A**

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)

553 163

340 681

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností)

0

0

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti

0

0

A***

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)

553 163

340 681

B.

Peňažné toky z investičných činností (IČ)

x

x

x

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

-22 469

0

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-789 767

-389 662

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

0

0

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

0

0

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

1 250

10 000

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

0

0

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

-1 872 418

-2 844 297

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)

2 095 082

2 764 178

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)

0

0

B.10.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0

0

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

1 481

1 242

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

0

0

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)

0

0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)

0

0

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)

0

0

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

189 470

151 348

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

0

0

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)

-397 371

-307 191

C.

Peňažné toky z finančných činností (FČ)

x

x

x

C.1.

Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)

-223

-2 184

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)

0

0

C.1.2.

Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky

1

0

C.1.3.

Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)

0

0

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)

0

0

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)

-224

-2 184

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania

0

0

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

0

0

C.1.8.

Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

0

0

C.2.

Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)

-414 566

-431 713

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

0

0

C.2.2.

Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov

0

0

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

43 768

35 000

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

-298 849

-232 654

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek

0

0

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek

0

0

C.2.7.

Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

-159 485

-234 059

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.2.9.

Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0

0

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností

-94 524

-31 387

C.4.

Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.

0

0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť

0

0

C.7.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností

0

0

C.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

332

C.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ

0

0

C***

Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)

-509 313

-464 952

D.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )

-353 521

-431 462

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

-932 470

-500 952

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky

-1 285 991

-932 414

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky

-237

-56

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka

-1 286 228

-932 470

Emitent ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 vyhlasuje, že Ročná finančná správa za rok 2023 bola overená audítorom.

Ročná finančná správa za rok 2023 je v plnom znení zverejnená na internetovej stránke spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. – www.ztssabinov.sk – a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná v denníku Hospodárske noviny.

V Sabinove, 30.4.2024

Ing. Alexej Beljajev Ing. Marek Kasina, PhD.

predseda predstavenstva člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 Správa nezávislého audítora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2023

Príloha č. 2 Účtovná závierka k 31.12.2023

Príloha č. 3 Poznámky k 31.12.2023

Príloha č. 4 CASH FLOW k 31.12.2023

Príloha č. 5 Doklad o zverejnení

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

V súlade s § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka k 31.12.2023 emitenta ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti, podľa požiadaviek uvedených v § 34zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činností a postavenia spoločnosti za rok 2023

.

Sabinov, 30.4.2024

Ing. Alexej Beljajev Ing. Marek Kasina, PhD.

predseda predstavenstva člen predstavenstva